1974 gruodžio 23 pas maskvietį Sergiejų Kovaliovą anksti rytą buvo pradėta krata, užtrukusi 12 vai. Krata buvo daroma Lietuvos saugumo pavedimu, sąryšyje su byla Nr. 345. Kratos metu buvo paimta: „Gulago salynas" (rusų kalba), „Einamųjų įvykių Kronikos" ir LKB Kronikos leidiniai, 135-ių Lietuvos politkalinių sąrašas, pareiškimai, laiškai, užrašų knygutės ir kt.

Po kratos S. Kovaliovas ir jo žmona buvo tardomi. S. Kovaliovas atsisakė dalyvauti tardymuose, liečiančiuose informacijos platinimą, nes čia nesilaikoma įstatymų.

Gruodžio 26 tardytojas Trofimovas paskambino S. Kovaliovui telefonu ir paprašė dešimčiai minučių užsukti pas jį. Gruodžio 27 S. Kovaliovas nuvyko į Lubianką ir buvo suimtas. Tuojau po suėmimo lėktuvu nuskraidintas į Vilnių ir kalinamas Saugumo komiteto izoliatoriuje.

***

1974 gruodžio 23 Lietuvos saugumo pavedimu buvo padarytos kratos pas maskviečius:


Andriejų Tverdochlebovą, 
A. P. Pliusiną, 
Galią Solovą, 
Malviną Landą ir 
Iriną Korsunskają.

Kratų metu buvo paimamos rašomosios mašinėlės ir visas „samizdatas". Dauguma paimtos medžiagos neturėjo jokio ryšio su Lietuva.


* * *

Akademiko A. Sacharovo kreipimasis:

„Suimtasis mokslininkas Sergiejus Kovaliovas yra biologijos mokslų daktaras. Jis yra mano artimas bičiulis. Tai didelės, tyros ir tvirtos dvasios, begalinio altruizmo vyras. Visai neseniai aš svarsčiau su juo Naujųjų Metų kreipimąsi dėl amnestijos politkaliniams.

Šiandien jis pats yra tokioje būklėje. Formali arešto priežastis — buvo kaltinimas, liečiantis LKB Kronikos leidimą Lietuvoje. Man tai atrodo patogi dingstis valdžiai, kad tardymas ir teismas vyktų toli nuo draugų ir nepasiektų viešumos.

Kovaliovo, gabaus ir talentingo asmens gyvenimas, daugelį metų buvo skirtas žmogaus teisių gynimui, kovai už beteisiškumo kėlimą aikštėn. Jis nuo pat pradžios buvo Žmogaus Teisių Gynimo iniciatyvinės grupės narys, Tarptautinės Amnestijos tarybinės grupės narys, pagrindinių kovos už žmogaus teises mūsų šalyje kryptį nustatančių dokumentų bendraautorius ir autorius. Kovaliovas atliko daug gerų ir sunkių darbų be didelio pasigarsinimo. Tai joks atsitiktinumas, kad jam, pavyzdžiui, pavyko sumegzti ryšius tarp Jungtinių Amerikos Valstybių amabasados ir Simo Kudirkos motinos, kas galutinai privedė prie Kudirkos išvadavimo. Š. m. gegužyje Kovaliovas drauge su Velikanova ir Chodorovič paskelbė, kad bus tęsiamas „Einamųjų Įvykių kronikos" leidimas, ir kad jie prisiima atsakomybę už jos platinimą. Tai buvo bebaimis istorinis įsipareigojimas. Bet tuo pačiu metu tai buvo iššūkis tiems, kurie bijojo tiesos ir viešumos. Vakarykštis areštas yra keršto veiksmas už drąsą ir padorumą.

Aš kreipiuosi į Sergiejaus Kovaliovo kolegas — visų pasaulio šalių biologus. Aš kreipiuosi į Tarptautinę Amnestiją; jis yra šios organizacijos narys, o jo veikla sutinka su jos dvasia. Aš kreipiuosi į Tarptautinę Žmogaus Teisių Lygą. Aš kreipiuosi į visus, kurie vertina gerumą, dorumą ir intelektualinę laisvę. Aš šaukiu į tarptautinį žygį už Sergi ej aus Kovaliovo išvadavimą."
Akademikas A. Sacharovas
1974.XII.28

***

1974 gruodžio 30 Žmogaus Teisių Gynimo iniciatyvinės grupės nariai Maskvoje: T. Velikanova, G. Pod-japolskij, T. Chodorovič išplatino pareiškimą, kurį pasirašė 52 asmenys. Jame rašoma: „Sergiejus Kovaliovas — talentingas mokslininkas, autorius daugiau kaip 60-ties mokslinių straipsnių. .. Žmogaus teisių gynimas Kovaliovui — natūralus pratęsimas mokslinės veiklos: mokslininkas negali susitaikinti su informacijos laisvės nebuvimu, prievartiniu įsitikinimų vienodinimu, su melu. Savo visuomeninėje veikloje Kovaliovas laikosi tų pačių principų, kaip ir moksle: pilnas faktų žinojimas, atsakingumas už jų tikslų pateikimą, stropumas išvadose. Taip pat atvirumas ir viešumas... S. Kovaliovas viešai gynė daugelį neteisingai persekiojamų žmonių.. . Mes solidarizuojamės su S. Kovaliovu ir jo kilnia veikla. Mes reikalaujame jį paleisti..."

* * *

1975 sausio 22 buvo padaryta krata pas iniciatyvinės grupės narę Tatjaną Chodorovič (Maskva).

***