„AUŠRA" Nr. 14 (54). Numeris datuotas 1978 m. gruodžio mėn. Jame lietuviškosios Helsinkio grupės nario kun. Karolio Garucko pareiškimas, straipsnis „Prekyba tautoms" ir kt. Žiniose informuojama apie Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetą, intensyvėjantį Lietuvos rusinimą ir kt.

***

„DIEVAS IR TĖVYNĖ" Nr. 10. Pusę numerio užima poema „Nakties svetys", pasirašyta Bičiulio slapyvardžiu, likusioje dalyje—trys straipsniai: „Kaip jums negėda!", „Lietuviai visi už tautos skaistumą" ir „Žmoniškumo viršūnė". Numeris pasirodė 1979 m. vasario mėn.

***

„TIESOS KELIAS" Nr. 11. Numeryje rašoma apie popiežių Joną Paulių II, tarptautinius Vaiko metus, apie vaikų teisių gynimą; pateikiama nemaža informacijos iš Kat. Bažnyčios gyvenimo.

***

Lietuvi, nepamiršk!


P. Plumpa, N. Sadūnaitė, S. Kovaliovas, V. Lapienis, B. Gajauskas, V. Petkus ir kiti neša nelaisvės pančius, kad tu galėtum laisvai gyventi ir tikėti!

***

Atitaisymas


„LKB Kronikos" 36 nr. straipsnyje „Lietuvos ir Tarybų Sąjungos katalikų gyvenimas", sakinyje „Vieno iš Pabaltijui paskirto vyskupo charakteris tik ką prieš jo paskyrimą . . . pakeisti žodžius „charakteris tik ką" į žodį „charakteristika".