Telšių vyskupijos kunigai, nužudyti arba 
kentėję kalėjimuose ir lageriuose

1. Vysk. Vincentas Borisevičius, suimtas—1946m. Nuteistas sušaudyti 1946 m. rugpjūčio 29 d. Sušaudytas 1946 m. lapkričio mėn. pradžioje. Vilniaus kalėjime žiauriai kankintas už tai, kad atsisakė duoti malonės prašymą.

2. Vysk. Pranciškus Ramanauskas, Kauno Kunigų seminarijos profesorius, vėliau Telšių seminarijos profesorius, vyskupu įšventintas 1945 m. Suimtas 1946 m., paleistas—1955 m. Mirė—1962 m.

3. Kun. Pranas Gustaitis, buvęs Kaltinėnų klebonas, suimtas—1946 m. nuteistas sušaudyti kartu su vysk. V. Borisevičiumi, sušaudytas 1946 m. lapkričio mėn. Prieš mirtį iš Vilniaus kalėjimo rašo savo draugui kunigui: „Mūsų vargai ir kančios baigiasi. Esame nuteisti mirties bausme. Mirštame nežinodami savo kaltės!"

4. Kan. dr. Antanas Kruša, buvęs Telšių Kunigų seminarijos profesorius, suimtas 1947 m., mirė 1952 m. lapkričio mėn. 23 d. Archangelsko srityje, Ercevo lageryje. Ten ir palaidotas.

5. Kun. dr. Kazimieras Prialgauskas, Palangos altarista, suimtas 1950.IX.4, paleistas 1954.VII.2

6. Kun. Jonas Staškevičius, buvęs Žemaičių Kalvarijos klebonas. Jo atminimui pastatyti du paminklai— Žemaičių Kalvarijos kapinėse ir Kruopių parapijoje Pakalniškių kaime. Žmonės lanko jo paminklus ir meldžiasi kaip į šventąjį. Suimtas—1950 m. Žiaurūs tardymai palaužė sveikatą. Mirė 1955.V.31 Sverdlovs-ko srityje, Ivdelės lageryje.


7. Kun. Jonas Kalvaitis, buv. Upynos klebonas, suimtas 1946 m., mirė Vladimiro kalėjime 1953 m.

8. Kun. Tadas Budraitis, Telšių seminarijos profesorius, suimtas 1951.11.26, paleistas 1956.VII.17. Grįžo palaužta sveikata. Mirė 1962.IV.18, palaidotas Jurbarke.

9. Kun. Vaclovas Rasimas, suimtas 1949.VIII.1, paleistas 1956.1.27, mirė 1960.1.13, palaidotas Lieplaukėje.

10. Kun. Tadas Jokubauskas, suimtas 1949.IV.13, paleistas 1956.VII.11, mirė 1961.IX.22, palaidotas Kaltinėnuose.


11. Kun. prel. Povilas Pukys, suimtas 1945.VII.30, paleistas 1955.II.15,mirė1964.VIII.22,palaidotas

12. Kun. prel. Justinas Juodaitis, suimtas 1949.XII.20, paleistas 1956.XI.7, mirė 1969.II.3, palaidotas Kražių bažnyčios šventoriuje.

13. Kun. Bronislavas Šveikauskas, suimtas 1949.VII.12, paleistas 1956.VII.6, mirė 1968.X.3, palaidotas Pagėgiuose.

14..Kun. Jonas Našlėnas, suimtas 1949.11.20, paleistas 1956.VI.27, mirė 1974.1.8, palaidotas Kulių kapinėse.

