Telšiai. 1980 m. kovo 9 ir 19 d. per Vilniaus televiziją ateistinėje laidoje „Argumentai" tarp kita ko smarkiai buvo puolamas Telšių katedros vikaras kun. Jonas Kauneckas. Jis kaltinamas, kad savo pamoksluose kursto tikinčiuosius nesilaikyti tarybinių įstatymų, nuteikia juos prieš tarybinę valdžią, ir Telšiuose jis yra tapęs „tiesiog neapykantos apaštalu". Tačiau laidos rengėjai nesugebėjo pateikti nė vieno fakto, nenurodė net prieš kokius konkrečiai įstatymus yra kurstoma liaudis. Nors laidos rengėjas žurnalistas Stuina teigė, jog redakcija yra gavusi daug tikinčiųjų nusiskundimų, vis tik nerado nė vieno tikinčiojo, kad pasisakytų per televiziją ir net nepaminėjo nė vieno besiskundžiančiojo pavardės.

    Laidoje pasisakanti komjaunuolė Nijolė Gedvilaitė buvo filmuojama vaikų lopšelyje „Saulutė". Ji iš anksto buvo paruošta, ką turinti kalbėti. Ir filmavo ją bene kelis kartus, nes vis ji nepataikė pasakyti pagal ateistinės laidos rengėjų skonį, štai kokiais „teisingais" metodais rengiamos tokios laidos. Be to, šitaip buvo kalbama apie pamaldas, įvykusias prieš tris metus. Rengėjai tikėjosi, kad per tiek laiko tikintieji bus visa pamišrę ir nebegalės protestuoti.

    Finansų inspektorius Vendzinskis, nuolat piktai užpuolęs tikinčiuosius (devocionalijų pardavėjas ir apmokestinamus bažnyčių tarnautojus), laidoje kalbėjo, kad kun. J. Kauneckas apšmeižęs tarybinius pareigūnus, bet nenurodė nė vieno nukentėjusio pavardės. Visa laida sudaryta šitokiu abstrakčiu fantazijos principu, nors pavadinta moksline.


    Inžinierių Puplauską, beveik kasdien priimantį šv. Komuniją, nufilmavo svarstant Telšių miesto perspektyvas, bet rodė jį ateistinėje laidoje. Žurnalistas Algimantas Stuina visai Lietuvai parodė, kad neturi nė kruopelės sąžinės. Inž. Puplauskas giliai įžeistas kreipėsi su protesto laišku į televizijos redakciją. Vien kovo mėn. redakcija gavo iš Telšių apie 20 kolektyvinių ir pavienių asmenų protesto laiškų. Laidos melagingumu pasipiktinę rašė net ir netikintieji, teigdami, kad niekas nėra girdėjęs kun. J. Kaunecko pamoksluose kurstymo prieš įstatymus. Tikintieji tvirtina, kad kunigas atvirkščiai — visada pabrėžia, kad ir ateistai privalo laikytis tarybinių įstatymų, nepažeidžiant jų ir nepersekioti tikinčiųjų.

    Štai keletas laiškų ištraukų ateistinės laidos „Argumentai" organizatoriams:

    „Mes, Telšių tikintieji, pasinaudodami žodžio laisve, atsiliepiame į Jūsų pravestą ateistinę laidą per televiziją.

    Po šios laidos tariame tvirtą žodį: „Ateizmas — tai melas! Jūs niekinate šių dienų doros ir šviesos nešėjus — kunigus (. ..) Jūsų supurvintas kunigo Jono Kaunecko vardas, jo siekiai, kilnumas ir auka mūsų širdyse yra aukščiau visko. Mes jį gerbiame už tiesą, už gerą žodį, už meilę Lietuvai (...)".

