Šioje kategorijoje nėra straipsnių. Jei puslapyje rodomos subkategorijos, jose gali būti straipsnių.

Pokategorės

Mintį dėl leidinio reikalingumo palaikė dauguma uoliųjų kunigų, ypač kun. Juozas Zdebskis. Tuo metu už vaikų mokymą buvo nuteisti kun. Antanas Šeškevičius, kun. Juozas Zdebskis ir kun. Prosperas Bubnys. Petro Plumpos padedamas paruošiau pirmąjį leidinio numerį, kuriam parinkome "Vivos voco" (Gyvuosius šaukiu) vardą. Norėjome, kad leidinį palaimintų Bažnyčia, todėl nuvykau pas tremtinį vysk. V. Sladkevičių ir jam parodžiau paruoštą medžiagą. Pas vyskupą ant stalo gulėjo lenkiškas laikraštis "Kronika", o Maskvoje buvo labai populiari "Einamųjų įvykių kronika". Pavartė, pamąstė, pagyrė sumanymą leisti kad ir kuklų leidinuką, ir pasiūlė "Kronikos" vardą. Vyskupas samprotavo: "Ar nebūtų gerai, jei leidinys aprašytų kokį nors įvykį ir būtų pridėtas trumpas komentaras? Ar ne toks leidinys būtų reikalingiausias?" Gerai idėjai liko tik pritarti ir taip dabartinis mūsų kardinolas Vincentas Sladkevičius tapo "Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos" krikštatėviu.

    • Atviras laiškas Lietuvos KP CK
    • Tauragnų bažnyčios statyba
    • Žinios iš vyskupijų
    • Tarybinėje mokykloje
    • Žinios iš Tėvynės
    • Iš „LKB Kronikos" archyvo — A. Šalčio teismas
• Laiškas kardinolams J.E.A. Samore ir J.E.J. Slipij
• Laiškas airiams
• Vilniaus arkivyskupijos kunigų pareiškimas
• Įgaliotinis K. Tumėnas atsako į priekaištus
• Kun. K. Garucko pareiškimas
• VI. Lapienio laiškas Generaliniam Sekretoriui L. Brežnevui
• Simno tikinčiųjų kreipimasis
• Kun. J. Zdebskio gynimas
• Stasės Lukšaitės nužudymas
• Žinios iš vyskupijų
• Tarybinėje mokykloje
• Dr. V. Butkaus interviu
• „Tiesa" apie Katalikų Bažnyčią Lietuvoje užsieniečiams
• Kun. Z. Neciunsko mirtis ir laidotuvės
• Kun. Z. Neciunsko skundas
• Iš Nijolės Sadūnaitės kelionės į lagerį
• Žinios iš vyskupijų
• Tarybinėje mokykloje
• Dėkojame Airijos katalikams
• Kratos ir suėmimai
• Kun. A. Jokūbausko teismas
• Kova už Slabadų koplyčią
• Algimanto Šalčio persekiojimas
• M. Jurevičius — bedarbis
• Kun. Zdebskio gynimas
• Žinios iš vyskupijų
• Tarybinėje mokykloje
    • sos
    • Lietuvos kunigų kreipimasis į klierikus
    • Sveikiname „Tiesos kelią"
    • Tardymai ir kratos
    • Žinios iš vyskupijų
    • Religinių bendruomenių „sutartys"
    • Laiškai ir pareiškimai
    • Tarybinėje mokykloje
    • Iš „LKB Kronikos" archyvo
• Nauji vėjai ar nauja klasta?
• Telegrama Prezidentui Dž. Karteriui
• Kratos ir tardymai
• Tokia jų moralė
• Pareiškimai
• Apie „kreiva veidrodį"
• Žinios iš vyskupijų
 
• Lietuvos ir Tarybų Sąjungos religinio gyvenimo problemos
• Helsinkio nutarimų „vykdymas"
• Pasmerkta be kaltės
• Dar viena KGB auka
• Žinios iš vyskupijų
• Tarybinėje mokykloje
• Iš „LKB Kronikos" archyvo
• Pogrindžio leidiniai
 
