Vilnius. 1980 m. spalio 3 d. VVU Istorijos fak. psichologijos spec. I k. stud. Andrių Tučkų, talkininkavusį su kurso draugais kolūkyje prie Kėdainių, išsikvietė rektoriaus pareigas laikinai einąs universiteto prorektorius mokslo reikalams Br. Sudavičius. Atvykusį jaunuolį prorektorius pasitiko žodžiais: „Tai ką, esi tikintis!? Gal ir ant kaklo ką švento nešioji?" — „O, ką? Blogai, kad aš tikintis? Tarybinė Konstitucija garantuoja sąžinės laisvę", — drąsiai atsako studentas. „Sąžinės laisvės ieškok kur nori, tik ne universitete", — arogantiškai taria prorektorius Sudavičius. Čia pat A. Tučkui perskaitomas rektoriaus pasirašytas raštas, kuriame sakoma, jog už veiksmus ir įsitikinimus, nesuderinamus su tarybinio studento morale, už šmeižikiškų dokumentų pasirašinėjima, už antitarybinę veiklą, už „nepadorų" elgesį Sasnausko ir Terlecko teismo metu priimtas nutarimas pašalinti jį iš universiteto. Suprasdamas, kas priiminėja visus nutarimus mūsų visuomenėje, A. Tučkus paskambino į saugumą ir paprašė paaiškinti, už ką šalinamas iš universiteto. Atsiliepęs jaun. lt. A. Bimbyris paaiškinti nesiryžo. Jis suvedė Andrių su papulk. Baltinu. Pastarasis išdidžiai patvirtino: „Metam mes!", t.y. saugumas, bet vis tik turėjo tiek „politinės išminties", kad prie šalinimo motyvų nepriskaičiavo religinių jaunuolio įsitikinimų. Papik. Baltinas pažadėjo „leisti" studijuoti psichologiją kitais metais, jei jis nutrauksiąs visas veiklas ir mesiąs draugystes su nacionalistais.
 

  * * *  

Josvainiai (Kėdainių raj.). 1980 m. vasario 28 d. popietiniu laiku, buvo laidojama senelė Mikalina Vasylienė. Josvainių vid. mokyklos mokinėms Romai Bernotavičiūtei (IIc kl.) auklėtoją — Abukauskienė, Vb kl. Lilijanai Šilkaitytei (auklėtoja Kudavičienė) ir Va kl. Genutei Brigytei (auklėtoja Kaminskienė) sumažino elgesio pažymį iki nepatenkinamo tik dėl to, kad dalyvavo laidotuvių pamaldose ir giedojo religines giesmes.

 

  * * *  

Biržai. 1980 m. rugpjūčio 27 d. Biržų II vid. mokyklos direktorius Konradas koridoriuje sulaikė VIIIa kl. mok. Virginijų Meškauską ir nusivedė pasikalbėti. Direktorius pradėjo mokinį barti, kam jis nešiojąs ant kaklo kryželį, be to, teiravosi, iš kur jį gavęs? Virginijus paaiškino, kad kryželį rado pamestą ir dabar iš pagarbos jį nešiojąs. Direktorius, nieko nesakydamas, nuplėšė kryželį nuo mokinio kaklo ir iki šiol jo negrąžina.
 

  * * *  

Šiupyliai (Šiaulių raj.). 1980 m. birželio 18 d. Šiupyliuose buvo švenčiami šv. Antano atlaidai. Mergaitėms rengiantis procesijos drabužiais, prisistatė komjaunimo sekretorė Vida Pilibaitė ir pradėjo mergaites terorizuoti: „Nedrįskite rengtis! Jei apsirengsite, plėšte nuplėšiu drabužius!" — plyšojo Pilibaitė. Atėjęs kun. Antanas Ylius paprašė Vidą Pilibaitę apleisti šventorių.
 

  * * *  

Šaukėnai. 1980 m. Šaukėnų Vid. mokyklos mok. Alvydas Rakauskas X kl. baigė vienais penketais. Mokyklos direktorius minėtam mokiniui parašė pagyrimo raštą, tačiau mokytojų taryba nusprendė, kad mok. Rakausko elgesį galima įvertinti tik patenkinamai — mat, jis lankąs bažnyčią. Dėl šios priežasties Alvydui ramybės neduoda ir saugumas.
 

