Rytų Berlyne išeinąs kairiųjų katalikų laikraštis „Begegnung" (1978-7), aprašydamas katalikų gyvenimą Kišiniove (Moldavijos TSR), užsimena ir kai ką daugiau, būtent, „nelegalią pogrindžio spaudą", kuri yra gaminama Lietuvoje. Anot „Begegnungo", šios spaudos teikiamų informacijų tikrumo niekas negarantuoja, ir savo atsakomybę jaučią redaktoriai neturėtų remtis anonimine informacija, kaip tai elgiasi Vakarų Berlyne išeinąs „Petrusblatt", kuris iškreiptai vaizduoja klierikų padėtį Tarybų Sąjungoje.

Cituojama iš 1978.IV.30 „Petrusblatt": „Ukrainos, Baltarusijos ir kitų tautybių katalikams jaunuoliams neleidžiama mokytis Kauno ir Rygos kunigų seminarijose". Kaip argumentas prieš šį tariamai melagingą teiginį, paduodamas Kišiniovo klebono kun. Vladislavo Zavalniu-ko pavyzdys: jis, 26 metų ukrainietis, seminariją baigęs Rygoje . . .

 Iš tiesų jaunuoliai iš kitų respublikų gali mokytis Rygoje ar Kaune, jei . . . gauna leidimą, bet tokia laimė retai kam nusišypso. Dažniausiai jie įstoja į seminariją kaip Lietuvos ar Latvijos respublikų piliečiai, čia apsigyvenę ir prisiregistravę bei padirbėję kokį nors darbą. Reikia manyti, kad panašiu keliu į seminariją pateko ir V. Zavalniukas.

 Kitus kaltindamas neteisingų žinių skleidimu, „Begegnungas" turėtų žinoti, kad net savų respublikų piliečiai ne visi gauna leidimą įstoti į kunigų seminariją, o svetimų respublikų piliečiams juo labiau yra apsunkintas įstojimas.

 „Begegnungas" rašo, kad, pasak Vakarų spaudos, Tarybų Sąjungoje „seminaristai ir kunigai esą saugumo agentai", o tuo tarpu Kišiniovo klebonas yra žinomas, kaip uolus ir pamaldus kunigas, kas aiškiai demaskuoja „Petrusblatt" ir kitų panašių laikraščių teigimus.

 „Begegnungui" gal ir kitaip atrodo, bet kas mokėsi kunigų seminarijoje, tas žino, kaip uoliai ten saugumas ieško sau agentų . . .