• Vladas Lapienis saugumo kalėjime, teismas
• Belgrado komisijai, tikrinančiai kaip vykdomi 1975 m. pasirašyti Helsinkyje tarptautiniai susitarimai
• Pareiškimai
• Žinios iš vyskupijų
• Paskutinės žinios
• Nauji pogrindžio leidiniai
 
• Jo Šventenybei šv. Tėvui Pauliui VI
• Lageriuose ir tremtyje
• Pareiškimai dėl Konstitucijos projekto
• Kratos, tardymai ir areštai
• Kada bus atidaryta Žaliosios bažnyčia?
• Žinios iš vyskupijų
• Iš „LKB Kronikos" archyvo
• Nauji pogrindžio leidiniai
 
• KGB ir Kunigų seminarija
• Mūsų kaliniai
• Kam reikalingos naujos sutartys?
• Žinios iš vyskupijų
• Kam maišo Šeduikio koplytstulpius?
• Tarybinėje mokykloje
• Kaltinimai „LKB Kronikai"
• Atitaisymai
 
• Kas naujo Bažnyčios gyvenime?
• Socializmas „garantuoja" sąžinės laisvę
• Sveikiname „EINAMŲJŲ ĮVYKIŲ KRONIKĄ"!
• Kratos ir tardymai
• Laiškai iš Gulago
• Papildoma informacija apie V. Lapienio, J. Matulionio ir O. Pranskūnaitės teismą
• Žinios iš vyskupijų
• Tarybinėje mokykloje
• Iš „LKB Kronikos" archyvo
• Nauji pogrindžio leidiniai
• Katalikų padėtis Moldavijoje
• Naujoji Konstitucija diskriminuoja tikinčiuosius
• Į pasaulio sąžinę!
• Kas naujo Gulage?
• Kokie kunigai globoja saugumietį?
• Šalin KGB rankas nuo seminarijos!
• Telšiuose žudikas — Raslanas
• Žinios iš vyskupijų
• Tarybinėje mokykloje
• Katalikai Tarybų Sąjungoje
• Nauji pogrindžio leidiniai
 
• Jo Eminencijai Kardinolui Ž. Vijo, Vatikano valstybės sekretoriui
•Viktoro Petkaus teismas
• Laiškai iš Gulago
• KGB puola kun. A. Svarinską
• Naujoji vaikų subedievinimo ir nutautinimo akcija Lietuvoje
• Žinios iš vyskupijų
• Tarybinėje mokykloje
• Komunistinė dorovė praktikoje
• Katalikai Tarybų Sąjungoje
• Nauji pogrindžio leidiniai
 
• Sveikinimas Popiežiui Jonui Pauliui II 
• Jėzuitų Ordino Generolui T. Pedro Arrupe 
• Tardymai 
• Laiškai iš Gulago 
• Vestuvės Gulage
• „Begegnung" — Tarybų Sąjungos KGB ruporas 
• Kultūrinis genocidas Lietuvoje tebevyksta 
• Kauno Kunigų Seminarijoje 
• Žinios iš vyskupijų 
• Tarybinėje mokykloje 
• Katalikai Tarybų Sąjungoje 
• Iš „LKB Kronikos" archyvo 
• Nauji pogrindžio leidiniai
 
• Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komitetas
• Lietuvos ir Tarybų Sąjungos katalikų gyvenimas, išrinkus Šv. Tėvu Joną Paulių II
• Bažnyčios veiklos sekimas
• Mūsų kaliniai
• Žinios iš vyskupijų
• Tarybinėje mokykloje
• Katalikai Tarybų Sąjungoje
• Nauji pogrindžio leidiniai
 
• Mes nevieni!
• Šventasis Tėvas dėkoja už sveikinimus
• Prikelkime Lietuvą!
• Kova prieš ATP nuostatus
• Kodėl išrinktas naujasis valdytojas?
• KGB kova prieš Katalikų Bažnyčios pogrindį
• Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų komitetas
• Teismas Vilkaviškyje
• KGB ruošia kun. S. Tamkevičiui baudžiamąją bylą
• KGB prieš kun. J. Indriūną
• „LKB Kronikai"—7 metai
• Mūsų kaliniai
• Žinios iš vyskupijų
• Tarybinėje mokykloje
• Katalikai Tarybų Sąjungoje
• Iš „LKB Kronikos" archyvo
• Nauji pogrindžio leidiniai
 