15. Kun. Jonas Skirmantas, suimtas 1950.IV.19, paleistas 1956.V.11, mirė 1975.X.28, palaidotas Ilakiuose.

16. Kun. Adomas Alminas, Plungės altarista, suimtas 1948.VIII.28, paleistas 1956.VIII.10.

17. Kun. Antanas Augustis, Kretingos klebonas, suimtas 1950.XII.9, paleistas 1956.111.25.

18. Kun. Klemensas Arlauskas, suimtas 1949.II.6, paleistas 1956.IV.3. Gyvena Ilakiuose, altarista.

19. Kun. Julius Budrikis, Pajūralio klebonas, suimtas 1950.IV.il, paleistas 1956.VIII.10.

20. Kun. Antanas Ivanauskas, Kulių klebonas, suimtas 1949.VIII.28, paleistas 1956.IX.1.

21. Kun. Antanas Bunkus, Andriejavo klebonas, suimtas 1957.1.26, paleistas 1962.VIII.9.

22. Kun. Jonas Ilskis, ilgametis Palangos klebonas, suimtas 1949.111.24, paleistas 1956.IV.6. Buvo labai žiauriai tardytas. Grįžo palaužta sveikata. Šiuo metu Viekšnių altarista.

23. Kun. Jonas Gedvilas, Rietavo klebonas, suimtas 1953 m., paleistas 1956 m.

24. Kun. Kazimieras Gylys, Kretingos altarista, suimtas 1946 m., paleistas 1955 m.

25. Kun. Petras Jasas, Kruopių klebonas, suimtas 1945 m., paleistas 1970 m. Buvo žiauriai kankintas Klaipėdos ir Kretingos saugume. Iš kalėjimo jam nebuvo leista grįžti į Lietuvą. Gyveno kaip tremtinys Latvijoje. Į Lietuvą sugrįžo tik 1970 m. šiuo metu gyvena Kruopiuose.

26. Kan. Juozapas Grubliauskas Šilutės klebonas, suimtas 1950X3, paleistas 1956.IX.19.

27. Kun. Antanas Jurgaitis, Ilakių klebonas, suimtas 1957.III.7, paleistas 1960.IX.12.

28. Kan. Antanas Kiela, suimtas 1950 m., paleistas 1954 m. Grįžo iš kalėjimo palaužta sveikata.

29. Kun. Boleslovas Lašas, Medingėnų klebonas, suimtas 1950.XI.10, paleistas 1954.IX.30.

30. Kun. Jonas Paliukas, Klykuolių klebonas, suimtas 1950.IV.5, paleistas 1956.VI.8.

31. Kun. Jonas Lukošius, Rubikių klebonas, suimtas 1946 m., paleistas 1954 m.

32. Kun. Konstantinas Petrikas, Truikinų klebonas, suimtas 1947 m., paleistas 1955 m.

33. Kun. Vincentas Senkus, Šačių klebonas, suimtas 1947 m., paleistas 1956 m.

34. Kun. Vaclovas Stirbys, Leckavos klebonas, suimtas 1950.IV.30, paleistas 1956 m. liepos mėn.

35. Kun. Valentinas Šikšnys, Plungės altarista, suimtas 1948 m., paleistas 1955 m.

36. Kan. Juozapas Valaitis, Šilalės altarista, suimtas 1954 m., paleistas 1955 m.

37. Kun. Pranciškus Šatkus, Šateikių klebonas, suimtas 1945 m., paleistas 1954 m.

38. Kun. Petras Venckus, Tūbinės klebonas, suimtas 1949 m., paleistas 1955 m.

39. Kun. Vincentas Vėlavičius, Skaudvilės klebonas, suimtas 1948 m., paleistas 1955 m.

40. T. Pijus Andraitis, suimtas 1948 m., paleistas 1956 m. Buvo labai žiauriai kankintas, sumuštas iki sąmonės netekimo. Miręs 1958 m.

41. T. Augustinas Dirvelė, suimtas 1947 m., bėgant iš Vorkutos lagerio nušautas 1948 m.

42. Kun. Antanas Petronaitis, Kretingos altarista, 1949.VI.29 suimtas, paleistas 1956.IV.14.

43. Kun. Jonas Janauskas, suimtas 1948 m., mirė Sibiro kalėjime 1950 m.

44. Kun. dr. Kazimieras Alšauskas, suimtas 1945 m., mirė Sibire 1953 m.

45. Kun. Antanas Šeškevičius, Gargždų vikaras, suimtas 1949 m., paleistas 1956 m.; suimtas 1962 m., paleistas 1969 m.; suimtas 1970 m., paleistas 1971 m.

