Biržai. Kan. Adolfas Sabaliauskas, žinomas rašytojas (slapyv. Žalia Rūta), didelis tautosakos, liaudies meno ir muzikos instrumentų rinkėjas, netoli savo tėviškės, Biržų rajone Mielaišių kapinaitėse, yra pastatydinęs gražią lietuviško stiliaus koplytėlę ir esąs prašęs savo giminių jį patį ten palaidoti.

Apylinkės žmonės koplytėle naudojosi: joje pašarvodavo mirusius ir per naktį budėdavo, o kitą dieną, kunigui atlaikius pamaldas, tose kapinaitėse mirusį palaidodavo. Bet vėliau, jau prie sovietų valdžios, Geidžiūnų apylinkės pirmininkas, atėmęs koplytėlės raktus, uždraudė žmonėms koplytėlėje melstis. Pasak vietos žmonių, pirmininkas ketinęs koplytėlę paversti grūdų sandėliu.

1950 metais, mirus kan. A. Sabaliauskui, jo draugai, pildydami velionies valią, nuvežė jo palaikus į tą koplytėlę, bet, neradę rakto, iš lauko pusės iškalė sienoje skylę po altoriumi, įdėjo ten karstą ir vėl užmūrijo.

1966 metais Biržų kraštotyros muziejaus direktorė žadėjusi padirbdinti memorialinę lentą ir prikalti prie koplytėlės, net ir rodyklę prie kelio ketinusi pastatyti. Tačiau praėjo septyneri metai, ir nieko nebuvo daryta.

1973.VIII.19. velionies draugų iniciatyva buvo padaryta marmurinė paminklinė lenta ir prikalta toje vietoje, kur yra palaidotas velionis. Bet, deja, nepraėjo nė metai, kažkokių barbarų iniciatyva memorialinė lenta buvo sudaužyta, sutrupinta, neliko nė žymės.

Taip biržiečiai „pagerbė" savo įžymųjį kultūros darbininką jo 100 metų gimimo jubiliejaus proga.

***