Šiandien liudijo 5 asmenys. Keli liudininkai į teismą neatvyko.

Bukauskas. 1967 - 69 metais dirbęs Kaišiadorių rajone profkomiteto pirmininko pareigose. Bukauskas Petronį labai gražiai charakterizavo. Jis pareigas atlik-davęs labai sąžiningai. 1969 m. pradžioje parašęs brošiūrą „Žinoti, kada gana". Petronį ypač vertinusios moterys, nes jis energingai kovojęs prieš girtavimą. Už gerą darbą ir aktyvią visuomeninę veiklą Petronis buvo apdovanotas pagyrimo raštu. Kaišiadorių rajone iki šiol tebėra gyvos Petronio įvestos tradicijos.

1969 rudenį Petronis, nieko nepranešęs vadovybei, pasišalinęs iš darbo. Vieną naktį jis atvažiavęs, per langą pasiėmęs savo daiktus, nes durys pirmininko buvo užrakintos, ir dingęs. Petroniui pranykus, žmonės kalbėjo, kad jis platinąs maldaknyges.

***

Kolūkio pirmininkas Vasiliauskas pasakojo, kad Petronis jų kolūkyje dirbęs 1965 - 67 metų laikotarpyje. Darbą atlikdavęs labai gerai, kovojęs su girtuokliavimu, tačiau jis giedojęs bažnytiniame chore, už ką jis, pirmininkas, norėjęs Petronį perspėti.

***


Liudytoja B. (rusė) pasakojo, kad su Petroniu dirbusi pusmetį 1955 m. Vievio epidemiologinėje stotyje. Tuo metu buvusios labai sunkios darbo sąlygos, siautė epidemijos, o žmonėms trūkdavo pinigų net medikamentams. Petronis savo lėšomis pirkdavęs vaistus, maistą ir dalindavęs žmonėms. Jis humaniškai elgdavęsis su visų tautybių žmonėmis, buvęs išsilavinęs ir nuoširdus žmogus. Už pagalbą niekada neimdavęs atlyginimo. Tai „dūšios" žmogus.

***

Liudininkė Černiauskienė (rusė) su Petroniu dirbusi Semeliškėse 1956 - 64 m. Ji teigė, kad Petronis buvo labai išsilavinęs ir geras darbuotojas, kuris nuoširdžiai rūpinosi padėti vargo prispaustiems žmonėms.

***

Teisėjas paskelbė, kad dalis liudininkų į teismą neatvyko. Teismas paskelbė parodymus tik tų asmenų, kurie neatvyko dėl svarbių priežasčių. Teisėjas jų parodymus skaitė labai tyliai, kad net sekretorė dažnai nenugirsdavo ir prašydavo pakartoti.

Šiame ir į jį panašiuose procesuose paprastai kviečiami tik tie liudininkai, kurie liudija saugumo pageidaujama linkme, o kiti nekviečiami arba atleidžiami nuo liudijimo, jei teismo eigoje paaiškėja, kad jų liudijimas būsiąs palankus teisiamiesiems. Tačiau ir parinktais liudininkais saugumas labai dažnai apsivilia.

Apklausus liudininkus, teisėjas supažindino su dokumentine medžiaga: teismo ekspertyzių išvadomis, kratų protokolais, darboviečių charakteristikomis, gydytojų parodymais ir t.t.

Teisėjas bandė įrodyti, kad LKB Kronikoje kur patalpinta kun. J. Zdebskio ir P. Bubnio teismo eiga esanti neteisingai aprašyta, kad teisiamieji nepasakę jiems priskiriamų kalbų. (LKB Kronikoje Nr. 1 buvo patalpinta kun. J. Zdebskio kalėjime parašyta gynimosi kalba, kurią prieš teismą tardytojai tikrino. Teismo metu jam nebuvo leista išsamiai pasisakyti; teisėjas kelis kartus nutraukė jo kalbą. — Red.)

Teisėjas nurodė, kad į teisiamųjų bylas yra įsegti tie Vatikano radijo laidų įrašai ir užsienyje leidžiamo laikraščio „Draugas" iškarpos, kuriuose yra cituojama LKB Kronikos ištraukos.

Teismo posėdis baigėsi 13 val. 30 min.