Rugpiūčio 1 pasibaigė Tarybų Sąjungos iniciatyva sušaukta Europos tautų konferencija Helsinkyje. Šis pasaulio galingųjų žaidimas iššaukė milijonų širdyse kartėlį ir nusivylimą. Dėl naftos, kviečių, biznio ir asmeninių kontaktų nebematomą žmonių ir tautų kančių.

Ką mums, Lietuvos katalikams, duos išgarbintoji Helsinkio konferencija, jei mums neduodama lietuvių kalba net pilno „Baigiamojo akto" teksto, jei mes iki šiol nesupažindinti su „Visuotine žmogaus teisių deklaracija" ir kitais tarptautiniais dokumentais? Mes dėkojame Apvaizdai, kad ji šiems, klasta pažymėtiems laikams, pašaukė tokius vyrus, kaip Nobelio premijos laureatą A. Solženicyną, akademiką Sacharovą ir kt., kurie perduoda pasauliui mūsų dejones, kančias ir lūkesčius, kurie laiku budina šios žemės galinguosius iš susnūdimo ir abejingumo.

„LKB Kronika", kol Viešpats leis jai gyvuoti, ir toliau pateiks faktus, kaip Tarybų Sąjungoje laikomasi Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos, Helsinkio nutarimų dvasios ir raidės.

***


„Dalyvaujančios valstybės gerbs žmogaus teises ir pagrindines laisves, įskaitant minties, sąžinės, religijos ir įsitikinimų laisvę, visiems, be rasės, lyties, kalbos ir religijos skirtumo.

Jos skatins ir vystys efektyvų įgyvendinimą pilietinių, politinių, ekonominių, socialinių, kultūrinių ir kitų teisių bei laisvių, kurios visos išplaukia iš žmogaus asmenybei savybingo orumo ir yra esminės jos laisvam ir pilnutiniam vystymuisi.

Šia prasme dalyvaujančios valstybės pripažins ir gerbs asmenybės laisvę išpažinti, vienasmeniškai arba bendrai su kitais, religiją arba tikybą, veikiant pagal savo paties sąžinės liepimą.

Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių srityje dalyvaujančios valstybės veiks sutinkamai su SNO Įstatų tikslais bei principais ir su Visuotine žmogaus teisių deklaracija. Jos taip pat vykdys savo pareigas, kaip jos nustatytos tarptautinėse deklaracijose ir susitarimuose šioje srityje, įskaitant ir tarptautinius paktus dėl žmogaus teisių, jeigu jie jas riša."

Iš „Saugumo ir bendradarbiavimo Europoje pasitarimo Baigiamojo akto". 1975.VIII.1.

TSRS vardu „Baigiamąjį aktą" pasirašė TSKP CK Generalinis sekretorius L. Brežnevas.

***