LAD Šiaulių gamyb. mokymo kombinatas 1975 sausio 10 atleido iš darbo dažytoją Mečislovą Jurevičių už tai, kad jis 1974.XI.10, XII.8, 25 ir 1975.1.6 šventė religines šventes ir minėtomis dienomis nebuvo darbe. M. Jurevičius kreipėsi į Šiaulių m. liaudies teismą dėl neteisingo atleidimo iš darbo. Tačiau teismas jo ieškinį atmetė. Šiaulių m. advokatai, į kuriuos kreipėsi Jurevičius, prašydamas suteikti juridinę pagalbą, padėti atsisakė. Dalyvavęs teisme prokuroras J. Pivaras, negynė Jurevičiaus teisių į darbą, kurias Šiaulių m. liaudies teismas pažeidė, patvirtindamas LAD Šiaulių gamyb. mokymo kombinato administracijos įsakymą atleisti M. Jurevičių iš darbo. Įmonės juristė M. Čepulienė nesugebėjo paaiškinti teismui, kad LAD Šiaulių gamyb. mokymo kombinato vidaus darbo taisyklės prieštarauja TSRS konstitucijos 124 str. ir LTSR konstitucijos 96 str., o LTSR BK 143 str. už tai numato baudžiamąją atsakomybę. Be to, viešame posėdyje nebuvo paskelbtas M. Jurevičiaus pareiškimas.

Šiaulių miesto liaudies teismui
Jurevičiaus Mečislovo,Jurgio,
gyv. Šiaulių m., Žemaitės 102, b. 10.
P a r e i š k i m a s

LAD Šiaulių gamyb. Mokymo kombinate išdirbau darbininku — dažytoju daugiau kaip 9 metus. Per tą laiką neturėjau jokių nuobaudų. 

1975.1.10 įmonės direktoriaus įsakymu Nr. 4 mane atleido iš darbo už tai, kad aš 1974.XI.10, XII.8, 25 ir 1975.1.6 neatvykau į darbą. Apie neatvykimą į darbą tomis dienomis buvau iš anksto raštiškai įmonės administraciją įspėjęs, paaiškindamas, kad tomis dienomis yra privalomos religinės šventės ir mano, kaip sąmoningo kataliko, pareiga jas švęsti. Nežiūrint mano išankstinių pareiškimų ir paaiškinimų, direktorius mano religinius įsitikinimus ir sąžinės laisvę, kurią skelbia TSRS Konstitucijos 124 str., LTSR Konstitucijos 96 str., gina LTSR BK 143 str., — pavertė į pravaikštas, tuo pažeisdamas mano teisę į darbą ir teisę laisvai išpažinti savo religiją. Tą patį padarė ir vietos profkomitetas, duodamas sutikimą atleisti mane iš darbo už mano religinius įsitikinimus. Ryšium su t io, prašau liaudies teismą pripažinti, kad mano religiniai įsitikinimai ir iš jų išplaukiantys reikalavimai nėra darbo įstatymo pažeidimas, kad tai neatima man teisės į darbą. Todėl prašau mane grąžinti į tą pačią įmonę darbininkų — dažytoju, apmokant už prievartinę pravaikštą.
Šiauliai, 1975.1.31.

 

***

Šiaulių m. liaudies teismui
Jurevičiaus Mečislovo, Jurgio s., 
gyv. Šiaulių m. Žemaitės 102, b. 10
P a r e i š k i m a s

1975 sausio 10 LAD Šiaulių gamyb. mokymo kombinato profsąjungos komiteto buvau atleistas iš darbo. Atleidimo priežastis — 4 mano padarytos „pravaikštos". Pareiškiu štai ką: kombinate išdirbau nuo 1965 spalio 2 d. Per visą tą laiką nepadariau jokių prasižengimų, neturėjau jokių perspėjimų, papeikimų ar pan. Priešingai, mano darbo rodikliai buvo apie 160 proc. Už savo nepriekaištingą darbą buvau atžymėtas Šiaulių m. laikraštyje „R. Vėliava", apdovanotas ženklu „za trud" garbės raštais. Neturėjau jokių nesusipratimų nei su kombinato vadovybe, nei su bendradarbiais. Dabar esu atleistas ne už planų sužlugdymą, o dėl to, kad esu sąmoningas katalikas, tikintis žmogus ir kad naudojuosi man TSRS Konstitucijos suteiktomis teisėmis (TSRS Konstitucijos 124 str., BK 143 str., kur aiškiai garantuojama piliečių religinių pareigų atlikimo laisvė).

