Akmenės rajonas

    1972 m. sausio mėn. 13 d. Akmenės raj. liaudies teismas buvo nubaudęs 70 m. Kleofą Bičiušaitę vieneriems metams kalėjimo už tai, kad ji Kruopių parapijoje pamokė vaikus tikėjimo tiesų. Po keturių dienų nuteistoji iš Akmenės buvo pervežta į Šiaulių kalėjimą. Lietuvos TSR Aukščiausias Teismas bausmę pakeitė 100 rub. pinigine bauda. Šiaulių kalėjime K. Bičiušaitė išbuvo mėnesį laiko. Į namus ji grįžo vasario 17 dieną.

    Kleofa Bičiušaitė ir anksčiau buvo bausta už vaikų mokymą religijos tiesų. Ji buvo atleista iš vaikų darželio ir negavo nei darbo nei pensijos; pragyventi padėjo brolis.

Jurbarko rajonas

    1972 m. balandžio 20 dieną Jurbarko raj. DŽDT tarybos vykdomojo komiteto administracinė komisija, pirmininkaujant H. Tamošiūnienei, atvirame posėdyje išnagrinėjo Girdžių parapijos klebono kun. Viktoro Šauklio MIC. administracinę bylą. Klebonas buvo apkaltintas, kad „panaudojo bažnyčioje prie vėliavų nešimo ir gėlių barstymo Girdžių mokyklos mokinius — nepilnamečius ir tuo būdu pažeidė Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumo 1966.V.12 įsaką. Komisija paskyrė 50 rub. nuobaudą. Kun. V. Šauklys MIC šį nuosprendį apskundė Jurbarko raj. liaudies teismui.

*   *    *

    Administracinė 50 rub. nuobauda taip pat paskirta Girdžių parapijos vargoninkei už tai, kad ji tvarkė procesiją.

*    *     *

    Vardžgirio klebonas kun. Gustavas Gudanavičius už tai, kad leido vaikams patarnauti šv. Mišioms, nubaustas administracine tvarka — 50 rub. Administracinės komisijos nuosprendį kun. G. Gudanavičius apskundė Jurbarko raj. liaudies teismui.

Kaunas

    Balandžio 16 dieną Kauno arkikatedroje - bazilikoje J. E. vysk. J. Labukas kunigystės šventimus suteikė 6 ketvirto teologijos kurso auklėtiniams. (N.B. Praėjusiais metais Lietuvoje numirė 12 kunigų.) Sekančiais metais kunigystės šventimus turėtų gauti taip pat 6 klierikai.

    Palikus 6 neopresbyteriams seminariją, šiuo metu joje liko 33 auklėtiniai:

    filosofiniame kurse .................... 11
    I teologiniame kurse .................   9
    II teologiniame kurse ................   7
    III teologiniame kurse …...........   6

    Praėjusių mokslo metų viduryje Rrt įgaliotinis lankėsi seminarijos bibliotekoje ir tikrino, kokią literatūrą skaito klierikai. Buvo nepatenkintas, kad neskaito marksizmo klasikų.

*    *    *

    Praėjusių mokslo metų viduryje Rrt įgaliotinis norėjo keletą klierikų išvyti iš seminarijos. Motyvai neaiškūs. Dauguma spėja, kad tai buvo eilinis šantažavimas, kad palaikytų klierikų tarpe pastovią baimės atmosferą.

Šilalė

    Kun. A. Šeškevičius po pusės metų varginimo neleidžiant eiti kunigiškų pareigų, buvo įdarbintas vikaro pareigose Šilalėje. Tačiau registracijos pažymėjimas buvo išduotas laikinai — trims mėnesiams.

    Dabartiniu metu Rrt įgaliotinis laikinus kunigų registracijos pažymėjimus išduoda visiems „antitarybiniams kunigams". Šitokiais yra laikomi visi kunigai, kure nepaklūsta valdžios žodinėms instrukcijoms ir uoliai atlieka kunigiškas pareigas.