1. 1980 m. balandžio mėn. pasirodė „Tautos kelio" pirmasis numeris, apimantis 37 psl. Numeryje gvildenami tautiniai klausimai. Įžangoje redakcija rašo: „Vis plečiasi ir didėja gretos tų, kurie kovoja ir aukojasi, kad tautoje neužgestų ryžtas atgauti laisvę, šis besiplečiantis sąjūdis paskatino ir „Tautos kelią" pasirodyti... Jo noras — paremti tautiečius, kurie veda nelygią kovą ir stoti vieton tų, kurie buvo priversti iš kovos lauko pasitraukti. . . Okupacinė valdžia ne amžina, išsivadavimo valanda ateis, ir Lietuva bus laisva ir savarankiška. Tokio įsitikinimo skatinami ir pradedame pirmąjį žingsnį".
2. „Aušra" Nr. 21. Numeris išėjęs kovo mėnesį.

*     *     *

L i e t u v i ,     n e p a m i r š k !


Petras Plumpa (Permės sr.), Petras Paulaitis (Mordovija), Nijolė Sadūnaitė (tremtis Bogučanuose), Sergiejus Kovaliovas (Mordovija), Viktoras Petkus (Čistopolio kalėjimas), Balys Gajauskas (Mordovija), Vladas Lapienis (Tremtis Tejoje), Julius Sasnauskas (Laukia teismo KGB kalėjime), Antanas Terleckas (Laukia tesimo KGB kalėjime), Povilas Pečeliūnas (Laukia teismo KGB kalėjime), Vytautas Skuodis (Laukia teismo KGB kalėjime), Algirdas Statkevičius (Laukia teismo KGB kalėjime), Anastazas Janulis (Laukia teismo KGB kalėjime), Povilas Buzas (Laukia teismo KGB kalėjime), Ona Vitkauskaitė (Laukia teismo KGB kalėjime), Genovaitė Navickaitė (Laukia teismo KGB kalėjime) ir kiti neša nelaisvės pančius, kad tu galėtum laisvai gyventi ir tikėti!

*     *     *

Klaidų atitaisymas


    41-me „LKB Kronikos" numeryje 49 psl. parašyta — „Šiluvoje išdalinta šv. Komunijos 4800". Turi būti — „Šiluvoje išdalinta šv. Komunijos 48000".

    65-me psl. — Judrėnai yra ne Telšių, bet Klaipėdos rajone.

*     *     *