Alytaus rajonas

    Vasario mėn. Simno vikaras kun. S. Tamkevičius buvo iškviestas į Respublikinę prokuratūrą Vilniuje. Prokuroras priekaištavo, kad pamoksluose šmeižiąs tarybinę tikrovę, ir nurodė prisilaikyti tarybų valdžios atžvilgiu lojalumo ir nemokyti vaikus tikėjimo tiesų. Priešingu atveju gresia baudžiamoji byla iki dvejų metų laisvės atėmimo.

    Balandžio mėn. pabaigoje kun. S. Tamkevičiui buvo suruoštas „aukšto lygio įspėjimas". Jame dalyvavo 6 valdžios atstovai ir liudininkai: Alytaus dekanas kun. J. Grigaitis, Daugų dekanas kun. Turčinskas ir Simno klebonas kun. Matulevičius. Kun. Tamkevičius buvo kaltinamas perduodąs žinias į užsienį, šmeižiąs tarybinę mokyklą ir užsiiminėjąs kitokia antitarybine veikla. Pasiaiškint nebuvo leista.

*    *    *

Kaunas

    Aleksoto parapijos altaristo kun. Šalčiaus bute balandžio mėn. buvo padaryta krata. Kratos metu buvo ieškota „Samizdato" literatūros.

Prienai

    Prienų parapijos klebonijoje kovo mėn. buvo padaryta smulki krata. Buvo ieškoma maldaknygių ir „samizdato" literatūros.

Vilnius

    Kovo mėn. 13 d. pas Rrt įgaliotinį buvo iškviesti kunigai: Laurinavičius ir Žemėnas. Ypatingai piktai įgaliotinis apibarė kun. Žemėną, kam jis pasirašė pareiškimą tarybinei vyriausybei, kuriame reikalaujama leisti dirbti vysk. J. Steponavičiui, išleisti dideliu tiražu katalikams maldaknygių etc. (žr. LKB Kronika Nr. 1). Įsinervinęs įgaliotinis kun. Žemėną išvadino šėtonu, įžūliu ir pareiškė: ar nepanorėsite, kad klerikalai ir Kremliuje atsisėstų!

*    *    *

    1972.IV.4 KGB organai buvo išsišaukę kun. V. Merkį, kuris 1959 metais Rugienio nurodymu buvo jėga pašalintas iš seminarijos ir kunigystės šventinimus gavo nelegaliu keliu 1960 m .Tardytojas pareiškė, kad kun. V. Merkys gali būti įdarbintas parapijoje (Šiuo metu jis dirba Vilniaus medelyne), jei jis smulkiai aprašys, kas jį įšventino, kur jis laikė Mišias, sakė pamokslus etc.