Garliava. 1981 m. vasario 21 d. Garliavos vid. mokyklos Nr. 1 direktorius Nausėda, išsikvietęs X kl. mokinį Vytautą Gluoksnį, pradėjo klausinėti, ar tikrai tiki į Dievą, lanko bažn. chorą, groja vargonais. Mokinys nesigynė, tuomet mokyklos direktorius pareiškė: „Negalima! Tu komjaunuolis!" „Galiu iš komjaunimo išstoti", — nepasimetė dešimtokas. Direktorius pasiūlė rašyti pareiškimą.

Vasario 26 d. V. Gluoksnis vėl buvo iškviestas. Į mokyklą buvo iškviesta ir mokinio motina. Direktorius primygtinai reikalavo motiną paveikti sūnų, jog šis atsiimtų pareiškimą dėl išstojimo iš komjaunimo organizacijos. Gąsdino, kad, jei neatsiims, bus perduotas aukščiau, niekur nejstos. Motinos akyse vadino sūnų bukapročiu, sakėsi neatstos tol, kol sūnus giedos ir gros bažnyčioje.

***

1981 m. vasario 27 d. Garliavos vid. mokyklos direktorius Nausėda po pamokos pasiliko 7 kl. mokinį Egidijų Blockį. Teiravosi, ar lanko bažnyčią, patarnauja mišioms. Klausinėjo, kas daugiau tarnauja. Vaikas tylėjo. „Ko tyli, liežuvį prarijai, žado netekai?! Vis tiek viską žinome, mes bažnyčioje turime savo agentų!" — barėsi direktorius. „Jei viską žinote, tai kam dar klausiate?" — atsiliepė Egidijus. Atėjusios mokytojos padėjo direktoriui tardyti ir barti septintoką.

***

Šilalė. Šilalės vid. mokyklos mokytoja Henrika Aušrienė 8 klasės mokiniams liepė rašyti tema „Mano išpažintis".
— Aš pabūsiu už kleboną, — pareiškė mokytoja. 
Įpykusi, jog tik du mokiniai iš visos klasės parašė,
grasino:

— Rasiu priemonių, kad ši tema būtų parašyta!

***

Šilalės vid. mokyklos mokytoja Stefa Statkevičienė vertė dešimtokus perskaityti „Komjaunimo tiesoje" išspausdintą straipsnį, šmeižiantį Šilalės vikarą.


Viešai pamokoje pranešė pavardes mokinių, aktyviai dalyvaujančių Bažnyčios gyvenime.

***

Pajūris (Šilalės raj.). Mokyklos direktorius Norkus, mokytojai Vėlavičienė, Kijauskas ir pionierių vadovė Jakaitė terorizuoja VlII-tos klasės mokinius: Antaną Peirošių, Janiną Baltikauskaitė, Violetą Kučinskaitę ir kitus už tai, kad šie nestoja į komjaunimą. Mokinių akyse kaltina Pajūrio kleboną kun. Vladą Abramavičių, atseit, jis viliojąs vaikus ir draudžiąs jiems stoti į bedievišką organizaciją.

***

Didkiemis (Šilalės raj.). Aštuonmetės mokyklos direktorė Kasnauskienė ir VIII klasės auklėtoja Elena Gudelienė prievartauja vaikus stoti į komjaunimą. Aštuntokus, lankančius bažnyčią ir nesirašančius į bedieviškas organizacijas, grubiai vadina žmogžudžiais, idiotais ir žiauriai iš jų tyčiojasi. Vaikai iš mokyklos grįžta labai išvarginti, kartais tenka vartoti net raminančius vaistus. Tėvai susirūpinę ir pasipiktinę šitokia sovietinės mokyklos inkvizicija, nukreipta prieš jų vaikus.

***

Šilutė. Šilutės vid. mokyklos Nr. 3 VIIIc klasės auklėtoja E. Andriulionienė jau antri metai vis sumažina elgesio pažymį mokinei Romai Paulauskytei, o šiais metais ir mok. Virginijai Vasiliauskaitei. „Kol lankysite bažnyčią, neturėsite pavyzdingo elgesio pažymio!" — šaukė mokytoja. Tam pritaria ir mokyklos direktorius A. Stankus.


Auklėtoja gąsdina mergaites, jog jos neišlaikysiančios egzaminų ir niekur neįstosiančios; be to, ji parašys blogą charakteristiką.

***

Šaukėnai (Kelmės raj.). 1979 m. birželio pradžioje ateistiniame stende, šalia tikėjimą išjuokiančių straipsnių, buvo iškabintas religinis eilėraštis „Tau, mano drauge". Praėjus kelioms dienoms, eilėraštis buvo išimtas.

