„Aušra" Nr. 7. Numeryje rašoma apie Kryžių kalno niokiojimą, kultūrinio palikimo darkymą; užbaigiamas rašinys apie Baltarusijos lietuvių vargus. Straipsnyje „Kieno kreivas veidrodis?" faktais atsakoma į rašytojo J. Baltušio propagandinį straipsnį. Numeryje įvestas naujas skyrius—„SOS! SOS! SOS!", kuriame bus pateikiami labiausiai įsidėmėtini dabarties įvykiai ir skaudžiausi persekiojimo ir nutautinimo atvejai.
 

* * *

„Rūpintojėlis" Nr. 2. Labiausiai dėmesio vertas straipsnis „Ko iš mūsų reikalauja painus šių dienų gyvenimo rezginys?" Autorius nagrinėja sekuliarizacijos problemą ir siūlo veikimo gaires, kaip pasipriešinti plintančiai bedievybei (pasauliečių apaštalavimas, kova su baime ir kt.).

Numeryje rašoma apie lietuvį poetą O. Milašių, ar Bažnyčia lenkino Lietuvą ir kt. Leidinys apima 66 puslapius.
 

* * *

„Dievas ir Tėvynė" Nr. 5. Daug vietos numeryje skirta dialektinio materializmo kritikai, pateikiami Dievo buvimo įrodymai. Straipsnyje „Garbinga mokytoja" pasakojama apie mokyt. Reginos Procevičiūtės gyvenimą ir mirtį. Labai pageidautina, kad „Dievas ir Tėvynė" ir toliau rinktų medžiagą apie taurius lietuvius, kurie sunkiausiose sąlygose išliko heroiškai ištikimi Dievui ir Tėvynei. Leidinio apimtis—81 p.
 

* * *

Lietuvi, nepamiršk!

P. Plumpa, P. Petronis, N. Sadūnaitė, S. Kovaliovas, O. Pranskūnaitė, V. Lapienis, V. Petkus ir kiti neša nelaisvės pančius, kad tu galėtum laisvai tikėti ir gyventi! 

* * *