Redakciją pasiekė tik vienas leidinys — Vytis, Nr. 4. (1980 m. kovo-balandžio mėn.). Leidinio turinys: Dybenko — Generalgubernatorius Lietuvai; J. Sasnausko atviras laiškas; Atviras laiškas antrajam sekretoriui N. K. Dybenkai; A. Statkevičiaus pareiškimas N. K. Dybenkai; D. Keršiūtės pareiškimas liaudies teismui; Dokumentas SNO Generaliniam Sekretoriui; Pareiškimas TSRS Gen. Sekretoriui L. Brežnevui; Lituanistinis Aničo avangardizmas; Nauji Lietuviškos Helsinkio grupės nariai; Kronika; Kovojusiems; Rastinas.

*     *     *
L i e t u v i ,     n e u ž m i r š k !

    Petras Plumpa (Permės sr.), Petras Paulaitis (Mordovija), Sergiejus Kovaliovas (Mordovija), Viktoras Petkus (Čistopolio kalėjimas), Balys Gajauskas (Mordovija), Vladas Lapienis (tremtis Tėjoje), Antanas Terleckas (laukia teismo), Julius Sasnauskas (laukia teismo), Povilas Pečeliūnas (laukia teismo), Vytautas Skuodis (laukia teismo), Algirdas Statkevičius (laukia teismo), Anastazas Janulis (laukia teismo), Povilas Buzas (laukia teismo), Genovaitė Navickaitė (laukia teismo), Ona Vitkauskaitė (laukia teismo), Jadvyga Stanelytė (laukia teismo) ir kiti neša nelaisvės pančius, kad tu galėtum laisvai gyventi ir tikėti!

*     *     *