1975 spalio 16 Eugenija Žukauskaitė buvo iškviesta į Kauno m. Vykdomąjį komitetą pas pirmininkę Tamušauskienę. E. Žukauskaitei priekaištavo, kad, nepaisant svarstymo fabrike, jinai nepasitaisiusi ir vėl vasarą mokiusi vaikus tikėjimo tiesų.

 — Į tarybinę mokyklą nėjau ir gatvėje vaikų neieškojau, — atsakė E. Žukauskaitė. — Jeigu žmogus prašo, kad ką nors paaiškinčiau apie tikėjimą, tai aš ir paaiškinu. Dėl to mano sąžinė yra rami.

 — Matai, rami sąžinė? Tokiais pulkais vaikus moko! — stebėjosi vykdomojo komiteto pirmininkė.

 E. Žukauskaitė aiškino, kad Tarybų Sąjungoje Konstitucija garantuoja sąžinės laisvę. Be to, Tarybų Sąjunga yra pasirašiusi Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, kuri skelbia religijos laisvę. Laikraštyje skaičiusi, kad Vilniaus arkivyskupijos valdytojas Č. Krivaitis Amerikoje pasakojęs, jog Lietuvoje tikėjimo niekas nevaržo. Todėl jinai nesijaučia kalta, jei kam nors papasakojusi apie tikėjimą.

 — Kam žaloji vaikus, — barėsi pirmininkė Tamušauskienė. — Iki 18 metų vaikų negalima liesti.

 Baigusi apklausinėjimą, pirmininkė surašė protokolą ir liepė E. Žukauskaitei pasirašyti. Po to pirmininkė Tamušauskienė paaiškino, jog spalio 22 vykdomajame komitete būsiąs administracinės komisijos posėdis, kuriame bus svarstoma ir E. Žukauskaitės byla.

 Spalio 22 į administracinės komisijos posėdį buvo atvykę nemaža žmonių, tačiau Žukauskaitės byla buvo nagrinėjama be liudininkų atskirame kambaryje. Tardymą pravedė uniformuotas milicininkas.

 — Kodėl mokei vaikus? — paklausė pareigūnas.

— Mokyklos nesukūriau, vaikų gatvėse neieškojau. Jei nusikaltau — bauskite. Šitai jums garbės nesudarys, — griežtai pasakė E. Žukauskaitė.

 — Bausime 50 rub. bauda.

 — Bausti reikia vagis ir chuliganus, — aiškino kaltinamoji. — Aš nesijaučiu nusikaltusi, nes pagal tarybinius įstatymus esanti mūsų šalyje religijos laisvė.

 — Kaip nesijauti nusikaltusi? Vaikus žalojate! — kaltino milicininkas. — Tu eik į bažnyčią, kelius nuklūpėk, tik neliesk vaikų.

 Pirmininkė Tamušauskienė pareiškė neleisianti Žukauskaitei auklėti vaikų. Jeigu rasią pas ją tris vaikus, tada bausią ne pinigine bausme, o žymiai griežčiau.

 Paklausę, koks E. Žukauskaitės atlyginimas (80 rub.) administracinė komisija paskyrė 40 rub. baudą.

***

„Administracinės bylos Nr. 1113 
N u t a r i m a s
1975 spalio 22.

 Administracinė komisija prie Kauno m. Požėlos rajono DŽDT vykdomojo komiteto (pirmininkas — Stasiulynas, sekretorius — Simelevičienė, nariai — Kiaunė, Tamoliūnienė, Čivas), išnagrinėjusi viešame posėdyje administracinę bylą Nr. 1113 nustatė, kad pil. Žukauskaitė Eugenija, Leono (gyvenamoji vieta — Sedos gatvė Nr. 7 -1, darbovietė — Zilberto šilko kombinatas) katekizuoja vaikus ir tuo būdu pažeidė LTSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumo įsaką nuo 1966 gegužės 12.

Administracinė komisija nutarė skirti pil. E. Žukauskaitei 40 rub. administracinę nuobaudą. Bauda turi būti įmokėta į Valstybinio banko Kauno skyrių ne vėliau kaip per 15 d. nuo šio nutarimo nuorašo įteikimo pažeidėjui".

 — Sumokėk baudą ir atnešk kvitą, — įsakė pirmininkė Tamušauskienė.

 — Stebiuosi, kad demokratiškiausioje šalyje esu už tikėjimą tardoma ir draskoma, — reziumavo Žukauskaitė, palikdama posėdžių salę ir pasipiktinusius komisijos narius.