Kapsuko rajonas

Liubavo parapijos klebonas kun. V. Užkuraitis Kapsuko raj. valdžios ir įgaliotinio Rugienio balandžio-gegužės mėn. buvo verčiamas, kad nušalintų nuo altoriaus Mišioms patarnaujančius vaikus. Rugienis buvo išsikvietęs net Liubavo parapijos bažnytinį komitetą. Gąsdino, jei vaikai nebus nušalinti, parapija bus palikta be klebono. Klebonas vaikus nušalinti atsisakė, motyvuodamas, kad vaikai ne jo, o tėvų ir jis neturįs teisės kištis į svetimų vaikų reikalus.

*    *    *

    Kapsuko griežto režimo lageryje atliekančiam bausmę kun. P. Bubniui buvo pasiūlyta parašyti malonės prašymą. Kun. P. Bubnys tai padaryti atsisakė, kadangi jaučiasi nubaustas nekaltai, nes vaikus mokyti tikėjimo tiesų yra kiekvieno kunigo pareiga.

1972.IV.27 Kapsuko V vidurinėje mloje auklėtoja Ramanauskaitė atsinešė iš Švietimo Ministerijos atsiųstą anketą ir 9b klasės mokiniams liepė užpildyti. Į klausimą: „Kokią nori atsikratyti ydą?" auklėtoja liepė atsakyti „Tikėjimo". „Jei ir netikite", aiškino auklėtoja, „vistiek rašykite: tikėjimo."

    Nė vienas mokinys neatsakė „tikėjimo", bet — „tingėjimo".

Vilkaviškio rajonas

     1971 m. balandžio 12 d. Kybartų vidur, m-loje Xc klasėje mokyt. Miknevičienė tiems mokiniams, kurie per Velykas buvo bažnyčioje, liepė rašyti temą: Bažnyčia arti — dorovė toli. Kiti mokiniai galėjo rašyti laisvą temą. Geriausios klasės mokinės L. Šalčiūnaitė ir T. Menčinskaitė ateistinės temos visiškai nerašė. Už tai mokytoja joms parašė po vienetą. Po to jos buvo kviečiamos pas mokslo dalies vedėją pasiaiškinti.

     Persekiojamų mokinių tėvai parašė LTSR Švietimo Ministerijai skundą, kuris buvo persiųstas svarstyti Vilkaviškio raj. švietimo skyriui. Už poros mėnesių atėjo šitoks atsakymas:

     „Vilkaviškio raj. švietimo skyrius, atsakydamas į Jūsų skundą Lietuvos TSR Švietimo ministerijai, praneša, kad iškelti faktai buvo patikrinti vietoje. Kaltinimai mokytojai Miknevičienei nepasitvirtino, nes lietuvių kalbos ir literatūros temos rašiniams buvo parinktos programos ribose." Pasirašęs švietimo skyr. vedėjas J. Šačkus.

     Skundas LTSR Švietimo ministerijai buvo pasiųstas ne dėl programos, o dėl to, kad mokytoja einančius į bažnyčią diskriminuoja, kad verčia rašyti prieš savo įsitikinimus, tuo pačiu verčia veidmainiauti.

Ignalinos rajonas

     1972.III.16 Paringio aštuonmetės m-los direktorė Dalgėdaitė ir mokytojai Milašius, Šadrecovas, Misiūnaitė ir Vaitulionis pasikvietė tris V kl. mokinius: A. Bivainį, B. Gaižutį ir Č. Patiejūną į mokytojų kambarį ir gąsdindami vertė pasirašyti jų suredaguotą kažkokį raštą, reikalaudami, kad jie visai nebeeitų į bažnyčią. Mokytojai sakė, kad už kiekvieną vaiką, einantį į bažnyčią, reikės kunigui sumokėti 50 rub. baudą.