Arminai (Vilkaviškio raj.)

Arminų vidurinės mokyklos direktorė Irena Berentie-nė nesiliauja persekiojusi tikinčius mokinius už tai, kad jie lanko bažnyčią. 1976 m. lapkričio 20 d. ji sukvietė XI klasės mokinius ir tėvus, šiame susirinkime direktorė liepė religijos klausimu pasisakyti XI kl. mokinei Julijai Bušauskaitei. Direktorė priekaištavo, kad Bušauskaitė buvo vienintelė, kuri drįso atsistojus pasakyti: „Aš ėjau į bažnyčią ir eisiu, tikėjau ir tikėsiu". J. Bušauskaitė ir dabar patvirtino, kad ji einanti į bažnyčią. Direktorė kalbėjo, kad tarybinė mokykla esanti atskirta nuo bažnyčios ir Bušauskaitei reikią prisiminti, kad ji mokosi tarybinėje mokykloje, be to, pagrasino prisiminsią ją per egzaminus. Baigdama kalbėti, direktorė prikišo, kad Bušauskaitė ne komjaunuolė. J. Bušauskaitės motina pastebėjo, kad dėl komjaunuolių elgesio pačiai direktorei teko ne kartą raudonuoti. Kokiu pavyzdžiu gali būti komjaunuoliai, kurie naktimis užkabinėja žmones.

 

***

1976.XI.30 d. pro Arminų vidurinę mokyklą lydėjo mirusįjį. Laidotuvių procesijos priekyje matėsi kryžius ir gedulingos vėliavos. Direktorė J. Berentienė, pamačiusi kryžių, dairėsi, ar nesą procesijoje mokinių. Tuo pačiu metu direktorė pradėjo mokiniams aiškinti, kad, jeigu procesijoje yra nešamas kryžius, mokiniai tokiose laidotuvėse negali dalyvauti. Kai vienuoliktokas A. Bagdonas norėjo laidotuvių eiseną nusifotografuoti, direktorė griežtai uždraudė.

 

***

Kybartai

1976.X.12 į Kybartų vidurinę mokyklą atvyko du saugumiečiai. Po vieną tardymui buvo kviečiami mokiniai, patarnaują Kybartų bažnyčioje šv. Mišiose. Mišių patarnautojai buvo klausinėjami, kas juos pakvietęs patarnauti Mišioms; ar klebonas duodąs saldainių, pinigų, knygų pasiskaityti? Berniukai paaiškino, kad jie patys atėję patarnauti ir klebonas už patarnavimus niekuo neatsilyginąs. Kai kuriuos iš ministrantų saugumiečiai bandė net užverbuoti—teikti KGB žinias.

Ta pačia proga saugumiečiai instruktavo, ką turi daryti mokyklos vadovybė tikinčių mokinių atžvilgiu.

Spalio 19 d. Kybartų vidurinėje mokykloje vyko pedagogų tarybos posėdis. Mokyklos direktorius Dirvonskis įpareigojo klasių vadovus sudaryti bažnyčią lankančių ir patarnaujančių prie religinių apeigų mokinių sąrašus. Direktorius nurodė, kad mokytojai patys sekmadieniais turį nueiti į bažnyčią ir pamatyti, kas iš mokinių lanko bažnyčią.

Direktoriaus pavaduotojas Sinkevičius liepė klasių vadovams nerašyti savo mokiniams pavyzdingo elgesio pažymio, jei jie lanką bažnyčią; tačiau negalima motyvuoti, jog elgesys mažinamas už bažnyčios lankymą, o „už neaktyvumą visuomeninėje veikloje".

Tuojau po šio posėdžio prasidėjo mokinių religingumo tyrimo vajus. Va klasės vadovė Stankevičiūtė liepė atsistoti, kurie eina į bažnyčią. Atsistojo beveik visa klasė. Einančius į bažnyčią vadovė surašė.

Vd klasės vadovas Mickevičius savo mokiniams aiškino, kad pats klebonas surašęs patarnaujančius Mišiose ir atnešęs tą sąrašą. Niekas iš mokinių nepatikėjo šiais mokyt. Mickevičiaus žodžiais, nes į išdavikus Kybartų klebonas nelabai tinkamas, o mokyt. Mickevičius—puikiausiai.

