Baltarusija

    Gervėčiai. 1980 m. gegužės mėn. pradžioje Gervėčių bažnyčios klebonas kun. Zenevskij Josif Ivanovič vietos apylinkės buvo nubaustas administracine 50 rb. bauda už tai, kad miestelyje susitikęs su mokiniais pasisveikindavo, o kartais kai kuriuos pakviesdavo ateiti į pamaldas bažnyčioje ir pasiteiraudavo, kaip jiems sekasi mokslas. Tuo kunigas esą peržengęs tarybinius įstatymus — už bažnyčios ribų vedęs religinę propagandą.

    Skundą Gervėčių apylinkės Vykd. komitetui parašė Gervėčių vid. mokyklos užklasinio darbo organizatorė Murina Taisą Nikolajevna, o pasirašė visa mokyklos administracija.

    Baltarusijoje  katalikų  kunigas,  matyt, yra lygus raupsuotajam, kuriam susitikti ir bendrauti su žmonėmis yra draudžiama įstatymu.

*     *     *
  Ukraina

    Tą pačią dieną, kai 1975 metų vasarą L. Brežnevas deklaravo, kad TSRS egzistuoja tikėjimo laisvė, Lvovo prokuroras ir teisėjai perskaitė teismo nuosprendį graikų-katalikų kunigui Michailui Vinickiui penkis metus kalėti ir tris metus tremties už tariamą merginos Novosad suluošinimą ir vaikų katekizavimą. Teismas vyko visą savaitę. Kun. M. Vinickis buvo kaltinamas tuo, kad savo maldomis paveikęs merginą psichiškai.


    Teismas siūlė nuteistajam gailėtis, kad bemokydamas vaikus luošinęs jų sveikatą. Taip pat kun. M. Vinickis buvo kaltinamas, kad leidęs dalyvauti vaikams šv. Mišiose, kurios buvo laikomos privačiuose namuose.

    1977 m. vasarą Lvovo srityje, Gorodoko rajone, Mšano kaime milicininkų būrys su šunimis apsupo ukrainiečių bažnyčią ir jos viduje viską sunaikino, o vertingesnius dalykus konfiskavo. Bažnyčia buvo paversta sandėliu. Tikintieji kreipėsi į Kijevą ir į Maskvą, reikalaudami grąžinti bažnyčią. Maskvos valdininkai pripažino, kad tikintieji yra teisūs, tačiau atgauti bažnyčios nepadėjo.

    Panašiu būdu 1979 m. vasarą buvo uždaryta Gorodoko raj. Chičeviči kaimo bažnyčia.

    Tuo pačiu laiku Javorovo raj. Kamenobrod kaime buvo konfiskuotas bažnyčios turtas.

    Sovietinė valdžia pastoviai terorizuoja, neleisdama prisiregistruoti ir pastoviai gyventi ukrainiečiams kunigams — Juozui Budzinskiui, Petrui Perižokui ir kitiems, kurie 1946 metais nesutiko pereiti į pravoslavų tikėjimą.

*     *     *
 

    1980 m. gegužės 9 d. Lvove buvo nužudytas katalikų kunigas, vienuolis redemptoristas Eugenijus Vosikevič.

Už poros mėnesių jis turėjo išeiti į pensiją.

    Kun. E. Vosikevič rado nužudytą darbe praėjimo kambaryje. Jo burna rasta prikimšta pilna duonos. Ypatingų sumušimo žymių nerasta.

    Kunigas E. Vosikevič dirbo Lvove autokolonoje sargu.

*     *     *