Zarasų rajonas 1971 m.

Mokinių tardymai Avilių mokykloje

    1971.XII.17 į Avilių aštuonmetę m-lą pamokų metu atvyko Zarasų raj. prokuratūros tardytojas Bezusparis ir milicijos leitenantas Bagdonavičius.

    Mokytojų kambary po vieną buvo tardomi mokiniai: Bakutis, Razmanavičiūtė ir dvi seserys Jezerskaitės dėl rengimosi Pirmajai Komunijai 1971 m. vasarą. Mokiniams pateikti buvo klausimai: ar klebonas mokė? kiek laiko mokė? ką mokė? ar davė klebonas katekizmą? ar davė maldaknygę? ką klebonas kalbėdavo?

    Vaikai buvo tardomi maždaug po valandą laiko; prieš paleidžiant turėjo pasirašyti surašytą protokolą. Atėjęs į klasę, Bakutis visą pamoką praverkė.

    Į fizikos kabinetą buvo sukviesti kiti vaikai, o tardytojas ant lentos užrašė: „Zarasų rajono prokurorui." Vaikai turėjo parašyti, kiek kartų ėjo pas kleboną, kas ir kaip juos mokė tikėjimo. Po rašteliais turėjo pasirašyti. Tardytojas išsivežė 18-os vaikučių raštiškus liudijimus. Vaikai tardymo metu buvo sukrėsti ir kai kurie net verkdami sugrįžo į namus. Sulaukusi verkiančios dukrelės, pas direktorių atėjo Pupeikienė, reikšdama nerimą, kodėl vaikai dėl Pirmos Komunijos be tėvų žinios yra tardomi. Kitą dieną pas direktorių atvyko Mažeikienė, skųsdamasi, kad vaikas dėl išgąsčio naktį šokęs net iš miego.

    Gruodžio 20 dieną moterys nuvyko į Zarasų prokuratūrą pareikšti protestą, kad vaikai be tėvų nebūtų tardomi, nes jie iš baimės rašo, ką tardytojas liepia. Prokurorui moterys įteikė raštišką protestą. Paskui jas visas prokuroras ir tardytojas apklausinėje

    Tuo metu, kada moteris tardė prokuratūroje, vaikai, budint mokytojams, kad nepabėgtų, vėl buvo tardomi dėl Pirmos Komunijos.

    Kai kurios motinos, nesulaukdamos grįžtančių po pamokų vaikų, atsiskubino į mokyklą. Per jėgą įsiveržusios į kabinetą jos rado savo tardomus vaikus. Kabinete dar buvo milicininkas ir vienas mokytojas. Po stalu užmaskuotas sukosi magnetofonas. Pareiškusios protestą, kad be jų žinios vaikai yra tardomi ir per dieną laikomi nevalgę, motinos pasiėmė savo vaikus ir išsivedė į namus. Ta proga buvo paleisti ir neapklaustieji vaikai. Išvykdami prokuratūros darbuotojai pažadėjo dar atvykti...

    Tėvai, sutikę direktorių, smarkiai užsipuolė, kodėl jų vaikai yra tardomi, gąsdinami, kad net naktimis nemiega, dreba pamatę kokią nors mašiną — gal vėl atvažiuoja tardytojas!

    Kaip gaila, kad 8-10 metų vaikeliai dėl Pirmos Komunijos tardomi, tarsi būtų kokie vagys ar chuliganai.

    Dėl neaiškių priežasčių baudžiamoji byla Avilių klebonui kan. B. Antanaičiui nebuvo iškelta.