Molėtų rajonas

(Dėl suimtų kunigų paleidimo, netrukdymo norintiems stoti į seminariją):
        TSRS Ministrų Tarybos Pirmininkui 
        LTSR Molėtų raj. ir Stirnių parapijos 
        tikinčiųjų

        P a r e i š k i m a s

    Spaudoje nuolat pasirodo skaitytojų signalai dėl įvairių trūkumų kultūriniame ir buitiniame aptarnavime, į kuriuos tarybinė valdžia visada atsiliepia. Religiniame gyvenime mes, tikintieji, nuolat patiriame ne tik trūkumus, bet ir varžymus. Mums, tikintiesiems, negalint dėl tų varžymų pasisakyti spaudoje ir tuo pačiu tylint, gali susidaryti įspūdis, kad mes tų varžymų ir nejaučiame. Todėl mes kreipiamės į Jus, Ministrų Tarybos Pirmininke.

    Religija netikinčiam žmogui bevertis ar net žalingas dalykas, o mums, tikintiesiems, ji yra svarbus dalykas. Religijos praktikavimo varžymai mums yra skaudesni, nei medžiaginės skriaudos.

    Religijai praktikuoti yra būtini kunigai. Kadangi valdžia apriboja kandidatų priėmimą į Kunigų seminariją, tai įšventinama kelis kartus mažiau, negu jų kasmet numiršta. Jau kelios parapijos neturi savo kunigo, ir dėl to nukenčia tūkstančiai tikinčiųjų religiniame gyvenime. Nepaisant kunigų trūkumo, vis daugiau kunigų yra baudžiami kalėjimu už tai, kad, tėvų prašomi, bažnyčioje vaikus mokė tikėjimo tiesų. Praeitais metais (1970) rugsėjo mėn. buvo nuteistas kalėti Molėtų raj. Dubingių klebonas Antanas Šeškevičius, o š. m. lapkričio mėn. nuteisti dar du kitų vyskupijų kunigai, ir atlikusiam savo bausmę kun. A. Šeškevičiui neleidžiama dirbti parapijoje.


    Remdamiesi tarybine Konstitucija, garantuojančia sąžinės laisvę, mes prašome, kad minėti religijos laisvės pažeidimai būtų atitaisyti ir ateityje nepasikartotų, būtent:

    1. Leisti dirbti parapijoje kun. A. Šeškevičiui.

    2. Paleisti iš kalėjimo nuteistus kunigus.

    3. Netrukdyti kunigams bažnyčioje mokyti vaikus tikėjimo tiesų.

    4. Netrukdyti Kunigų seminarijos vadovybei priimti mokytis visus norinčius tapti kunigais.

Tikimės, kad tarybinė valdžia laikysis savo Konstitucijos ir mūsų prašymus patenkins.

    1972 m. sausis.

    Šį pareiškimą pasirašė 190 tikinčiųjų ir 1972 m. balandžio mėn. pradžioje pasiuntė TSRS Ministrų Tarybos Pirmininkui. Atsakymui gauti prie pareiškimo pridėtas adresas:

        Lietuvos TSR, Molėtų raj.,
        Stirnių pašt., Mindūnų kaimas,
        Jonas Lipeika