Mus pasiekia liūdnos žinios apie Kunigų seminariją ir pastaruoju metu ten įsivyraujančią dvasią. Neminėdami konkrečių faktų, atkreipiame jūsų dėmesį — broliai, nepasenkite savo dvasia. Tik pasenęs žmogus perdėtai trokšta poilsio, patogumų, šilumos ir gero maisto. Jaunimas turi būti veržlus, nepaisąs jokių sunkumų, nes jį degina dideli siekimai. Verta prisiminti mūsų praeities jaunimą. Jis organizuodavo būrelius, rašė, kritikavo, ginčijosi. Ir nė vienos dejonės dėl sąlygų sunkumo! Visi pergyveno dėl pavergtos Tėvynės. Nevalgę, blogai apsirengę, visas jėgas atiduodavo knygų ir laikraščių leidimui bei platinimui.

Kunigų maža, todėl Lietuva laukia ryžtingų ir gilios dvasios kunigų. Kiek buvo nukankinta kunigų ir vyskupų už savo ištikimybę Bažnyčiai ir Tėvynei, o kiek jų šiandien prieš laiką miršta, nes Gulago salynai iščiulpė jų jėgas. Jų vietą turi užimti ne lepšiai, bet jauntaviškai degantys šventu idealizmu. Jūs turėsite kelti Tautos dvasią, drąsiai stoti prieš melą, smurtą, neapykantą ir vergystės dvasią.

Ar pajėgsite, jei dabar jklimpsite į patogumų ir savimylos balą?!

Mes norime jūsų dėmesį atkreipti į Valančių, kuris taip sumaniai priešinosi Lietuvos nutautinimui ir pravos-lavinimui; į vysk. T. Matulionį, kuris triskart ėjo kančios keliu komunistiniuose lageriuose, bet niekada nenusikalto savo sąžinei. Neužmirškite, kad Tauta nurašys į sąšlavyną visus konformistus ir „diplomatus", kurie sunkiausią valandą ėjo su Bažnyčios ir Tėvynės priešais, kurie sočiai pavalgę snaudė, kai priešas negailestingai visus dusino ir smaugė.

Jokie pažadai ar grasinimai tenepalaužia jūsų dvasios. Geriau sutikite išeiti iš seminarijos, negu visą gyvenimą šliaužioti, nešiojant niekingą skundiko vardą. Jeigu dėl kokios nors priežasties būtumėte susirišę su saugumu, bet kokia, kad ir gyvybės kaina, nutraukite tą šlykščią sutartį!

Jaunieji broliai, nepaisykite sunkumų ir išmokite rimtai aukotis, nes kur nėra aukos, ten nėra nei meilės. Kunigas be didelės širdies—vien skausmas Bažnyčiai ir nelaimė sau pačiam.

Mes nuolatos meldžiamės, kad sunki dabartis jūsų nepalaužtų, bet užgrūdintų ir po Kristaus vėliava atsistotumėte rinktiniais kariais.

Jūsų broliai kunigai