1980 m. vasario 6 d. gydytojų komisija kariniame komisariate tikrino šešiolikmečių sveikatą. Praėjęs patikrinimą, dešimtokas Alvydas Rakauskas buvo pakviestas į kieme stovinčią automašiną ir nuvežtas į Kelmės saugumo skyrių. Čia jam liepė rašyti gyvenimo aprašymą, nes esąs saugumo įskaitoje. Saugumietis, prisistatęs Petro Tefelio pavarde, paklausinėjęs jaunuolį apie mokslą ir tėvus, pradėjo atkalbinėti jį nuo bažnyčios lankymo, nuo patarnavimo šv. Mišioms. Po to mokinį nusivedė į Kelmės saugumo viršininko Petro Vytauto Braukos kabinetą. „Kas rašė eilėraštį „Tau, mano drauge?" — ėmė klausinėti jaunuolį saugumo viršininkas, šis, tikėdamas žodžio laisve, nė negalvojo gintis.

Tefeliui atnešus iš seifo nuotraukas, kuriose matėsi eilutės iš „LKB Kronikos" apie 1979 m. sausio 30 d. Šaukėnų kultūros namuose rodytą kino filmą „Juodoji procesija" ir apie mokinių prievartavimą, pasipylė eilė klausimų: „Kieno darbas? Kas parašė? Kas pranešė?"

„Paauklėję" išaiškino, kad tikėjimas Tarybų Sąjungoje turįs išnykti, saugumiečiai ėmė reikalauti, jog Rakauskas išvardintų Mišioms patarnaujančių draugų pavardes ir pateiktų kai kurių žinių. Jam atsisakius, grasino lageriu nuo trijų iki dešimties metų už antitarybiškumą.,

1980 m. vasario 27 d. P. Tefelis vėl pasirodė Šaukėnuose. Pasigavęs mok. Rakauską, siūlė savo paslaugą, jei šis įsiveltų į nusikaltimą, o taip pat garantavo įstojimą į bet kokią aukštąją mokyklą. . . Tik, aišku, mažutė sąlyga: „Bendradarbiauk su mumis, bet niekam nė mur-mur. Jei prasitarsi kam, sodinsim už grotų! Tėvams sakyk, jog užtrukai mokykloje. Vėl susitiksime kovo 1 d." Alvydas į susitikimą nenuvyko.


1980 m. balandžio 18 d. prie mokyklos vėl stovėjo saugumo automašina. Direktorius į savo kabinetą iškvietė kelius mokinius. į pamoką sugrjžęs klasės draugas Čeponis pakvietė Rakauską. Mokiniams bandžius persimesti keliais žodžiais, mokytojas Teresevičius suriko: „Nepasakinėkit! Greičiau eik!"

Rakauskui saugumietis grasino: „Bus blogai, kad neatėjai į susitikimą". Mokinys pareiškė, jog niekada neateis į tokius susitikimus.

1980 m. balandžio 24 d. mok. Rakauskas vietoje ateistinio rašinio gynė savo religinius įsitikinimus.

1980 m. birželio 5 d. į karinę stovyklą, kurioje tuo metu buvo mok. Rakauskas, atvykęs saugumietis Tefelis pasipiktinęs aiškino, jog jam labai nepatiko Rakausko rašinys. „Tavęs laukia bausmė. Rašinys svarstomas Kelmės švietimo skyriuje", — Handė išgąsdinti čekistas dešimtoką. Pokalbyje su saugumiečiu, į jo pateiktus klausimus mokinys visai neatsakinėjo.

1980 m. rugsėjo 1 d. čekistas Tefelis kartu su viršininku Brauką vėl pasirodė mokykloje. Mokslo metų pradžios proga saugumo viršininkas kalbėjo mokiniams apie tarybinį patriotizmą ir internacionalizmą.

***

Šaukėnai. 1979 m. lapkričio 22 d. Šaukėnų vid. mokykloje viešėjo Vilniaus Pedagoginio instituto dėstytojas Stankaitis. Prievarta suvarytiems į salę mokiniams lektorius grubiai išjuokdamas, pasakojo apie vienuolius. Dvi mergaitės paskaitos metu atsistojo ir bandė išeiti, bet mokytojas neišleido. Kelią pastojo jų auklėtoja Birutė Rakauskienė ir pionierių vadovė Janina Jokūbauskienė.

***

Tauragė. 1981 m. sausio mėn. Tauragės 5-je vid. mokykloje mokytoja Eidikytė liepė pakelti rankas tiems III kl. mokiniams, kurie tiki į Dievą. Po to sekė grasinimai, jog tikintieji, kaip nusikaltėliai, bus baudžiami kalėjimu. Po trumpos pertraukėlės liepė vėl pakelti rankas tikintiems vaikams. Kai ir vėl pakilo rankų miškas, mokytoja pareiškė, jog visi tikintys bus atiduoti į atsilikusių mokinių internatą Skaudvilėje.