• Sąžinė virš įstatymų (kunigų protestai prieš Bažnyčios diskriminaciją)
• T. Karolio Garucko mirtis
• Už tautos blaivumą
• TTG Katalikų Komiteto kreipimasis į Junesko organizaciją
• Atviras laiškas J. E. vysk. J. Steponavičiui
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėje mokykloje
• Nauji pogrindžio leidiniai
• Šv. Tėvo vizitas Lenkijoje
• Bedievių nerimas
• RRT įgaliotinio susitikimas su dekanais
• Sovietinė valdžia atsako
• P. Anilionis moko ordinarus
• Laiškai iš Gulago
• Eucharistijos bičiuliams 10 metų
• TTKG Katalikų Komitetas
• Dėl laiškų mūsų vyskupams ir valdytojams
• Kryžiaus griovimas
• Teismas Varėnoje
• Bedieviai renka parapijos komitetą
• Rašo kun. Šeškevičius
• Sociologiniai tyrinėjimai
• Tai daugiau nei žmogžudystė
• Ką Jūs žinote apie Kroniką?
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėje mokykloje
• Bažnyčia sovietinėse respublikose
• Iš „LKB Kronikos" archyvo
Vengrijos kardinolo viešnagė *
LKB nelaimė — okupacija *
Vietoje vilties — baimė *
Ar bus naujų vyskupų? *
LTSR Prokuratūros rūpesčiai *
Ignoruojami sovietiniai įstatymai *
Angelės Ramanauskaitės teismas *
Jos pareiškimas TSRS Generaliniam Prokurorui *
Teismas Astrave *
Liudininkų apklausa *
Prokuroro Abromovič kalba *
Advokato Savičo kalba *
Paskutinis Ramanauskaitės žodis *
Nuosprendis *
TTG Katalikų Komitetas *
Kun. Alfonso Svarinsko pareiškimas *
Kun. Sigito Tamkevičiaus atviras laiškas LTSR Prokurorui *
Kova už tikėjimo laisvę *
Žygis į Šiluvą *
Telšių vyskupijos kunigų raštas Lietuvos Komunistų partijos Centro Komitetui *
Kratos Lietuvoje *
Žinios iš vyskupijų *
Sovietinėje mokykloje *
Bažnyčia sovietinėse respublikose: Baltarusijoje *
Nauji pogrindžio leidiniai *
 • Ką žada 1980-ji?
 • Tremtiniai sveikina Šv. Tėvą
 • Kova už Klaipėdos bažnyčią
 • Už žmogaus teisių deklaraciją
 • Kratos
 • Mūsų kaliniai
 • Lietuviai gina savo kalbą
 • Ordinarai remia blaivybės sąjūdį
 • Kunigų ir tikinčiųjų protestai
 • Apie „prasimanymus" užsienio spaudoje
 • Anilionis — Bažnyčios korikas
 • Tikinčiųjų studentų diskriminacija
 • Žinios iš vyskupijų
 • Sovietinėje mokykloje
 • Katalikai sovietinėse respublikose
 • Nauji pogrindžio leidiniai
 
• Šviečiantis žiburys (a.a. kun. V. Jaugelis)
• Kratos ir tardymai
• Ordinarų terorizavimas
• Kova prieš Bažnyčia stiprėja
• TTG Katalikų Komitetas
• Kompartijos nerimas
• Kun. A. Gražulio persekiojimas
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėje mokykloje
• Katalikai sovietinėse respublikose
• Iš „LKB Kronikos" archyvo
• Nauji pogrindžio leidiniai
 
