VILNIAUS ARKIVYSKUPIJA

Vilnius

1974 rugpiūčio 27 didelė grupė Valstybinio saugumo darbuotojų, vadovaujamų saugumo papulkininko Petruškevičiaus, padarė kratą vilnietės Nijolės Sadūnaitės bute (Lazdynai, Architektų g. 27-2). Krata užtruko keletą valandų. Jos metu paimta: rašomoji mašinėlė, pradėtas perrašyti LKB Kronikos 11-asis numeris ir dar keletas LKB Kronikos numerių. Nijolė Sadūnaitė buvo suimta ir iki šiai dienai tebelaikoma saugumo kalėjime Vilniuje, Lenino pr. 40. Ji kaltinama LTSR BK 68 str. — antitarybine agitacija ir propaganda. Į saugumo objektyvą Nijolė Sadūnaitė pateko per kun. A. Šeškevičiaus teismą, kurio metu ji buvo sulaikyta ir tardoma.

N. Sadūnaitė ilgą laiką (iki jo mirties) globojo kan.P.Raudą.