Antašava (Kupiškio raj.). 1981 m. sausio 25 d. Antašavoje buvo laidojamas tragiškai žuvęs berniukas. Bažnyčioje prie karsto garbės sargyboje stovėjo 4-B klasės mokinės. Kapinėse VIII kl. mok. Virginija Lukoševičiūtė paskaitė religinio turinio eilėraštį.

Netrukus po laidotuvių mokyt. Dlutskienė, išsikvietusi mok. Lukoševičiūtę į mokytojų kambarį, iškoliojo ją necenzūriniais žodžiais. Įsikarščiavusi mokytoja šaukė: „... žemini tarybinės mokyklos garbę, parašysim blogą charakteristiką ir tu niekur neįstosi!"


Duotą pažadą mokyt. Dlutskienė ištesėjo. Mokinei išduotoje charakteristikoje įrašyta: „(...) joje nesusiformavo materialistinė pasaulėžiūra".

 

* * *

Garliava. 1981 m. vasario 21-26 dienomis Garliavos I-sios vid. mokyklos direktorius Nausėda tardė X kl. mok. Vytautą Gluoksnį. Direktorius neapkentė, kodėl mokinys groja vargonais ir gieda bažnytiniame chore. V. Gluoksnis, norėdamas laisvai, niekeno nevaržomas praktikuoti tikėjimą, parašė pareiškimą, jog išstoja iš komjaunimo.

Kovo 16 d. Vytautas Gluoksnis ir jo sesuo Birutė (taip pat dešimtokė) buvo nuvežti į Kauno raj. komjaunimo komitetą. Sekretorius Miškinis stengėsi atkalbėti mokinius nuo dalyvavimo religinėse apeigose; neišstoti iš komjaunimo ir nežaloti sau ateities. Vytautas ir Birutė Gluoksniai, ilgai nelaukdami, pateikė abiejų vardu naują pareiškimą ir komjaunimo bilietus. Mokyklos komjaunimo organizacija juos dar laiko savo nariais, bet ruošiamasi išmesti. Mokslo metų pabaigoje abiejų mokinių elgesys buvo įvertintas nepatenkinamai.
 

* * *


1981 m. balandžio 21-22 d. Garliavos I-sios vid. mokyklos direktorius Nausėda tardė Daivą Naikelytę (IX kl.) ir Mindaugą Baboną (IX kl.). Direktorius įtikinėjo, kad mokiniams draudžiama dalyvauti religinėse apeigose. Be to, pagrasino, jei jie nepasitaisys, perduos saugumui.
 

* * *

1981 m. gegužės 28 d. Garliavos I-je vid. mokykloje atvykęs saugumietis tardė mok. Mindaugą Baboną (IX kl.) ir mok. Antaną Sutkaitį (IX kl.). Po dvi valandas trukusio tardymo minėtus mokinius išsivežė į Kauno saugumą ir ten išlaikė 2,5 valandos. Čia mokinius gąsdino uždarysią į požemius, perduosią į koloniją ir pan. Mindaugui Babonui pasiūlė bendradarbiauti su KGB, bet mokinys griežtai pasipriešino, sakydamas, jog niekados taip nepadarysiąs.

1981 m. balandžio 21 d. Garliavos I-sios vid. mokyklos vykusiame komjaunimo komiteto posėdyje direktoriaus pavaduotoja Beitnarienė ir ateistinio sektoriaus vadovė mokyt. Petruševičienė, dalyvaujant direk. pav. Neimantui, tardė komjaunimo komiteto narius, ar šie tiki Dievą. Iš 20 mokinių 18 pasisakė tikį. Dvi mergaitės iš komiteto buvo pašalintos.
 

* * *