• Aleksandro Gofman pareiškimas TTG Katalikų komitetui

• Kratos ir tardymai

• Mūsų kaliniai

• Justas Gimbutas — vėl Gulago salyne

• Žinios iš vyskupijų

• Tarybinėje mokykloje

• Nauji pogrindžio leidiniai

1980 m. birželio 13 d.

LKB KRONIKA Nr. 43

Eina nuo 1972 melų. 
Perskaitęs duok kitam!