Šilalė

Kun. A. Šeškevičius ir toliau yra diskriminuojamas. Jam neleidžiama egzaminuoti vaikus, besiruošiančius Pirmajai Komunijai; jis neturi teisės vienas išvykti už parapijos ribų; jam nebuvo leista Šilalės bažnyčioje pravesti kunigams rekolekcijas. Kai kun. A. Šeškevičius kreipėsi į Relig. reikalų tarybą Maskvoje, jam buvo atsakyta, kad jis nėra diskriminuojamas.

Valkininkai

Vienas motociklistas užkliuvo lengvai Valkininkų klebono kun. A. Keinos mašiną. Avarijos nebuvo, ir niekas nenukentėjo. Vietiniai ateistai iškvietė Varėnos autoinspekciją, kuri iš klebono atėmė vairuotojo teises 3 metams.

1970 m., kai kunigas Keina pradėjo dengti bažnyčios stogą, jį dvidešimčiai dienų paėmė į kariuomenę, o kai šiais metais pradėjo dėti bažnyčios grindis — atėmė trejiems metams vairuotojo teises.

Lukšiai

Už tai, kad Lukšių klebonas kun. Montvila nenušalino nuo altoriaus mišioms patarnaujančius vaikus (žr. LKB Kronika Nr. 2), Rugienio įsakymu, perkeltas į pasienio zonoje esančią Vištyčio parapiją.