Sveikiname Jus, švenčiantį garbingą 80 metų amžiaus jubiliejų, ir meldžiame Dievą Jums jėgų ir toliau sėkmingai tęsti Apvaizdos skirtą misiją.

Ta proga dėkojame už Jūsų tėvišką rūpestį visos žmonijos ir Katalikų Bažnyčios reikalais šiais sunkiais ateizmo išsiplatinimo ir dorovinio smukimo laikais, tvirtai saugant tikėjimo grynumą ir dorovinį tyrumą. Dėkojame už Jūsų drąsą, rodomą ginant viso pasaulio prislėgtuosius, skriaudžiamuosius ir persekiojamuosius.

Mes girdime Jūsų žodžius, iš kurių suprantame, kaip labai Jums rūpi mūsų persekiojama Bažnyčia! Ji daugeliu atvejų negali veikti viešai, turėti savo spaudą, ginti savo teises, ypač katekizuoti vaikus ir jaunimą. Dažnai ji priversta pirmųjų amžių krikščionių pavyzdžiu skleisti Kristaus mokslo šviesą savo Tėvynėje ir plačiuose ateistų valdomuose plotuose.

Mes pakartotinai reiškiame Jūsų šventenybei, kaip Kristaus Vietininkui, nuoširdžiausią pagarbą ir drausmingą paklusnumą.

Tikimės ir ateityje Jūsų globos ir palaimos tiek viešai, tiek katakombiniu būdu veikiančiai Lietuvos Bažnyčiai.