Atleidimą iš darbo laikau neteisėtu, remdamasis aukščiau minėtais įstatymais ir darbo įstatymų komentaro (Vidaus darbo tvarkos taisyklių VI skyr. 57 paragrafu, kur sakoma apie atleidimą iš darbo už pravaikštas be pateisinamos priežasties). Aš neatvykau į darbą remdamasis Konstitucija ir įstatymais, su pateisinama priežastimi. Be to, aiškiai išdėsčiau neatvykimo į darbą priežastis savo pareiškimuose, kur pažadėjau už tas dienas atidirbti laisvomis nuo darbo dienomis arba per atostogas. Mane aiškiai gina LTSR Aukšiausios Tarybos prezidiumo 1966.V.12 nutarimas „dėl LTSR BK 143 str. taikymo", kur sakoma, kad piliečių atleidimas iš darbo daromas nepriklausomai nuo jų religinių pažiūrų". BK 143 str. ir 145 str. ne tik mane gina, bet užtraukia atsakomybę tiems, kurie mane neteisėtai atleido iš darbo.

Remdamasis išdėstytu, prašau: panaikinti LAD kombinato vadovybės nutarimą atleisti mane iš darbo, grąžinti į darbą ir atlyginti už priverstinę pravaikštą.

M. Jurevičius


SPRENDIMAS

Lietuvos Taryb. Socialistinės Respublikos vardu 

Šiauliai, 1975.11.19.

Šiaulių m. liaudies teismas, susidedantis iš p.-ko liaudies teisėjo B. Šumausko ir liaudies tarėjų: A. Čeiliutkos, A. Danieliaus, sekretoriaujant D. Trukienei, dalyvaujant prokurorui J. Pivorui, ieškovui M. Jurevičiui, atsakovo atstovui M. Čepulienei, išnagrinėjo viešame teismo posėdyje civilinę bylą Jurevičiaus M. ieškinį LAD Šiaulių gamyb. mokymo kombinatui dėl grąžinimo į darbą ir nustatė:

Ieškovas pas atsakovą nuo 1965 m. dirbo dažytoju. 1975.1.10 įsakymu iš darbo buvo atleistas, vadovaujantis LTSR DIK 43 str. 4 p. t.y. už pravaikštas. Ieškovas prašo grąžinti į darbą ir užmokėti už priverstinę pravaikštą, kadangi 1974.XI.10, XII.8, 25 d., o taip pat 1975.1.6 jis neišėjo į darbą dėl savo religinių įsitikinimų, nes čia buvę religinių švenčių dienos. Apie neišėjimą į darbą jis buvo administracijai iš anksto pranešęs. Skaito, kad vadovaujantis LTSR Konstitucijos 124 str. naudojasi sąžinės laisve. Atsakovas prašo ieškinį atmesti. Ieškinys atmestas, nes ieškovas tikrai be administracijos leidimo neišėjo į darbą darbo dienomis ir tuo padarė pravaikštas. Pateisinti šias pravaikštas religiniais įsitikinimais ieškovas negali, nes tai prieštarauja įmonės vidaus darbotaisyklėms, kurios visiems darbininkams privalomos. TSRS Konstitucijos 124 str. nepažeistas, nes ieškovui tikėti niekas nedraudžia, tačiau, kadangi pagal Konstituciją bažnyčia atskirta nuo valstybės, darbo dienos su religinėmis šventėmis neturi būti derinamos. Vadovaujantis LTSR DIK 241 str. teismas per 10 d. gali būti apskųstas LTSR Aukšč. teismui per Šiaulių liaudies teismą. L. teisėjas B. Šumauskas.


