Panevėžio vyskupijos kunigai, nužudyti 
arba kentėję kalėjimuose ir Sibire

Nužudyti 1941 metais:

1. Kun. Šveikauskas Benediktas nužudytas Rokiškio
mieste, rajono įstaigoje.
2. Kun. Baltrymas Stasys .......... nužudytas Zarasuose.
3. Kun. Didžiokas Vladas .......... paimtas iš Panevėžio
katedros ir nužudytas.

Nukankinti kalėjimuose ar Sibiro lageriuose:


l. Kun. Liepa Petras ................ suimtas 1949 m.
mirė1955 m.
2. Kun. Rauba Antanas ......... suimtas 1947 m.
mirė1951 m.
3. Kun. Čiplys Kazys ................ suimtas 1949 m.
mirė
4. Kun. Beinoravičius Balys ......... suimtas 1950 m.
mirė
5. Kun. Margevičius Petras .......... suimtas 1949 m.
mirė
6. Kun. Žakevičius Antanas .......... suimtas 1950 m.
mirė 1955 m.

Kunigai, grįžę į Lietuvą iš Rusijos kalėjimų ir 
Sibiro lagerių su palaužta sveikata ir čia mirę:


1. Kun. Šimašis Kostas .............. suimtas 1950 m.
grįžo 1955 m.
mirė 1955 m.
2. Kun. Mikelinskas Kazys ........... suimtas 1947 m.
grįžo 1956 m.
mirė 1957 m.
3. Kun. Šimonėlis Jurgis ............ suimtas 1950 m.
grįžo 1956 m.
mirė1957 m.
4. Kun. Lomanas Juozas .............. suimtas 1952 m.
grįžo 1956 m.
mirė 1959 m.
5. Prel. Karosas Mykolas ............ suimtas 1951 m.
grįžo 1954 m.
mirė 1955 m.
6. Kan. Butvilą Vladas .............. suimtas 1950 m.
grįžo 1955 m.
mirė1961 m.
7. Kun. Juodelis Mykolas ............ suimtas 1950 m.
grįžo 1956 m.
mirė 1968 m.
8. Kun. Matulis Jonas ............... suimtas 1947 m.
grįžo 1952 m.
mirė 1967 m.
9. Kun. Bubas Jonas ................. suimtas 1951 m.
grįžo 1955 m.
mirė 1969 m.
10. Kun. Matelionis Juozapas ........ suimtas 1950 m.
grįžo 1954 m.
mirė 1964 m.
11. Kan. Rauda Petras ............... suimtas 1947 m.
grįžo 1956 m.
suimtas 1957 m.
grįžo 1962 m.
mirė 1974 m.
12. Prel. Šidlauskas Povilas ........ suimtas 1949 m.
grįžo 1956 m.
mirė 1973 m.
13. Kan. Danys Jurgis ............... suimtas 1949 m.
grįžo 1956 m.
mirė 1977 m.
14. Kun. Spudas Gasparas ............ suimtas 1950 m.
grįžo 1956 m.
mirė 1960 m.
15. Kun. Laurenčikas Juozas ......... suimtas 1949 m.
grįžo 1954 m.
mirė 1965 m.
16. Kun. dr. Čepėnas Juozas ......... suimtas 1951 m.
grįžo 1954 m.
mirė1976 m.
17. Kun. Rekašius Liudas............. suimtas 1947 m.
grįžo 1954 m.
mirė1966 m.
18. Kun. Masilionis Stasys .......... suimtas 1945 m.
grįžo 1955 m.
mirė 1962 m.
19. Kun. Silickas Mykolas............ suimtas 1949 m.
grįžo 1955 m.
mirė 1970 m.