• Aleksandro Gofman pareiškimas TTG Katalikų komitetui
• Kratos ir tardymai
• Mūsų kaliniai
• Justas Gimbutas — vėl Gulago salyne
• Žinios iš vyskupijų
• Tarybinėje mokykloje
• Nauji pogrindžio leidiniai
• Sovietinė valdžia. „LKB Kronika" ir Bažnyčia Lietuvoje:
• Anilionis vėl „moko" dekanus
• Kratos, tardymai ir areštai
• Mūsų kaliniai
• N. Sadūnaitė laisvėje!
• TTG Katalikų komiteto dokumentai
• Žinios iš vyskupijų
• Tarybinėje mokykloje
• Bažnyčia sovietinėse respublikose:
• Nauji pogrindžio leidiniai
• Įspūdžiai iš J. E. vysk. J. Steponavičiaus 25 metų vyskupystės jubiliejaus Vilniuje
• A. Terlecko ir J. Sasnausko teismas
• Gyd. A. Statkevičiaus teismas
• Mūsų kaliniai — P. Paulaitis, V. Petkus, A. Janulis ir J. Stanelytė
• Kunigų seminarija
• Smurtas prieš kunigus — Šapoką, J. Zdebskį ir kt.
• Kratos ir tardymai
• Žinios iš vyskupijų
• Tarybinėje mokykloje
• Nauji pogrindžio leidiniai
• A. Janulio ir P. Buzo teismas
• O. Vitkauskaitės ir G. Navickaitės teismas
• G. J. Stanelytės teismas
• Doc. V. Skuodžio, G. Iešmanto ir P. Pečeliūno teismas
• A.A. T. P. Masilionis
• Vytauto DLK 550 m. jubiliejus
• Mūsų kaliniai
• Tardymai ir kratos
• Dvasinis atgimimas Lietuvoje
• TTG Katalikų Komitetas
• Žinios iš vyskupijų
• Tarybinėje mokykloje
• Lietuvi, neužmiršk!
• Šv. Tėvo sveikinimas
• Kratos ir tardymai
• Mūsų kaliniai
• Chuliganizmas sovietinėje spaudoje
• Rašo Telšių kunigų taryba
• RRT įgaliotinis auklėja parapijų komitetus
• Petro Cidziko persekiojimas
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėje mokykloje
• Bažnyčia sovietinėse respublikose
• Nauji pogrindžio leidiniai
• Jo šventenybei Popiežiui Jonui Pauliui II
• J. E. kardinolui Pranciškui Makarskiui
• Garbingajam Nobelio premijos laureatui A. Sacharovui
• Mečislovo Jurevičiaus teismas
• Inžinieriaus Vytauto Vaičiūno teismas
• Mūsų kaliniai
• RRT „šviečia" tikinčiuosius ir kunigus
• Rašo Kunigų tarybos
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėje mokykloje
• Apžvalga 1981 m. liepos — rugsėjo mėn.
• „Kiaulių maras" arba kaip KGB trukdė eisena į Šiluva
• Tikinčiojo jaunimo persekiojimas
• Tardymai
• švč. Sakramento išniekinimai
• Iš Vytauto Vaičiūno teismo
• SOS! Kunigų seminarija pavojuje
• Teroras prieš kunigus
• Mūsų kaliniai
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėje mokykloje
• Bažnyčia sovietinėse respublikose
• Apžvalga — 1981 — XII.
• Kun. Broniaus Laurinavičiaus mirtis ir laidotuvės
• KGB terorizuoja jaunimą
• Mūsų kaliniai
• Ačiū už auką!
• Kodėl Šiluva kelia siaubą valdiškiems bedieviams?
• Jaunimas stato kryžius
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėje mokykloje
• Nauji pogrindžio leidiniai
• Sveikinimai
• Lietuvos Katalikų Bažnyčios atgimimas
• „LKB Kronikai" 10 metų!