LTSR Aukščiausiojo teismo teisminei
civilinei bylų kolegijai 
Iešk. Jurevičius, M. J., gyv. 
Šiauliuose, Žemaitės 102, b. 10 
civ. byloje 1975 m. su atsakovu 
LAD Šiaulių g. m. kombinatu dėl 
grąžinimo į darbą

***


K a s a c i n i s     s k u n d a s

Šiaulių m. liaudies teismo 1975.11.19 sprendimu mano ieškinys dėl grąžinimo į darbą buvo atmestas. Šį sprendimą laikau naikintinu dėl šių priežasčių:

Pas atsakovą dirbu nuo 1965.X.2 darbininku. Per visą darbo laiką drausmės nuobaudų neturėjau. Už darbą buvau skatinamas ne vieną kartą. Atleistas iš darbo 1975.1.10 įsakymu Nr. 4-k pagal DIK 43 str. p. 4, kaip už pravaikštas 1974.XI.10, 1974.XII.8, 25, o taip pat 1975.1.6.

Turiu pažymėti, jog pravaikštų nesu padaręs. Esu religingas žmogus ir sąryšyje su religinėmis šventėmis aukščiau minėtomis dienomis nedirbau. Prieš kiekvieną minėtą religinę šventę raštu administracijai pranešdavau, kad negalėsiu tomis dienomis dirbti ir kodėl. Aš sutikdavau, kad tas dienas man būtų įpareigota atidirbti laisvomis kitomis dienomis. Aš nedirbu auklėjamojo darbo ir todėl laikau, kad toks mano noras yra pilnai įgyvendinamas. Neprieštarauja tam ir Tarybų Sąjungos Konstitucija. Kiekvienas žmogus turi sąžinės laisvę. Pageidauju tuo naudotis ir aš. Kliūčių tam nematau. Šiaulių m. liaudies teismas į visas mano suminėtas aplinkybes nekreipė dėmesio. Manau, kad tai neteisinga.

Prašau Šiaulių m. liaudies teismo 1975.11.19 sprendimą šioje byloje panaikinti ir grąžinti mane į darbą, nustačius, kad aš nesu padaręs pravaikštų, o nedirbau dėl savo religinių įsitikinimų, todėl mano tokios pravaikštos yra pateisinamos.
M. Jurevičius
1975.11.26.

LTSR Aukšč. teismo teisminių civil. bylų kolegija, susidedanti iš pirmininkaujančio M. Čapskio, narių — L. Miežėno ir J. Radzevičiaus, dalyvaujant prokurorui D. Kazakaitienei, ieškovui M. Jurevičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo kasacine tvarka civilinę bylą pagal ieškovo M. Jurevičiaus ieškinį LAD Šiaulių g. m. kombinatui dėl grąžinimo į darbą. Kolegija, išnagrinėjusi bylą nustatė: ieškovas dirbo kombinate dažytoju. Atsakovas atleido ieškovą iš darbo 1975.1.10 už įvykdytas pravaikštas be pateisinamos priežasties. Ieškovas prašė grąžinti į darbą, nurodydamas, kad pravaikštas įvykdė dėl pateisinamų priežasčių. Šiaulių m. liaudies teismas 1975.11.19 sprendimu ieškinį atmetė. Ieškovas kasaciniame skunde prašo teismo nuosprendį panaikinti ir grąžinti į darbą. Prokuroras išvadoje prašo skundą atmesti, skundas atmestinas. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas į darbą 1974.XI.10, 1974.XII.8, 25 ir 1975.1.6 neatvyko. Ieškovas įvykdė sistemingas pravaikštas dėl nepateisinamos priežasties. Teismas ieškinį atmetė sutinkamai su TSRS DIK 43 str. 4p. Tenkinti skundą nėra pagrindo. Teisminė civil. bylų kolegija, vadovaudamasi CPK 335 str. nutarė: ieškovo M. Jurevičiaus skundą atmesti. Šiaulių m. liaudies tesmo 1975.11.19 sprendimą palikti nepakeistą. Pirm. M. Čapskis, nariai: L. Miežėnas, J. Radzevičius.