Kunigai, buvę Rusijos kalėjimuose ir 
Sibiro lageriuose — 1977 metais dar yra gyvi:


1. Kun. Bardonas Juozas ............. suimtas 1947 m.
grįžo 1954 m.
2. Kun. Jatulis Jonas ............... suimtas 1949 m.
grįžo 1956 m.
3. Kun. Juodelis Jonas .............. suimtas 1950 m.
grįžo 1956 m.
4. Kun. Jurgaitis Jonas ............. suimtas 1949 m.
grįžo 1956 m.
5. Kun. Juška Antanas ............... suimtas 1949 m.
grįžo 1956 m.
6. Kun. Kadžius Alfonsas ............ suimtas 1949 m.
grįžo 1957 m.
7. Kun. Krikštonaitis Stasys ........ suimtas 1951 m.
grįžo 1956 m.
8. Kun. Kuzmickas Petras ............ suimtas 1947 m.
grįžo 1953 m.
9. Kun. Meškauskas Anicetas ......... suimtas 1949 m.
grįžo 1955 m.
10. Kun. Mitrikas Antanas ............suimtas 1949 m.
grįžo 1972 m.
11. Kun. Nagulevičius Jonas ..........suimtas 1947 m.
grįžo 1952 m.
12. Kun. Pelešynas Steponas ......... suimtas 1950 m.
grįžo 1957 m.
13. Prel. Pratkelis Leopoldas ....... suimtas 1950 m.
grįžo 1956 m.
14. Kurt. Prijelgauskas Henrikas .... suimtas 1949 m.
grįžo 1957 m.
15. Kun. Puriuškis Izidorius ........ suimtas 1949 m.
grįžo 1956 m.
16. Kun. Senulis Petras ............. suimtas 1947 m.
grįžo 1955 m.
17. Kun. Stonys Mykolas ............. suimtas 1947 m.
grįžo 1956 m.
18. Kun. Šermukšnis Matas ........... suimtas 1949 m.
grįžo 1956 m.
19. Kun. Šiaučiūnas Ignas ........... suimtas 1949 m.
grįžo 1956 m.
20. Kun. Buliauskas Jonas ........... suimtas 1947 m.
grįžo 1956 m.
21. Kun. Tamašauskas Leonginas ...... suimtas 1949 m.
grįžo 1956 m.
22. Kun. Vaišnoras Eduardas ......... suimtas 1950 m.
grįžo 1956 m.
23. Kun. Vikšnelis Titas ............ suimtas 1949 m.
grįžo 1956 m.

Kunigai, kuriems buvo atimta 
teisė dirbti savo pareigose:


1. Kun. Antanavičius Juozas ...... 1964-1965 m.
2. Kun. Buliauskas Jonas ......... 1960-1962 m.
 ir už vaikų katekizaciją 
 1957 m. nubaustas 2000 rb.
3. Kun. Gylys Mykolas ............ 1962-1963 m.
4. Prel. Dulksnys Kazimieras ......ištremtas iš vyskupijos:
 Merkinėje, Nedingėje — 
 1959-1963 m.
5. Kun. Gražys Alfonsas .......... 1962-1963 m.
6. Kun. Masys Vytautas ........... 1958-1959 m.
7. Kun. Nykštus Petras ........... 1965-1967 m.
8. Kun. Strelčiūnas Alfonsas ..... 1962-1963 m.
9. Kun. Svirskis Povilas ......... 1967-1968 m.
10. Kun. Šumskis Juozas .......... 1964-1965 m.

11. Prel. Šidlauskas Povilas ..... ištremtas iš vyskupijos 
 ir tremtyje mirė 1961-1973 m.
12. Kun. Uždavinys Sigitas ....... 1965-1966 m.

Panevėžio vyskupijos parapijos be kunigo:1. Baltriškės
2. Dambava
3. Dapčionys
4. Eriškės
5. Imbradai
6. Palėvenėlė
7. Panemunė
8. Smilgiai
9. Uliūnai 
10. Velykiai

„LKB Kronika" prašo ir kitų vyskupijų kunigus sudaryti panašų sąrašą.

* * *