Šioje kategorijoje nėra straipsnių. Jei puslapyje rodomos subkategorijos, jose gali būti straipsnių.

Pokategorės

Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų Komitetas (TTGKK)  steigiamoji deklaracija (1978 11 13)
Pareiškimas dėl Tikinčiųjų teisių gynimo Katalikų Komiteto sudarymo (1978 11 13) 
Laiškas Šventajam Tėvui (TTGKK dok. Nr.l, 1978 11 13) 
Visuotinė žmogaus teisių deklaracija 
Pareiškimas dėl vyskupo J.E. Vincento Sladkevičiaus ir J.E. Julijono Steponavičiaus ištrėmimo (TTGKK dok. Nr.2, 1978 11 13)
Dėl kun. P.Masilionio prašymo (TTGKK dok. Nr. 3,1978 11 13) 
Dėl kelių kunigų nubaudimo už Vėlinių procesijos organizavimą (TTGKK dok. Nr.4,1978 11 16) 
Tikinčiųjų teisėms ginti Krikščionių Komiteto ir Tikinčiųjų teisėms  ginti Katalikų Komiteto kreipimasis (1978 11 22) 
Tarybų valstybė ir religija (iš tarybinės spaudos)
Socializmas garantuoja sąžinės laisvę (iš tarybinės spaudos)
Helsinkio susitarimo vykdymui remti TSRS Maskvos grupės kreipimasis Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 30-mečiui 
LTSR AT Prezidiumo įsakas dėl Religinių susivienijimų nuostatų patvirtinimo
Religinių susivienijimų nuostatai 
Dėl Religinių susivienijimų nuostatų atšaukimo  (TTGKK dok. Nr. 5,1978 12 25)
Vilkaviškio vyskupijos kunigų pareiškimas (1979 01 10) 
Dėl Petrašiūnų tikinčiųjų kreipimosi *
Vilniaus arkivyskupijos kunigų pareiškimas *
Kauno arkivyskupijos kunigų pareiškimas *
Dėl kun. A.Svarinsko nubaudimo *
Dėl R.Ragaišio arešto *
Dėl kun. Vladislavo Zavalniuko diskriminavimo *
Dėl kun. V. Jaugelio prašymo *
Dėl TTGKK vardo *
Dėl Vilniaus katalikų prašymo užstoti Viktorą Petkų *
Dėl Religinių susivienijimų nuostatų *
Dėl J. Judeikienės prašymo apsaugoti sūnų *
Kaišiadorių vyskupijos kunigų pareiškimas dėl Religinių susivienijimų nuostatų *
Telšių vyskupijos kunigų pareiškimas  dėl Religinių susivienijimų nuostatų *
Panevėžio vyskupijos kunigų pareiškimas  dėl Religinių susivienijimų nuostatų *
Lietuvos vyskupijų vyskupų ir valdytojų prašymas Religijų reikalų  tarybos prie TSRS MT įgaliotiniui Vilniuje *
Tarptautinei konferencijai „Už visų vaikų taikią ir laimingą ateitį" dėl vaikų teisių pažeidimų LTSR *
Prašymas leisti spausdinti maldaknyges ir katekizmus *
Dėl tikinčių moksleivių diskriminavimo *
V.Semanausko ir jo motinos pareiškimas *
 
