Šiauliai

1977 m. rugpiūčio 23 d. į Vilniaus Saugumo komitetą buvo iškviesta šiaulietė Petkevičienė. Dvi dienas ji buvo klausinėjama ryšium su Balio Gajausko byla. Pradžioje apklausinėjo tardytojas Kazys. Savo grubumu ir necenzūriškais žodžiais jis priminė baisiuosius Berijos laikus.

Taip pat buvo tardytas ir Petkevičius. Tardytojai Petkevičiams siūlė išvykti į užsienį.
 

* * *

Vilnius

1977 m. rugpiūčio 23 d. apie 13 vai. Vilniaus geležinkelio stotyje saugumas suėmė Lietuviškosios Helsinkio grupės narį Viktorą Petkų ir vieną jaunuolį (pavardė nežinoma). Sekančią dieną po tardymo vaikinas buvo paleistas. Po pietų V. Petkaus bute padaryta krata ir paimta 2 rašomosios mašinėlės ir daug dokumentinės medžiagos.

Dabar Viktoras Petkus laikomas Valstybės saugumo kalėjime: Vilnius, Lenino 40.


Vilnius

Tuo pačiu metu buvo areštuotas ir inž. ekonomistas Antanas Terleckas. Jo namuose saugumiečiai pradėjo kratą 23 d. pavakarį ir pabaigė kitą dieną apie 17 vai. Iškasinėjo sodą ir apie gyvenamąjį namą. Rado daug paslėptos medžiagos. A. Terlecką po kelių dienų tardymo paleido, privertę pasirašyti pasižadėjimą, kad ateityje neveiksiąs prieš tarybų valdžią.

 

* * *

Vilnius

1977 m. gegužės mėn. pradžioje į Kanadą išvyko buv. ilgametis politinis kalinys (du kartus sėdėjęs kalėjime, iš viso apie 17 metų) Kęstutis Jokūbynas.

Vos jam išvykus, saugumas pradėjo prieš jį šmeižtų kompaniją. Artimi Kęstučio draugai ir bičiuliai pritaria jo išvažiavimui, nes Tėvynėje jam grėsė moralinė mirtis.

Kęstutis Jokūbynas yra doras, geras žmogus ir lietuvis, visą gyvenimą paskyręs Tėvynei.

Kadangi K. Jokūbynas asmeniškai pažįsta daug rusų disidentų, todėl jis galės būti geru tarpininku tarp lietuvių veikėjų ir rusų disidentų. Rusų disidentai yra gausingi ir įtakingi Tarybų Sąjungoje ir užsienyje. Todėl mums, lietuviams, mažos tautos atstovams, jie gali daug padėti.

„LKB Kronika" linki Kęstučiui Jokūbynui gausios Dievo palaimos!

* * *