Pasirašė 1453 Telšių tikintieji


    Kiti Telšių tikintieji rašo:

    „Mes, žemiau pasirašę tikintieji, esame pasipiktinę 1980.III.9 d. televizijos laida „Argumentai", kur buvo šmeižiamas Telšių katedros vikaras kun. Jonas Kauneckas. Ten pasakojama, kad kun. J. Kauneckas kursto žmones prieš tarybų valdžią, koneveikia numirėlius, kad yra neapykantos apaštalas. Prieš jį pasisakė tik trys žmonės ir tie patys netikintys. Mes nesame girdėję kurstant prieš valdžią, nors dažnai lankome bažnyčią, nesame girdėję koneveikiant numirėlius. Kunigas Kauneckas liepia būti dorais, sąžiningais, darbščiais, blaiviais ir gerai mokytis. Netikintiesiems liepia laikytis tarybinių įstatymų. Jei nurodo ateistų klaidas, ragina nepasiduoti bedievybei, tai čia jo šventa kaip kunigo pareiga.

    Prašome perspėti šmeižikus!"
    Trečiame protesto laiške skaitome:

    „Telšių rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas mūsų vikarą pavadino neapykantos apaštalu. Mes, tikintieji, griežtai protestuojame prieš Jankaus išpuolius ir esame pasiryžę ginti savo vikarą. Kaip Jūs galite tikėti Vendzinsku, kuris už alkoholio stiklelį parduoda save ir kitus? Mes pasipiktinę Vendzinsko, Gedvilaitės ir Viešvienų aštuonmetės mokyklos direktorės išreikšta neapykanta. Jūs jį kaltinate kaip kurstytoją prieš tarybų valdžią. Tai ne tiesa! Mes, tūkstančiai tikinčiųjų, gerbiame ir mylime savo vikarą kun. Joną Kaunecką (...).

    Kaip gali keletas netikinčiųjų, artimai nepažįstančių kunigo, net per televiziją neteisingai jį apšmeižti?

    Nedrįskite daugiau šmeižti mūsų Telšių Katedros vikaro kun. Jono Kaunecko!

    Mes, tūkstančiai tikinčiųjų, viešai stosime ginti mūsų visų gerbiamą vikarą!"

    Telšietė Elena Raščiauskienė rašo: „Skaudu ir gaila kun. J. Kaunecko, kad karti neteisybių taurė teko jam išgerti. Ar išdrįstų liaudies akyse tie šmeižikai išsižioti?!


Visi, kas girdi jo pamokslus, tūkstančiai pasakytų šmeižikams — ne!"

    Medicinos sesuo Irena Želvienė pasipiktinusi savo laiške: „ši Jūsų laida tikinčiųjų širdyse padarė gilią žaizdą. Kun. J. Kauneckas (...) skaisti saulė Telšių ir visos Žemaitijos padangėje!"

*     *     *

    Ir tarsi atsakant į žmonių laiškus, 1980 m. balandžio pradžioje A. Stuinai už ateistines televizijos laidas buvo paskirta Mickevičiaus Kapsuko premija.

*     *     *

    Šaukotas (Radviliškio raj.). 1980 m. vasario 24 d. kun. Bronius Gimžauskas protesto ženklan atsisakė dalyvauti rinkimuose (du kartus jo neišleido į Lenkiją, Šiluvoje jam neleido sakyti pamokslų, be to, mokykloje diskriminuojami tikintys vaikai). Apylinkės pirmininkas Bronius Baltaragis gąsdino kunigą, kad jis esąs valdžios priešas ir žadėjo perduoti jį KGB.

*     *     *

    Gadūnavas (Telšių raj.). 1980 m. sausio 30 d. naktį piktadariai įsilaužė į Gadunavo bažnyčią ir ją apiplėšė. Paėmė komuninę su konsekruotais komunikantais, dvi tuščias komunines, dvi Mišių taures, brangų kryžių ir kt. Vasario 3 d. Gadunavo bažnyčioje įvyko permaldavimo pamaldos dėl bažnyčios išniekinimo.

*     *     *

    Pociūnėliai (Radviliškio raj.). Kun. Antanas Jokūbauskas, apšmeižtas rajoniniame laikraštyje „Komunizmo aušra", kreipėsi į Šiaulių rajono liaudies teismą, kad šmeižtas būtų atšauktas. Teismo posėdis įvyko 1980 m. kovo 4-5 d. Laikraščio redakcija neturėjo nė vieno liudininko, patvirtinančio laikraštyje įdėtą žinią, esą kun. A. Jokūbauskas raginęs tikinčiuosius melstis, kad mokyklos direktorių sutrauktų liga. Nepaisant to, visų dideliam pasipiktinimui, laikraščio redakcija buvo išteisinta, o kunigas — apkaltintas.

