Baudžiamoji byla Nr. 345 pradėta 1972 liepos 5, turint tikslą pakirsti „antitarybinę LKB Kronikos veiklą".

***

Dar nepasibaigus P. Plumpos, V. Jaugelio, P. Petronio ir J. Stašaičio teismo procesui, saugumiečiai pradėjo naują LKB Kronikos medžioklę. Lietuvos Saugumo komiteto iniciatyva. 1974 gruodžio 23 buvo padaryta daug kratų Lietuvoje ir Maskvoje.

***

1974 gruodžio 23 rytą apie 7:30 vai. į Balio Gajausko butą, esantį Kaune, Spynų g. 3 - 8 įsiveržė saugumiečiai ir darbavosi visą dieną. B. Gajauskas jau yra išbuvęs lageriuose 25-erius metus. Jo motina, vos pamačiusi saugumiečius, apalpo ir buvo nugabenta į ligoninę. Kratos metu, be religinės literatūros, paimta 135 lietuvių politkalinių sąrašas ir pinigai. Saugumiečių nuomone, pas B. Gajauską rasti pinigai yra skirti politkaliniams remti. Po kratos B. Gajauskas buvo nuvežtas į Vilnių ir Saugumo komitete tardytas 3 dienas.

***


Jonui Petkevičiui, gyv. Šiauliuose ir išbuvusiam lageriuose 18 metų, 1974 gruodžio 23 buvo įsakyta ateiti į darbą pusantros valandos anksčiau. Atvykus į darbą, buvo suimtas, nugabentas į Vilnių ir tardytas 3 dienas.

***

1974 gruodžio 23 buvo iškrėstas vilniečio inžinieriaus Alberto Žilinsko butas (Vytenio g. 19-22). A. Žilinskas yra išbuvęs Mordovijos lageriuose 7-rius metus. Kratos metu paimta LKB Kronikos ir „Chronika tekuščich sobytij" po vieną numerį, taip pat keletas akademiko Sacharovo vadovaujamo Žmogaus teisių gynimo komiteto pareiškimų. Sekančią dieną krata buvo pakartota. Be to, buvo iškrėstas jo kabinetas darbovietėje. A. Žilinskas buvo suimtas, bet po trijų dienų tardymo paleistas.

***

Alvydas Šeduikis, buvęs Vilniaus Konservatorijos studentas, kalėjęs 4-rius metus ir šiuo metu dirbantis vargonininku Skuodo bažnyčioje, tris dienas buvo tardomas pačiame Skuode.

* * *

Birutė Pašilienė, gyv. Giruliuose, po kratos dvi dienas buvo tardoma Klaipėdos saugume. Ji buvo klausinėjama apie Simą Kudirką, kuriuo rūpinosi, apie „Kronikas" ir iš kur gavusi „Gulago salyną": iš Gajausko ir iš G. Salovos? Taip pat buvo tardomas ir Pašilienės vyras. Pašilienės sūnus yra kalėjęs Mordovijos lageriuose.

***

Algis Petruševičius, gyv. Kaune, 25-čio g., iškalėjęs lageriuose 12 metų ir ten netekęs dešiniosios rankos, po kratos Kauno saugume buvo tardomas dvi dienas. Taip pat buvo sulaikytas kratos metu pas Petruševičių atėjęs Leonas Laurinskas, bet po dviejų dienų tardymo buvo paleistas.

***

Antanas Terleckas, gyv. Vilniuje, Nemenčinės plente Nr. 68, istorikas bei ekonomistas, jau du kartus kalintas, po kratos buvo tardomas Vilniaus saugume.

Jonas Volungevičius, gyv. Vilniuje, buvęs Konservatorijos studentas, iškalėjęs 5-rius metus, buvo iškviestas į saugumą iš darbovietės ir dvi dienas tardomas.

***

Algis Baltrušis, gyv. Vilniuje, Dailidžių g., iškalėjęs Mordovijos lageriuose 4-rius metus, dirbąs liaudies meistru, po kratos dvi dienas buvo tardomas.

***

Valerijus Smolkinas, vilnietis, kalėjęs 3-jus metus. Kratos metu buvo paimtas „Gulago salynas". Tardymas tęsėsi dvi dienas.

***

Be to, dar buvo tardomi šie politkaliniai:

Vincas Korsakas (Lukšiai),
Katkus (Plungė),
Bronius Guiga (Kaunas),
Povilas Pečiulaitis (Kaunas),
Pupeikiai (vyras ir žmona, gyv. Kaune),
Jonas Protosevičius (Vilnius),
Kęstutis Jokūbinas (Vilnius),
Justas Šilinskas (Panevėžys) ir
Janina Burbulienė (Kaunas).

Visi tardomieji buvo klausinėjami apie „Kroniką" ir „Gulago salyno" vertimą į lietuvių kalbą.

***