  * * *  

Janapolė (Telšių raj.). Janapolės vid. mokyklos direktorius Pranas Savickas 1980 m. balandžio 7 ir 8 d. (Velykų antroji ir trečioji diena), pasišaukęs Mišioms patarnaujančius vaikus, ir gražiuoju, ir grasindamas kalbino neiti į bažnyčią. Vaikus šaukėsi po vieną: Buvo pakviesti: VIII kl. Ričardas Lenkauskas, VI kl. Vaclovas Aleksandravičius, V kl. Romas Dapševičius, III kl. Kęstutis Sieba. Nepaisant visų gąsdinimų, įkalbinėjimų ir grasinimų, vaikai atsakė: „Eisime į bažnyčią, kaip ir ėjome!" Ričardą Lenkauską direktorius tardė 27 min. Direktorius gąsdino: „Jei eisi į bažnyčią, nebepriimsime į IX kl., pasiųsime į proftech-ninę." Vėliau į mokyklą buvo net 3 kartus iškviesta minėto mokinio motina, kuri labai nustebinta klausė direktorių: „Argi mano vaikas daro ką nors blogo? Argi patarnauti šv. Mišioms yra nusikaltimas? Galiu jums tik tiek pasakyti: į bažnyčią jis ėjo ir eis! Ir Mišioms patarnaus!" Direktorius Savickas labai įtūžęs šaukė: „Mums tokių nereikia!"
 

  * * *  

Kaunas. 1980 m. rugsėjo mėn. Kauno P. Mažylio Medicinos mokyklos grupių vadovai įspėjo moksleivius, jog šiais metais stipendijų skaičius žymiai sumažėjęs. Grupėje stipendijas gaus ne daugiau 20 moksleivių, atsižvelgiant į šeimyninę padėtį bei mokymąsi.
Farmacijos profilio III kurso III grupės seniūnė ir sekretorė sudarė 20 moksleivių sąrašą ir nunešė jį patvirtinti į mokyklos komjaunimo komitetą. Čia buvo pasakyta, kad nekomjaunuolės stipendijų negaus. Kai mergaitės ėmė aiškinti, jog Staselė Sipavičiūtė — geriausia mokinė grupėje, turinti vos porą ketvertų, o Liudos Liutvinaitės padėtis viena iš sunkesniųjų (Liuda taip pat turi tik keletą ketvertų), sulaukė atsakymo, kad minėtos moksleivės neturi visuomeninių įsipareigojimų, todėl ir gerai mokosi, o jei nori gauti stipendijas — tegul stoja į komjaunimą.

Šioje grupėje yra 6 komjaunuolės. 1979 m. jos buvo verčiamos stoti į komjaunimą. Mergaitės pasakė, kad į komjaunimą nestos, nes yra tikinčios. Tuomet grasino stipendijų atėmimu, išmetimu iš bendrabučio, net iš mokyklos. Komjaunimo komitetas pažadą iš dalies ištesėjo — stipendijos paskirtos tik komjaunuolėms.

  * * *  

Baltarusija

1980 m. birželio 11 d. Ščiučino raj. Vykdomasis komitetas įspėjo bažnytinių bendruomenių pirmininkus, jog už vaikų dalyvavimą procesijose ir patarnavimą Mišiose jie bus baudžiami 100 rub. bauda. Tiek pat bus baudžiami ir klebonai.

Ščiučino raj. Senose Vosyliškėse jau keliolika metų yra uždaryta viena iš gražiausių Baltarusijos bažnyčių. Žmonės turi raktą ir sekmadieniais susirenka melstis. Markievič Kazimieras buvo nubaustas 50 rub. bauda, — šiais metais keletą kartų bažnyčioje paskaitė Evangeliją!

Už leidimą vaikams patarnauti šv. Mišiose ir dalyvauti procesijoje buvo nubausti po 50 rub. šie kunigai: Juzief Grasievič, Antonij Chanko, Zanevskij, Astravieco klebonas, šemetovščyznos klebonas. Astravo klebonas buvo nubaustas 50 rub. vien už tai, kad per Velykas vienas moksleivis jam patarnavo šv. Mišiose.

  * * *