*     *     *

    Vilnius. 1980 m. kovo 19 d. Respublikinės Bibliotekos konferencijų salėje įvyko eilinis teorinio seminaro užsiėmimas, kurio metu Vilniaus Pedagoginio instituto Ateizmo katedros dėstytojas Vladas Balkevičius kalbėjo tema „Religija ir dabartis". Seminaro metu bibliotekos direktorius užklausė lektorių, kodėl dar ir dabar yra daug tikinčiųjų, nepaisant visų ateistų pastangų, ir prašė papasakoti apie kunigus ekstremistus, aprašytus spaudoje. Atsakydamas V. Balkevičius teigė, kad kaime dar 70 procentų žmonių save laiko tikinčiais, iš jų 35 proc. eina į bažnyčią. Pastaruoju metu ir inteligentijos tarpe padidėjęs domėjimasis religija ir tikinčiųjų skaičius iš inteligentų tarpo vis didėjąs.

    Lektorius smerkė ateistų išsišokimus, nekultūringus kovos būdus su religija. Pavyzdžiui, Baltarusijoje ateistai pastatė budėtojus prie bažnyčios durų, kurie, pamatę savo bejėgiškumą, nusigandę ir perpykę, klausia: „Ką mums daryti su tomis prakeiktomis bobomis? Jos eina į kapines ir meldžiasi!" Arba Vidurinėje Azijoje prie mečetės ateistai įveisė gyvatyną . ..

    Lektorius papasakojo klausytojams apie tai, kad įsisteigė Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetas, kuris raginąs neklausyti Religijų reikalų tarybos įgaliotinio ir t.t. Todėl kai kurie kunigai rajono darbuotojams nesuteikia žinių apie krikštus, vestuves ir pan., sakydami, kad rajono pareigūnai šias žinias perduos ateistams. Prie šio darbo daug prisidėjo ir vysk. J. Steponavičius. Lietuvoje vis atsiranda nenuoramų, nelojalių valdžiai kunigų, kurie kišasi ne į savo reikalus. Pvz., Varduvoje Kybartų klebonas S. Tamkevičius pamokslo metu žmones ragino nusimesti rusų jungą (taip nebuvo kalbama — red. pastaba). Kitas kunigas kalba, kad svajoja numirti bolševikiniame lageryje. Jis trokšta kankinio vainiko, nori, kad apie jį Vatikanas ir visas pasaulis kalbėtų. Bet niekas jam neskuba suteikti kankinio vardo. Tačiau tokių kunigų mažuma. Dauguma kunigų yra lojalūs tarybų valdžiai., „Mes jais patenkinti. Pavyzdžiui, buvęs valdytojas kun. Č. Krivaitis arba Kunigų Seminarijos rektorius dr. V. Butkus. Duok, Dieve, daugiau tokių kunigų!"

    Anot Balkevičiaus, baptistų ir įvairių sektų bei aplamai tikinčiųjų pagausėjo dėl neteisingos ateistų veiklos. Administraciniu būdu uždarė cerkves ir dėl to baptistų bei kitų sektų atsirado visur. Tačiau valdžia jais patenkinta. Kalbėtojas juos taip išgyrė ir taip smulkiai nupasakojo jų papročius, jog atrodo, lyg norėtų, kad visi būtų geriau baptistais negu katalikais. Nurodė net jų maldos namų adresą.

    Kalbėdamas apie jaunimą, pranešėjas teigė, kad dabartinis jaunimas yra aukštesnės moralės negu anksčiau. Į tai salė reagavo šnaresiu, o kai kalbėdamas apie jaunus žmones, Balkevičius ėmė tvirtinti, kad dabartinis jaunimas esąs ne toks godus ir savanaudiškas, kaip anksčiau, salėje kilo triukšmas. Lektorius labai nustebo, kad klausytojai jam nepritaria.

    Po paskaitos, eidami iš salės, bibliotekos darbuotojai visai nesusigaudė, kur ateizmo dėstytojas pasakė tiesą ir kur pamelavo, ir iš vis ar buvo kur nors tiesos?!

*     *     *