Biržų rajonas

Daugiau kaip 10 metų J. E. vyskupas Vincentas Sladkevičius gyvena tremtyje N. Radviliškio parapijoje, kuri yra Latvijos pasienyje. Šiuo metu jis eina N. Radviliškio parapijos klebono pareigas, nes Rugienis neleidžia šiai parapijai paskirti kleboną.

Š. m. (1972) liepos 21 d. į bažnyčią buvo susirinkę apie 30 vaikų, norinčių priimti Pirmąją Komuniją. J. E. vyskupui beegzaminuojant vaikus, į bažnyčią įėjo trys moterys ir stebėjo visa tai, kas čia vyksta.

Prie bažnyčios budėjo viena mokytoja ir milicininkas, laukdami išeinančių vaikų. Kiekvieną iš jų klausdavo pavardės ir vardo. Kai kurie vaikai bandė pabėgti, bet milicininkas juos pasivydavo ir atitempdavo pas mokytoją, kuri užsirašydavo vaiko pavardę.

J. E. vysk. Sladkevičiui ramiai pabaigus vaikų egzaminavimą, į zakristiją prisistatė viena iš atvykusių moterų:

— Mes esame iš Biržų prokuratūros.

J. E. vyskupas paaiškino, kad jis vaikus tik egzaminavęs ir tikrintojos tuo galėjo pilnai įsitikinti. Prokuratūros darbuotoja pareiškė, kad šį įvykį apiforminsianti ir su tuo vyskupą supažindinsianti.

Liepos 23 d. N. Radviliškio bažnyčioje buvo iškilmės— vaikai priėmė Pirmąją Komuniją, ir J. E. vyskupas jiems iškilmingai suteikė Sutvirtinimo sakramentą.

Praėjusiais metais Biržų rajono pareigūnai taip pat buvo užpuolę J. E. vyskupą Sladkevičių, beegzaminuojantį vaikus Pirmosios Komunijos proga.

Birželio 24 d. beegzaminuojant vaikus, į bažnyčią įėjo rajono prokuroras, korespondentas, milicininkas, apylinkės pirmininkas ir keletas mokytojų. Bažnyčioje buvo apie 30 vaikų, atvykusių kartu su tėvais. Kai J. E. vyskupas kreipėsi į atvykėlius, kuo galėtų jiems pasitarnauti, prokuroras trumpai burbtelėjo:

— Mes Tamstai nekliudome.

Besiskirstančius vaikus pareigūnai šventoriuje sulaikė: korespondentas iš visų pusių juos fotografavo, o prokuroras klausinėjo pavardžių. J. E. vyskupas matydamas, kad vaikai labai išgąsdinti, o kai kurie net verkia, pareiškė:

— Neterorizuokite vaikų. Esu aš, yra vaikų tėvai — klauskite mus.

Rajono pareigūnai apylinkėje surašė aktą ir atnešė J. E. vyskupui pasirašyti. Kadangi akte buvo pažymėta, jog bažnyčioje surasti 28 vaikai su katekizmais, ir praleista, jog su jais buvo ir tėvai, tai J. E. vyskupas akte įrašė pastabą, nesutinkąs su neobjektyviu akto turiniu.

Vėliau J. E. vyskupas buvo tardomas Biržų prokuratūroje. Baigdamas tardymą, prokuroras pasakė:

— Ar bus iškelta byla ar ne, negaliu pasakyti. Tai paaiškės vėliau.

Po kelių dienų rajono pirmininko pavaduotojas Ka rosas vyskupui paaiškino:

— Nors Tamsta, katekizuodamas vaikus, nusikaltai, ir mes lengviau ar sunkiau būtume sudarę bylą, bet kadangi esate vyskupas ir Jumis domisi visi, pradedant N. Radviliškiu ir baigiant Vatikanu, tai laikysime reikalą užbaigtą.

J. E. vyskupas pareiškė, kad rajono pareigūnai kelia triukšmą, kur nereikia, ir tyli, kur reiktų gyvai reaguoti. Kai prieš kelis metus N. Radviliško mokykloje mokiniui pavogė batus, šis įvykis praėjo nepastebimai, o kai vaikai aktyviai dalyvavo Didžiojo Šeštadienio pamaldose, tai sulėkė iš rajono saugumas ir kiti pareigūnai.

— Mums rūpi ne batai, bet žmogus, — atsakė pavaduotojas Karosas. — Batus galima naujus padaryti, žmogų — negalima.