• Laiškas „LKB Kronikos" redakcijai
• Tikinčiųjų protestas
• Sugrįžo
• Bažnyčią „atskirta" nuo valstybės
• Kun. Leono Šapokos žudikų teismas
• Šantažas prieš vysk. Julijoną Steponavičių.
• Kun. Leono Mažeikos žudikų teismas.
• Kun. Kastyčio-Jono Matulionio persekiojimas.
• Kun. Antano Gražulio teismas.
• KGB siautėjimas Marijampolėje.
• Rašo Lietuvos kunigai ir tikintieji.
• Tikslas pateisina priemones.
• TTG Katalikų komitete.
• Žinios iš vyskupijų.
• Sovietinėje mokykloje.
• Nauji leidiniai.
• Dėkojame
• Sovietinis vandalizmas
• Kunigų Seminarijoje
• RRT „plauna smegenis"
• Sovietinės „sąžinės laisvės" auka
• Genovaitė Navickaitė laisvėje
• Kratos ir tardymai
• Mūsų kaliniai
• Rašo Lietuvos kunigai ir tikintieji
• Katalikų kalendorius — žinynas
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėje mokykloje
• Nauji leidiniai
• Mūsų džiaugsmas, viltys ir nerimas
• J. E. Vysk. V. Sladkevičius užima Kaišiadorių vyskupo sostą
• J. E. Vysk. A. Vaičiaus konsekracija ir ingresas
• Atlaidai Ž. Kalvarijoje
• Po Panų kalno sunaikinimo
• Lietuvio-kataliko kryžiaus kelias sovietinėje armijoje
• Mūsų kaliniai
• Konstitucijos „laisvės" ir gyvenimo tikrovė
• Valdžios pastangos atskirti kunigą nuo liaudies
• Kryžių naikinimas
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėje mokykloje
• Bažnyčia sovietinėse respublikose
• Žvilgsnis į Bažnyčia kunigų akimis
• Kunigų Seminarijoje
• Kratos ir tardymai
• Šiluva — 1982
• Mūsų kaliniai
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėje mokykloje
• Sovietinėse respublikose
• Dėkojame!
• Maskvos spaudimas didėja
• Kardinolo problema
• Kun. Alfonso Svarinsko suėmimas
• Petras Paulaitis laisvėje
• Mirė prel. L. Pratkelis
• Kratos ir tardymai
• Jono Sadūno persekiojimas
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėje mokykloje
• Bažnyčia sovietinėse respublikose
• Nauji leidiniai
• Laisvę kun. Alfonsui Svarinskui!
• Kratos ir tardymai
• RRT propaganda
• Kam jūs tarnaujate?
• Kankinių tautos dovana
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėje mokykloje
• Bažnyčia sovietinėse respublikose
• Nauji leidiniai
• Kun. Alf. Svarinsko teismas
• Parašus berenkant
• Pasakoja kun. Alf. Svarinsko draugai
• Ir vėl nauja auka
• J. Bieliauskienė antrą kartą išeina Gulago keliais
• Kratos ir tardymai
• Mūsų kaliniai
• Velykinės pabiros
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėje mokykloje
• Bažnyčia sovietinėse respublikose
• Laisvai mastyti gražu, bet dar gražiau mąstyti teisingai
• Kunigai kovoja už Bažnyčios teises
• Suimtų kunigų gynimo akcija Lietuvoje
• Išrašai iš kun. Alf. Svarinsko bylos
• Iš Jono Sadūno teismo
• Tardymai
• Mūsų kaliniai
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėje mokykloje
 
