„Aušra" Nr. 8(48). Straipsnyje „Ką turime daryti?" nurodoma, ką daryti, kad nebūtų sunaikinta Lietuva. Pačios svarbiausios pasipriešinimo nutautinimui priemonės—tikėjimo ir doros ugdymas, šiame numeryje įdėta dainų ir eilėraščių rinkinėlis „Erškėčiams žydint". Didelę numerio dalį užima Helsinkio susitarimų vykdymui remti Lietuvos visuomeninės grupės dokumentai (nuo 3 iki 12 numerio). Pasakojama apie lietuviškosios Helsinkio grupėsnario Viktoro Petkaussuėmimą ir Estijos-Latvijos-Lietuvos Nacionalinio judėjimo komiteto įsteigimą.

* * *

  „Tiesos kelias" Nr. 5. š.m. spalio mėnesį pasirodė 5-sis „Tiesos kelio" numeris ir jo atskiras priedas— pamokslai ir medžiaga pamokslams. Leidinyje kalbama apie liturginę reformą, pateikiama daug žinių iš Katalikų Bažnyčios gyvenimo ir paliečiami praktinės sielovados klausimai—nauji keliai dabartinėje vaikų katekizacijoje ir pastabos dėl mirusiųjų pagerbimo.
Pateikiama nemaža biografinių žinių apie a.a. kun. J. Gribulį.
Leidinys apima 93 psl.

* * *

L i e t u v i,  n e p a m i r š k!

P. Plumpa, P. Petronis, N. Sadūnaitė, S. Kovaliovas, O. Pranskūnaitė, V. Lapienis, V. Petkus ir kiti neša nelaisvės pančius, kad tu galėtum laisvai tikėti ir gyventi!

* * *