Dėl ordinarų pareiškimo Religijų reikalų tarybos įgaliotiniui   (TTGKK dok. Nr.15,1979 05 05) 
Religijų reikalų tarybos prie TSRS MT įgaliotinio LTSR P.Anilionio pranešimas, kad Religinių susivienijimų nuostatų  keisti nenumatoma (1979 05 16) 
Dėl tikinčių moksleivių terorizavimo Telšiuose (TTGKK dok. Nr.16,1979 05 25) 
Kreipimasis į viso pasaulio krikščionis, tikinčiuosius ir geros valios žmones (TTGKK dok. Nr.17,1979 05 25) 
Dėl teismo proceso 1979 m. liepos 6 d. Varėnoje  (TTGKK dok. Nr.18,1979 07 06) 
LTSR prokuratūros atsakymas pil. Svarinskui Alfonsui Moldavijos katalikų prašymas Dėl katalikų persekiojimo Lietuvos TSR  (TTGKK dok. Nr.19,1979 08 15) 
Kreipimasis į Lietuvos ordinarus, kunigus, inteligentus ir visus brolius Tėvynėje ir išeivijoje  dėl 500 metų Šv. Kazimiero mirties ir   600 metų Lietuvos krikšto jubiliejaus minėjimo  (TTGKK dok. Nr.20,1979 08 15) 
Jaunimo kreipimasis į TTGKK dėl alkoholizmo pavojaus 
Dėl tarybinių pareigūnų kišimosi į religinių bendruomenių vidaus gyvenimą (TTGKK dok. Nr.21,1979 09 12) 
Laiškas LTSR KP CK sekretoriaus pavaduotojui N.K. Dybenkai  dėl Viktoro Vasiljevo pareiškimų (TTGKK dok. Nr.22,1979 09 12) 
Jungtinių Tautų Generalinės asamblėjos XXXIV sesijai, visų šalių  vyriausybėms, parlamentams ir visuomenei dėl priverstinio vaikų bedievinimo (TTGKK dok. Nr.23,1979 09 23) 
Kun. S.Tamkevičiaus atviras laiškas LTSR prokurorui (1979 09 06) 
Viduklės kunigo A.Svarinsko pareiškimas  dėl religinės laisvės varžymo (1979 10 01) 
Dėl neatsakingo tarybų valdžios pareigūnų elgesio leidžiant katekizmą (TTGKK dok. Nr.24,1979 11 13) 
Dėl kun. Glebo Jakunino ir kt. išteisinimo 
Anoniminis tikinčiosios laiškas TTGKK 
Telegrama Šventajam Tėvui pirmųjų pontifikato metinių proga 
Telegrama Šventajam Tėvui 60-mečio proga 
Atsakymas į telegramą Šventajam Tėvui 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios ordinarams ir kunigams dėl ateistinės  propagandos 
Dėl Juliaus Sasnausko paleidimo 
L.Sasnauskienės pareiškimas 
Dėl Šaukoto parapijos tikinčiųjų pareiškimo 
Šaukoto parapijos tikinčiųjų laiškas 
Dėl M.Masiulienės kreipimosi 
M.Masiulienės kreipimasis į TTGKK 
Kreipimasis į Šventąjį Tėvą dėl akad. Andrejaus Sacharovo ištrėmimo 
Laiškas L.Brežnevui dėl Tikinčiųjų teisėms ginti Krikščioniškojo Komiteto sekretoriaus Viktoro Kapitančiuko suėmimo 
Dėl Povilo Buzo ir kt. suėmimo 
Dėl visiškos religijos laisvės 
Kreipimasis į Helsinkio Baigiamąjį Aktą pasirašiusias vyriausybes ir visus geros valios žmones 
Dėl Kunigų seminarijos išlaikymo 
Dėl būtinumo padidinti TTGKK narių skaičių 
Dėl E.Bulacho kreipimosi 
Dėl seselės Stanislavos Lušaitės nužudymo ir kt. piktadarybių 
Kreipimasis į Helsinkio Baigiamąjį Aktą pasirašiusių valstybių vyriausybes dėl sunkios Bažnyčios padėties Lietuvoje 
Dėl Vladislavo Zavalniuko laiško 
Dėl tarybinės teisės normų pažeidimo nuteisiant Oną Vitkauskaitę ir kt. tikinčiuosius 
Dėl V.Skuodžio priėmimo į TTGKK
Pranešimas apie V.Skuodžio priėmimą į TTGKK 
Informacijos apie parapijas teikimo tarybinėms instancijoms pavyzdys
Truskavos parapijos tikinčiųjų reikalu 
Dėl J.Stanelytės įkalinimo 
Dėl Petro Cidziko likimo 
Dėl Palomenės tikinčiųjų kreipimosi 
Dėl tikinčiųjų Vytauto Vaičiūno ir Mečislovo Jurevičiaus suėmimo 
Popiežiaus Jono Pauliaus II kalba šv. Kazimiero šventės proga Romoje, Šv.Petro bazilikoje, lietuvių Aušros vartų koplyčioje 
Padėka Šventajam Tėvui 
Sveikinimas prel. Audriui Bačkiui jo paaukštinimo Vatikano valstybės  sekretoriate proga 
Dėl religinės eisenos iš Tytuvėnų į Šiluvą 
Dėl grubios valdžios pareigūnų akcijos prieš tikintįjį jaunimą 
Konvencija dėl kovos su diskriminacija švietimo srityje
Dėl kun. J.Bučinsko ir kun. J.Razmanto protesto 
Dėl Vilkaviškio rajono tikinčiųjų ir kun. S.Puidoko pareiškimų