1 TTGKK mini penkerių metų įsikūrimo sukaktį
2 Lietuvos tikinčiųjų sveikinimas Popiežiui Jonui-Pauliui II 25-erių vyskupystės metų proga
3 Vis didėja Lietuvos Bažnyčios persekiojimas, vis labiau auga nerimas tautoj
4 Protestai nesiliauja
5 Persekiojama Lietuvos Bažnyčia meldžiasi vis uoliau
6 Dėkojame už auką!
7 Tiesos negalima nuteisti . . .
8 Kratos ir tardymai
9 Mūsų kaliniai
10 Žinios iš vyskupijų
1 Brangiems broliams airiams
2 Kun. Sigito Tamkevičiaus dvasinis testamentas
3 Kun. Sigito Tamkevičiaus teismas
4 Mintys, perskaičius straipsnį „Vienoje rankoje rožančius, kitoje — vėzdas"
5 Štai kokia sovietinė tikėjimo laisvė!
6 Kratos ir tardymai
7 Mūsų kaliniai
8 Kunigai gins tikinčiųjų teises
9 Žinios iš vyskupijų
10 Katalikai sovietinėse respublikose
11 Nauji pogrindžio leidiniai
 
1. Šv. Kazimiero 500 metų mirties jubiliejaus iškilmių atgarsiai
2. Katalikiška Lietuva dėkoja šv. Tėvui Jonui-Pauliui II
3. Protestai dėl suimtų kunigų — Alfonso Svarinsko ir Sigito Tamkevičiaus — nesiliauja
4. Kun. Jono Danylos atviras laiškas ateistui Broniui Jauniškiui
5. Žinios iš vyskupijų
6. Kratos ir tardymai
7. Mūsų kaliniai
8. Nauji pogrindžio leidiniai
 
1 J. E. Vyskupui Nominatui P. A. Baltakiui
2 Katalikiška Lietuva mini pasiaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai 50-metį
3 Jubiliejinių šv. Kazimiero metų atgarsiai
4 Kun. J. Danylos laiškas rajoninio laikraščio „Pirmyn" redakcijai
5 Dėkojame už auka
6 Mūsų kaliniai
7 Kratos ir tardymai
8 Žinios iš vyskupijų
9 Sovietinėje mokykloje
 
1 Katalikiška Lietuva dėkoja šv. Tėvui Jonui-Pauliui II
2 Lietuvos Katalikų Bažnyčios kova darosi vis sunkesnė, o priešas — klastingesnis
3 Vilniaus arkivyskupijos kunigai sveikina savo vyskupą — tremtinį Julijoną Steponavičių
4 Dėkojame!
5 Šv. Kazimiero jubiliejaus atgarsiai
6 Kunigų — Alfonso Svarinsko ir Sigito Tamkevičiaus — pamokslai, įtraukti į kaltinamąją medžiagą
7 Žinios iš vyskupijų
8 Kratos ir tardymai
9 Mūsų kaliniai
10 Sovietinėje mokykloje
11 Bažnyčia Sovietinėse respublikose
1. 500 metų jubiliejus jau čia pat,
2. Dar viena auka . . .
3. Kratos ir tardymai
4. Mūsų kaliniai
5. Kam tarnauja melas?
6. Žinios iš vyskupijų
7. Sovietinėje mokykloje
8. Iš „LKBK" archyvo
9. Nauji pogrindžio leidiniai
Gundymai, kuriuos privalome atmesti 
Sveikiname!
Kun. Jono-Kastyčio Matulionio ir jaunuolio Romo Žemaičio teismas 
Iš kun. Sigito Tamkevičiaus kaltinamosios medžiagos 
Kun. Roko Puzono pareiškimas Saugumo Komiteto Viršininkui 
Žinios iš vyskupijų 
Kratos ir tardymai 
Mūsų kaliniai 
Sovietinėje mokykloje 
Nauji pogrindžio leidiniai
1. Palaimintojo Mykolo Giedraičio jubiliejaus atgarsiai
2. Dėkojame!
3. Laiškas „Kronikos" redakcijai (Sustokime ir pamąstykime!).
4. Saugumas terorizuoja kun. Joną-Kastytj Matulionį!
5. Protestai nesiliauja
6. Iš teismo salės
7. Medžiaga iš „Kronikos" archyvo
8. Mūsų kaliniai
9. Žinios iš vyskupijų
 
• Šiandienos rūpesčiai
• Lietuvos krikšto jubiliejui artėjant
• Dėkojame!
• Iš Vlado Lapienio teismo
    a) V. Lapienio gynimasis ir paskutinis žodis
    b) Teismo nuosprendis
• Skaitytojo mintys, perskaičius J. Kazlausko ir V. Balkevičiaus straipsnius — "Kaip gaminami šventuoliai" ir "Jėzuitiškos tiesos prasmė"
• Mūsų kaliniai 
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėje mokykloje
• Nauji pogrindžio leidiniai
 
