Lapkričio 29 d. Vatikano radijas mums pranešė netikėtą ir labai mielą žinią, kad Jūs, Airijos katalikai, mums paruošėte gražią dovaną—švč. Dievo Motinos statulą ir rengiatės atvežti į Vilnių. Tarybinė valdžia sukliudė atgabenti tik dovaną, bet ji buvo bejėgė, kad mūsų nepasiektų Jūsų meilė ir solidarumas su kenčiančiais, šios dovanos mums, persekiojamiems Lietuvos katalikams, yra pačios brangiausios.

Tad, broliai airiai, priimkite mūsų, Lietuvos katalikų, nuoširdžiausią padėką už dovaną, meilę ir mūsų teisių gynimą. Teatlygina Dievas Jums, kad patys, pergyvenę tiek daug išmėginimų, liekate jautrūs tolimų brolių likimui!

Lietuvos katalikai