KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJA

I. 1941 m. rusų kareivių nukankinti kunigai:
1. Kun. Andrius Juknevičius, Merkinės dekanas— išvestas iš namų ir laukuose nušautas.

2. Kun. Matas Lajauskas, Molėtų dekanas—išvestas iš namų, užmuštas ir paslėptas.

3. Kun. Jonas Daugėla, Stirnių klebonas—išvestas iš namų ir prie ežero nušautas.

4. Kun. Jonas Tutinas, Palomenės klebonas— šventoriuje durtuvais subadytas, ištrauktos žarnos. Kareiviams nuėjus, kankinys mirė.

5. Kun. Valentinas Balčius, Pusnės klebonas—išvestas su broliu iš namų ir sušaudytas.

II. Kunigai, mirę rusų kalėjimuose:

1. Kun. Petras Liutkus—gavęs 25 m., mirė Vorkutoje 1946 m.

2. Kun. Steponas Rudžionis, Gegužinės klebonas— gavęs 25 m., miręs Vorkutoje.

3. Kun. Donatas Linartas—gavęs 10 m., žuvęs 1947 m.


4. Kun. Zenonas Baužys, Kernavės klebonas—gavęs 4 metus.

5. Kun. Vladas Mironas—buvęs Ministras Pirmininkas, miręs Vladimiro kalėjime 1952 m. (užmuštas).

6. Kun. Juozapas Gustas, salezietis, buvęs Saldutiškio klebonas—grįžęs iš lagerio 1956 m. ir vėl savo noru išvykęs pastoraciniam darbui į Krasnojarsko sritį. Ten ir miręs (kalbama, kad buvo nunuodytas) 1958.III.13.

7. Kun. Adolfas Stasevičius, Krivonių klebonas—gavęs 10 metų, miręs 1949 m. lapkričio mėn. Vilniuje.

8. Kun. Juozapas Rakickas, MIC—miręs 1946 m. Intoje.

III. Kunigai, grįžę iš lagerių su palaužta sveikata ir jau mirę:

1. Arkivyskupas Teofilius Matulionis—tris kartus kalėjęs bolševikų lageriuose. Paskutinį kartą buvo gavęs 7 metus. Grįžo iš Mordovijos 1956.V.6 ir buvo ištremtas į Šeduvą, kur mirė 1962.VIII.20.

2. Prel. Bernardas Sužiedėlis, Vyskupijos Valdytojas— gavęs 10 metų, grįžęs invalidu 1955 m., miręs 1967 m.

3. Kan. Matas Cijūnaitis, Žaslių dekanas—grįžo iš lagerio 1949 metais ir valdė vyskupiją iki mirties 1955 m.

4. Kun. Zigmas Neciunskas, Nedzingės klebonas— gavęs 10 metų, 1956-58 m. apaštalavęs Krasnojarsko krašte.

5. Kun. Pranas Cibulskis, Kalvių klebonas—gavęs 25 m., grįžęs iš lagerio 1956 m.

6. Kun. Kazimieras Liesevičius—gavęs 10 m., grįžęs 1955 m.

7. Kun. Jonas Mikučionis—grįžęs 1955 m.

8. Kun. Vaitiekus Želnia, Nemunaičio klebonas—gavęs 10 m., grįžęs 1956 m.

9. Kun. Juozapas Stasiūnas, Ryliškių klebonas—gavęs 10 m., grįžęs 1955 m.

10. Kun. Petras Jakulevičius—teistas du kartus, antrą kartą gavęs 25 m., grįžęs tik 1969 m.

11. Kun. Antanas Mažeika, Joniškio klebonas—grįžęs 1957 m.

12. Kun. Stasys Čelkus, Skudutiškio klebonas—gavęs 10 m., grįžęs 1956 m.

 

IV. Kunigai, kalėję kalėjimuose ir lageriuose:

1. Vysk. J. Matulaitis-Labukas—gavęs 10 m., sugrįžęs 1955 m.

2. Kan. Stanislovas Kiškis, kancleris, teistas du kartus, iškalėjęs viso 14 metų.

3. Kun. Liudas Puzonas, Čiobiškio klebonas—gavęs 10 m.

4. Kun. Jonas Žvinys, Viliūnų klebonas—gavęs 25 m., grįžęs 1956 m.

5. Kun. Jonas Jonys, Birštono klebonas—gavęs 4 m., grįžęs 1960 m.

6. Kun. Marijonas Petkevičius—gavęs 10 m., po bausmės apaštalavo Rusijoje ir vėl gavęs 2 m. (1959-1961).

7. Kun. Juozas Voveris, Joniškio klebonas—gavęs 8 m., grįžęs 1955 m.

8. Kun. Jonas Kaušyla, Pivašiūnų klebonas—grįžęs iš lagerio 1955 m.

9. Kun. Alfonsas Šatas—gavęs 10 m., grįžęs 1956 m.

10. Kun. Zigmas Komaras—grįžęs 1956 m.

11. Kun. Alfonsas Ažubalis, Musninkų klebonas— 1941 m. bolševikų šaudomas, liko gyvas, gavęs 10 m.

12. Kun. Bronius Bulika, Zibalų klebonas—gavęs 10 m., grįžęs 1955 m.

13. Kun. Petras Valatka, Paparčių klebonas—gavęs 5 m., grįžęs 1951 m.

14. Kun. Kazimieras Pivariūnas, Kernavės klebonas— gavęs 10 m., grįžęs 1956 m.

15. Kun. Česlovas Kavaliauskas—grįžęs 1956 m.

16. T. Jonas Danyla, SJ—grįžęs 1956 m., vėl pusmetį kalėjime tardomas 1962-63 m.

17. T. Petras Lygnugaris, SJ—gavęs 10 m., atlikęs bausmę apaštalavo Sibire ir vėl gavo 3 m., grįžęs į Lietuvą 1970 m.

18. T. Antanas Šeškevičius, SJ—grįžęs iš lagerio 1956 m., po to apaštalavęs Sibire ir vėl gavęs 7 m., trečią kartą už vaikų mokymą gavęs 1 m. griežto režimo lagerio 1970-71 m.


19. Kun. Juozapas Čaplikas—gavęs 10 m., grįžęs 1955 m.

20. Kun. Česlovas Zažeckas, Kuktiškių klebonas— gavęs 25 m., grįžęs 1956 m.

V. Iš vyskupijos ribų ištremti:

1. Vyskupas Vincentas Sladkevičius

2. Kan. Juozapas Meidus, vyskupijos valdytojas

VI. Bolševikų sudegintos bažnyčios:

1. Varėnos medinė bažnyčia

2. Ryliškių medinė bažnyčia

3. Dubingių medinė bažnyčia ir koplyčia

4. Kiauklių medinė bažnyčia

5. Aukštadvario mūrinė bažnyčia, pastatyta 1518 m. karaliaus Sigismundo (sugriauta)

VII. Vyskupijoje 6 parapijos neturi klebono
Visi bažnytiniai trobesiai ir visos klebonijos atimtos.

***


„LKB Kronika" prašo pateikti žinias apie kunigų represavimą Kauno arkivyskupijoje, Vilkaviškio vyskupijoje ir Vilniaus arkivyskupijoje.

***