Išdavystės nesibaigia
P. Anilionis "moko" būsimuosius kunigus
Skaitytojo laiškas "Kronikai"
Kada liausis bažnyčių išniekinimai?
Žinios iš vyskupijų
Mūsų kaliniai
Iš "Kronikos" archyvo
Sovietinėje mokykloje
Nauji pogrindžio leidiniai
• Padėka Šv. Tėvui Jonui-Pauliui II
• Lietuvos Katalikų Bažnyčia neteko dar vieno uolaus kunigo...
• Kada ir kuo baigsis šantažas?
• Kunigai susirūpinę Lietuvos Bažnyčios ateitimi Teismai, kratos, tardymai
• Mūsų kaliniai 
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėje mokykloje
• Popiežius Jonas-Paulius II ir lietuvių tauta sveikina vyskupą Julijoną Steponavičių
• Grįžta Murovjovo-Stalino laikai
• Niekinama Motina
• Atsakymas laikraščio "Tarybinė Klaipėda" anonimui
• Kratos ir tardymai 
• Mūsų kaliniai 
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėje mokykloje
• Nauji pogrindžio leidiniai
 
• Dėkojame!
• Minint 100 metų Kęstaičių bažnyčios gynimo sukaktį
• Vergo vaikas — vergvaldžio nuosavybė
• Dviveidžiavimo mokykla
• Dėkojame už auką!
• Vėl užpuldinėjami kunigai...
• Kratos ir tardymai
• Mūsų kaliniai
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėse respublikose
• Nauji pogrindžio leidiniai
• Šeši šimtai metų klūpo... 
• Vienybė ar vergavimas?
• Dėkojame!
• Sveikiname ir dėkojame už auką!
• Kratos ir tardymai
• Mūsų kaliniai
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėje mokykloje
• Nauji pogrindžio leidiniai
• Dėkojame! 
• Laužyti kryžiai
• Jubiliejus ir neprašyti padėjėjai 
• Pareiškimai ir protestai 
• Kratos ir tardymai 
• Mūsų kaliniai 
• Žinios iš vyskupijų
 
• Kas tai - eilinis smegenų plovimas ar persitvarkymas?
• Dėkojame!
• Švenčių atgarsiai
• Kreipimasis į visus pasaulio geros valios žmones
• Pareiškimai ir protestai
• Kratos ir tardymai
• Mūsų kaliniai 
• Žinios iš vyskupijų
• Iš "Kronikos" archyvo
• Sovietinėse respublikose
 
• Žvilgsnis į praėjusius 1987 metus
• Pareiškimai ir protestai
• Iš a.a. kun. Juozapo Zdebskio laiškų
• Kratos ir tardymai 
• Mūsų kaliniai
• Žinios iš vyskupijų 
• Sovietinėje mokykloje 
• Nauji pogrindžio leidiniai
• Pagarba Bažnyčios ir Tautos didvyriams
• Iš teismo salės 
• Pareiškimai ir protestai 
• Kratos ir tardymai
• Mūsų kaliniai 
• Žinios iš vyskupijų 
• Sovietinėje mokykloje
 
• Dėkojame šv. Tėvui Jonui-Pauliui II 
• Sveikiname Kardinolą Vincentą Sladkevičių 
• Kardinoliška Lietuva 
• Pareiškimai ir protestai
• Kratos ir tardymai
• Mūsų kaliniai 
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėse respublikose
 
• Kardinolo V. Sladkevičiaus žodis kunigų simpoziume
• Dėkojame už auką!
• Kun. Alfonsas Svarinskas atsisveikina...
• Laisves nėra be sąžines laisvės (Kreipimasis į Persitvarkymo Sąjūdį)
• Pareiškimai ir protestai 
• Mūsų kaliniai 
• Žinios iš vyskupijų 
• Sovietinėse respublikose
 
• Sveikiname naująjį lietuvių arkivyskupą Audrį Bačkį!
• Dėkojame už auką!
• Kun. Sigito Tamkevičiaus pamokslas, pasakytas Kybartuose lapkričio 6 d. sutikimo metu
• Pareiškimai ir protestai 
• Žinios iš vyskupijų 
• Sovietinėje mokykloje
• Sovietinėse respublikose