„Tiesos kelias". Birželio mėnesį pasirodė šio leidinio 4-sis numeris. Leidinyje keliami aktualūs kunigų gyvenimo klausimai. Labai būtų gera visiems Lietuvos kunigams susipažinti su straipsniu „Kokį norėčiau matyti kunigą".

* * *

„Rūpintojėlis". 1977 m. gegužės mėnesį išėjo pogrindyje naujo leidinio „Rūpintojėlis" 1-sis numeris. Įžangoje rašoma: „Jus aplanko „Rūpintojėlis", šį vardą jis pasirinko, nes yra užsibrėžęs gaivinti ir skleisti tas vertybes, kurias simbolizuoja prie Lietuvos kelių rymojęs Rūpintojėlis". Daugelis skaitytojų šį leidinį sutiko šiltai, tik pageidauja, kad būtų aktualesnis, daugiau liestų jaunimo problemas ir išeitų didesniu tiražu.

* * *

„Laisvės šauklys". 1976 m. gegužės mėn. išėjo visuomeninis laisvųjų lietuvių laikraščio „Laisvės šauklys" 1-sis numeris. Iki šiol yra išėję šeši šio laikraščio numeriai. Laikraštis eina labai mažu tiražu. „Tegul šie puslapiai bylos apie negęstantį tautos laisvės ilgesį, apie pastangas tų žmonių, kurie neįmanomiausiomis sąlygomis tęsia laisvųjų lietuvių tradicijas",—rašo leidinio redakcija 1-me numeryje.

* * *

„Dievas ir Tėvynė". Jau yra išėję šio leidinio 4 numeriai. Paskutiniame numeryje spausdinami du Nijolės Sadūnaitės laiškai iš lagerio, kun. Antano Yliaus pareiškimas LTSR prokurorui, reikalaujant išimti iš apyvartos šmeižikiškus straipsnius ir knygas: „Netiesą sakote, kunige!", „Antiliaudiniu keliu" ir „Klasių kova Lietuvoje 1940-1951 metais", kuriose yra apšmeižtas pareiškimo autorius kun. A. Ylius. Leidinio 32 puslapius užima straipsnis „Krikščionių ir bedievių inkvizicijos". Jame gana išsamiai nušviesta viduramžių inkvizicijos ir pateikiami duomenys, kiek aukų pareikalavo bedieviškos inkvizicijos Hitlerinėje Vokietijoje, Tarybų Sąjungoje, Kinijoje ir kt. socialistinėse šalyse.

* * *

Lietuvi, nepamiršk!


P. Plumpa, P. Petronis, N. Sadūnaitė, S. Kovaliovas, O. Pranskūnaitė, V. Lapienis, J. Matulionis neša nelaisvės pančius, kad tu galėtum laisvai tikėti ir gyventi!