46. Kun. Petras Lygnugaris, Žemaičių Kalvarijos altarista, suimtas 1952.X.18, paleistas 1970.III.17. Grįžo palaužta sveikata ir šiuo metu visai nedarbingas.

47. Kun. Vladas Balčiūnas, buv. Akmenės klebonas, suimtas 1945 m. Mirė Sibiro kalėjime 1946 m.

48. Kun. Jonas Pakalniškis, Mažeikių vikaras, suimtas 1948, paleistas 1956 m.

49. Kun. Anupras Žukas, Barstyčių klebonas, suimtas 1946 m., paleistas 1956 m.

Kunigai, kuriems buvo atimta teisė dirbti savo pareigose:1.Kun. Petrui Lygnugariui - 6 mėn.
2.Kun. Bernardui Talaišiui- 1 metams
3.Kun. Adomui Alminui - 1 metams
4.Kun. Klemensui Arlauskui - 1 metams
5.Kun. Juliui Tamošauskui- 1 metams


Telšių vyskupijos parapijos,
kuriose nėra kunigo:

1.Spraudė (Plungės raj.) aptarnaujaRietavas
2.Beržoras (Plungės raj.)-Plateliai
3.Gegrėnai (Plungės raj.)-Žem. Kalvarija
4.Ginteliškė (Plungės raj.)- Šateikiai
5.Pakutuvėnai (Plungės raj.) - Plungė
6.Pievėnai (Mažeikių raj.) -Rubikai
7.Resvava (Mažeikių raj.) -Pikeliai
8.Ukrinai (Mažeikių raj.) - Židikai
9.Užlieknė (Mažeikių raj.)-Viekšniai
10.Žemalė (Mažeikių raj.) - Tirkšliai
11.Budriai (Kretingos raj.) - Kartena
12.Kalnalis (Kretingos raj.)- Kretinga
13.Mykoliškė (Kretingos raj.)- Gargždai
14. šventoji (Kretingos raj.) - Palanga
15. Tūbausiai (Kretingos raj.) - Darbėnai
16. Dauginiai (Akmenės raj.) - Tryškiai
17. šiaudinė (Akmenės raj.) - Papilė
18. Juozapavas (Šiaulių raj.) - Raudėnai
19. Šakyna (Šiaulių raj.) - Latveliai
20. Varputėnai (Šiaulių raj.) - Šaukėnai
21. Žukančiai (Joniškio raj.) - Kruopiai
22. Vaičaičiai (Skuodo raj.) - Ilakiai
23. Girdiškė (Šilalės raj.) - Upyna
24. Didkiemis (Šilalės raj.) - Pajūris
25. Pašilė (Kelmės raj.) - Karklėnai
26. Degučiai (Šilutės raj.) - Žem. Naumiestis
27. Rubkojai (Šilutės raj.) - Sartininkai
28. Rūkai (Šilutės raj.) - Pagėgiai
29. Stemplės (Šilutės raj.) - Pajūralis
30. Vilkyčiai (Šilutės raj.) - Viešvilė
31. Saugos (Šilutės raj.) - Švėkšna
32. Smalininkai (Jurbarko raj.) - Viešvilė
33. Pašaltonis (Jurbarko raj.) - Gaurė
34. Vaitimėnai (Tauragės raj.) - Lomiai
35. Eigirdžiai (Telšių raj.) - Nerimdaičiai
36. Kaunatava (Telšių raj.) - Ubiškė
37. Milkaičiai (Telšių raj.) - Nerimdaičiai
38. Viešvienai (Telšių raj.) - Janapolė

 

* * *