VIb klasės auklėtoja Palionienė taip pat liepė atsistoti tiems, kurie lanko bažnyčią ir klūpo prie altoriaus. Klausinėjo mokinius, ar jie patys eina, ar kas nors juos verčia.

VIII klasės auklėtoja Žeižienė taip pat liepė atsistoti, kas eina į bažnyčią. ,

VI ir VIa klasėse mokyt. Žakas ir Kazlauskienė davė savo auklėtiniams atsakyti į anketos klausimus: ar eini į bažnyčią, ar tiki į Dievą ir kt.

Kai kuriose klasėse surašyti tikinčius mokinius buvo pavesta komjaunimo sekretoriams.
 

***

Šiauliai

1976.IX.16 Šiaulių V-je vidurinėje mokykloje Il-je c klasėje mokytoja Jasiūtė pas vieną mokinę rado maldaknygę ir pradėjo iš jos visaip tyčiotis, kad ji, kaip sena boba, nešiojanti maldaknygę. Mokytoja žadėjo nueiti prie bažnyčios ir stebėti, ar mokinė ateisianti į bažnyčią.

Netrukus mokyt. Jasiūtė suorganizavo tėvų susirinkimą. Tėvai į susirinkimą buvo kviečiami raštiškai. Jie turėjo pasirašyti, kad atvyks, o negalintieji turėjo parašyti, kodėl negalėsią atvykti. Lektorė buvo pakviesta mokyklos ateistinio būrelio vadovė mokyt, šiupienė. štai vienas kitas jos paskaitos „perliukas": „Vaikai, eidami į bažnyčią, užauga veidmainiais... Sudegusiai Šiaulių bažnyčiai valstybė paskyrė nemažą draudimą... į Kunigų seminariją jau neatsirandą kandidatų, tik vienas kitas veltėdis įstoja ir pan.". Lektorė skundėsi, kad tėvai dar vedasi vaikus į bažnyčią, kad vienas ateistas mokinys, baigęs 11 klasių, įstojo į Kunigų seminariją, kad senos bobutės moko vaikus poterių...

1976.X.26 mokyt. Jasiūtė savo klasėje suorganizavo ateistinę valandėlę. Pakviesti vyresniųjų klasių pionieriai pasakojo, kad bažnyčiose, besišlakstant švęstu vandeniu, užsikrečiama įvairiausiomis ligomis.

Mokyt. Jasiūtė pasakojo, pas kuriuos vaikus namuose yra šventų paveikslų; liepė neiti į bažnyčią, o jei tėvai lieptų, išsisukti meluojant, kad skauda galvą ar ką nors kitą.

Auklėtoja liepė atsistoti tiems vaikams, kurie neturi spaliuko žvaigždutės. Atsistojo daugiau kaip pusė klasės mokinių. Mokytoja Jasiūnaitė pagrasino: jei rytoj kuris nors ateisiąs be žvaigždės,—drausmingumo parašysianti dvejetą. „Nežinau, ką aš jums padarysiu, kas neturės ženkliuko",—baigdama kalbėti grūmojo fanatikė mokytoja.
 

***

Obeliai

1976 m. rugsėjo mėn. pradžioje Obelių vidurinės mokyklos mokiniai-komjaunuoliai Fleita ir Vanagas, supykę už tai, kad juos vargino dėl tikėjimo, išplėšė iš istorijos vadovėlio Lenino portretą, priklijavo prie popieriaus lapo ir užrašė: „Leninas—didžiausias XX a. priešas".

KGB pareigūnai Fleitą pripažino kalčiausiu ir užtai buvo pašalintas iš komjaunimo, o Vanagui užteko viešo papeikimo.

Obelių vidurinėje mokykloje mokyt. Jakštas, kovodamas prieš tikėjimą, pasižymi dideliu fanatizmu. 1976 m. vieną liepos sekmadienį du berniukai Obeliuose sėdo į autobusą, norėdami nuvažiuoti į Rokiškio bažnyčią. Mokytojas Jakštas ištempė juos už apykaklės iš autobuso.