LTSR švietimo Ministrui

Nuorašas:
Kauno Mičiurino tarybinio ūkio technikumo direktoriui

Spindžiūno Vytauto, Juozo s., 
Kauno Mičiurino tarybinio ūkio 
technikumo mokinio, gim. 1960 m., 
gyv. Kaune, Botanikos 6,

P a r e i š k i m a s

Šių metų birželio 13 d. atvykus į praktikos darbus, mane išsikvietė technikumo direktorius ir paklausė, kur aš buvau vakar, birželio 12 d. Pasakiau, kad buvęs Alytuje pasveikinti pažįstamo kunigo, šiemet baigusio seminariją. Tada direktorius kartu su kitu, man nepažįstamu asmeniu, grasinimais ir gąsdinimais privertė mane parašyti melagingą pareiškimą, kad aš savo noru išstoju iš technikumo. Kai, praėjus pirmam baimės įspūdžiui, norėjau pareiškimą atsiimti, direktorius man jo nedavė ir neleido toliau dalyvauti praktikos darbuose.

Kadangi kunigas buvo baigęs valstybės pripažintą seminariją, jį sveikindamas jokio nusikaltimo nepadariau. Už tai mane iš technikumo pašalinti niekas neturi teisės; savo noru iš jo išstoti taip pat niekada negalvojau, o pareiškimą parašiau tik priverstas.

Prašau drg. Ministrą mane apginti, nepripažinti prievarta išgauto melagingo pareiškimo ir nurodyti direktoriui, kad leistų toliau mokytis technikume.

V. Sprindžiūnas

Kaunas, 1977.VI.14.

* * *

Telšiai

Lietuvos TSR švietimo ministerija pranešė, kad Šeduikienės pareiškimai buvo patikrinti ir Telšių raj. švietimo skyrius jos įdarbinti negalįs dėl vakuojamų vietų stokos. (Mokytoja Šeduikienė atleista iš darbo už savo religinius įsitikinimus).

* * *

Švėkšna

Švėkšnos vidurinės mokyklos mokytojas Sigitas Urmolevičius duoda tikintiems mokiniams ateistines knygas, verčia juos pasiruošti ir kalbėti ateistinėmis temomis. 1977 m. vasario 9 d. du mokinius, Vila klasės Jucių ir IX kl. Lamsargį, pasikvietęs į mokytojų kambarį, mušė už tai, kad neatsakinėjo į ateistinius klausimus.

Valkininkai

1976 m. vasario 19 d. Valkininkų sanatorinės internatinės mokyklos Vllb kl. auklėtoja J. Šironienė buvo priversta parašyti pareiškimą, jog ji savo noru pasitraukianti iš pedagoginio darbo (iki pensijos buvo likę nepilni šeši mėnesiai), nors daug kartų buvo apdovanota švietimo skyriaus ir Komjaunimo CK pagyrimo raštais už gerą mokinių ir pionierių auklėjimą bei sąžiningą darbą. Jos auklėjamosios klasės užimdavo pirmąsias vietas įvairiuose konkursuose, organizuojamuose mokykloje.

Mokyklos vadovybė ir partiniai pedagogai pastebėjo, kad auklėtoja J. Šironienė yra tikinti.

Tuometinė pionierių vadovė B. Bendoraitienė per biologijos pamokas 1975 m. gruodžio mėn. nusprendė patikrinti mokinių pažiūras, pateikdama klausimus apie žemės ir gyvybės atsiradimą. Kai kurie mokiniai pasakę, jog visa sukūrė Dievas. Sekančią pamoką mokytoja iškvietė atsakinėti mokinę D. Bazytę ir ją užsipuolė, norėdama sužinoti, ar ji nelanko bažnyčios. Po pamokų B. Bendoraitienė tardė mokinius (vaikų namų auklėtinius) Česnulevičių ir Kuncevičių.

VIIa, b ir VIII kl. mokiniams buvo pateikta anketa su klausimais: ar tiki Dievą, ar esi katekizuotas, ar esi sutvirtintas, kas mokė tikėjimo tiesų? VIII ir Vila klasių mokinius mokytoja perspėjo, kad atsakytų: „netikintys". Vila klasėje iš 15 mokinių išdrįso atvirai pasisakyti apie 5, o Vllb klasėje (auklėtoja J. Šironienė) iš 22 mokinių—14 prisipažino esą tikintys.

Tada prasidėjo tikinčiųjų mokinių persekiojimas. Mokyklos direktorius S. Gilius, vyr. auklėtoja O. Končienė, partijos sekretorė Skliutienė ėmė tyčiotis iš auklėtojos J. Šironienės ir ją barti, grasinti už blogą ateistinį auklėjimą. Minėti pedagogai auklėtoją kasdien išlaikydavo iki vėlyvos nakties. Nukentėjo ir jos auklėtiniai, kurie buvo tardomi po 2-4 valandas per dieną. S. Gilius ir J. Skliutienė ypač užsipuolė našlaitį mokinį A. Juozaitį, kuris drąsiai pasisakė esąs tikintis ir prie auklėtojos J. Šironienės prisirišęs kaip prie savo motinos. Jam visam laikui buvo uždrausta užeiti į auklėtojos butą. Jo laiškai, rašomi broliui, buvo skaitomi ir konfiskuojami.

1976-1977 m.m. direktorius S. Gilius įpareigojo mokinį T. Lebenską sekti savo draugą A. Juozaitį. Klasę perėmė auklėti TSKP narė B. Gaidelytė. Ji iškratė mokinių suolus; kratas daryti suoluose buvo įpareigotos taip pat VHIb klasės mokinės O. šokaitytė ir T. Anulytė. Ateistinis auklėjimas privedė iki visiško moralinio smukimo: mokiniai nebepasitiki vieni kitais, pradėjo gerti alkoholinius gėrimus, rūkyti ir ištvirkauti.

Direktorius S. Gilius uždraudė VIIIb klasės mergaitėms padėti segančiai išsėtine skleroze buvusiai šios mokyklos pedagogei R. Maciukonienei, negalinčiai atsikelti iš lovos, vien tik todėl, kad ją lanko niekur nedirbanti J. Šironienė.

* * *

Vištytis

Vištyčio vidurinėje mokykloje, tėvams nežinant, į pionierius buvo įrašytas Rimas Vasiliauskas. 1975 mokslo metų pradžioje mokyklos pionierių vadė Zina Daugėlienė, sužinojusi, kad R. Vasiliauskas patarnauja šv. Mišioms, smarkiai mokinį išbarė, gąsdino, kad niekuomet negausiąs gero pažymio. Kitą kartą pionierių vadovė vėl barė Rimą ir, griebdama už plaukų, šaukė: „Žinai, kad pionieriui negalima eiti į bažnyčią! Sutrypsiu čia pat, tuomet neisi daugiau!"

Iškviesta Rimo motina perspėjo mokytoją: „Jūs mokykite vaikus mokslo ir mandagumo ir daugiau mano vaiką už plaukų netąsykite".

* * *