***

Žarėnai (Telšių raj.). 1980 m. gruodžio 30 d. Žarėnų parapijos jaunimas kartu su kitu Telšių dekanato jaunimu vyko į Žemaičių Kalvariją perduoti rožančius. Tai sukėlė didelį nerimą Žarėnų vidurinės mokyklos mokytojams. Mokytojas Vasiliauskas, kompartijos kandidatas, vaikščiojo po mokinių namus ir grasino, jog visi, kurie važiuos į Ž. Kalvariją, bus griežtai nubausti.

Mokytoja Radzevičienė, atsakinga už ateistinį mokinių auklėjimą, mokyklos kompartijos sekretorė Damanskienė ir direktorė Jankauskienė, motyvuodamos tuo, kad nebūtų taip, kaip praeitais metais per Velykas (pilna bažnyčia mokinių), nereikėtų „tarybai" svarstyti nepaklusniųjų, nutarė visą X kl. surašyti į ateistų būrelį. 100 proc. įtraukti visų nepavyko. Minėti mokytojai nuolat prievartauja tikinčius mokinius, juos baugina, „auklėja" verčia dalyvauti ateistiniuose konkursuose.

***

Šilalė. 1980 m. gruodžio 18 d. Šilalės vargonininkas Feliksas Kvietkauskas griežtai pareiškė vikarui kun. Vytautui Skipariui: „Jaunimas bažnyčioje negros, negiedos, nesilankys pas tave, nedarysite jokių susitarimų, bendrai, ilgai nesiautėsi — greit būsi suvystytas. Kunigui pasiteiravus, kodėl negalima vaikams giedoti, vargonininkas atsakė, tuo jie norį atimti jam duoną. Vikarui paaiškinus, kad tik per jo lavoną peržengus, bus galima uždrausti jaunimui groti, giedoti, lankytis pas jį, vargonininkas pagrasė įskųsiąs valdžiai.

***

1980 m. gruodžio 23 d. Šilalės vidurinės mokyklos direktorė Norvilienė, mokyt. Breskuvienė, mokyt. Kelpšienė, mokyt. Raštutienė išsikvietė mokinius: Virgį Jankauską (VIII kl.), Gintautą Račkauską (IX kl.), Arūną Tverijoną (VIII kl.). Ji tardė, kas iš mokinių patarnaująs Mišioms. Mokiniai atsisakė pasakoti apie kitus.
Šilalės tikintieji džiaugiasi, kad vaikai ir jaunimas įsijungia į Bažnyčios gyvenimą: patarnauja Mišioms, adoruoja, eina Kryžiaus Kelius, groja ir gieda bažnytiniame chore.

***

Vadžgirys (Jurbarko raj.). 1980 m. gruodžio 17 d. Vadžgiryje buvo laidojama 80-ties metų senutė Petronėlė Liaugaudienė. Jos dukra Sobaitienė ilgus metus dirbo Vadžgirio vid. mokykloje valytoja. Gražina Sobaitytė mokosi XI-toje klasėje. Laidotuvėse dalyvavo mokiniai (Rūta Zdanavičiūtė — XI kl., Sigita Eitutytė — XI kl., Janina Milkauskaitė — XI kl., Regina Gudmonaitė — XI kl., Laima Trumpaitytė — XI kl., Audra Krikščionaitytė — XI kl., Violeta Puskepalaitytė — XI kl., Gudmonaitė — IX kl., Daiva Mankdtė — IX kl., Živilė Puišytė — V kl., Reda Kybartaitė — V kl., Rima Giedraitytė — V kl., Renatas Sluoksnaitis — V kl.), įnešę vainikus ir gėles į bažnyčią, sugrįžo į pamokas. Direktorė Butėnienė pastebėjo grįžtančius mokinius. Prasidėjo tardymas, grasinimai perduoti saugumui; visiems reikėjo parašyti pasiaiškinimus.
Mokytoja Zofija Maurutienė (XI kl. auklėtoja) buvo svarstoma Jurbarko švietimo skyriuje, mokytojai Lukošienei, išleidusiai penktokus, pareikštas papeikimas.

 

***


1980 m. Kūčių dieną direktorė E. Būtėnienė pati budėjo mokinių bendrabutyje (internate), kad nė vienas iš mokinių nepabėgtų į namus. „Aš jums išvaikysiu iš galvų visokius prietarus. Tam, kuris bandys išbėgti, bus sumažintas elgesio pažymys", — grasino direktorė E. Būtėnienė.

***