Vilnius.

Lietuvos Komunistų Partijos Centro Komitetui


Prieš 20 metų Vilniaus vyskupas Julijonas Steponavičius buvo ištremtas į Žagarę be jokio teismo, nenurodant kuriam laikui ir už ką.

Toks Vyskupo nutrėmimas neduoda niekam nė mažiausios naudos, o neša tik žalą.

Jis kelia ne tik tikinčiųjų didelį nepasitenkinimą, bet kompromituoja ir pačios tarybinės valdžios organus viso pasaulio akyse, suteikia progą kitų šalių tikintiesiems šnekėti apie tikinčiųjų persekiojimą.

Yra pasaulyje ir komunistinių valstybių, kuriose tikintieji tokių faktų nežino savo kraštuose, kaip pvz., kaimyninėje Lenkijoje, Vokietijos demokratinėje respublikoje, Vengrijoje, Jugoslavijoje ir kitose šalyse.

Todėl mes, Vilniaus arkivyskupijos tikintieji, iš naujo kreipiamės į Lietuvos Komunistų Partijos Centro Komitetą, nuoširdžiai prašydami leisti seneliui vyskupui Julijonui Steponavičiui grįžti į Vilniaus arkivyskupiją ir iki gyvenimo pabaigos eiti savo kaip vyskupo pareigas.


Mes įsitikinę, kad tas tarybinės valdžios žingsnis ne tik nesusilpnins, bet pakels jos autoritetą Lietuvos tikinčiųjų akyse. 1981.IV.5

Pasirašė apie 700 tikinčiųjų.

* * *


Sovietinė valdžia į šį laišką jokio atsakymo nedavė.
 

* * *

Kaunas. Grupė Lietuvos tikinčiųjų įteikė J. E. vysk. Liudui Poviloniui žmonių sąrašą, pageidaujančių nuvykti į Eucharistinį Kongresą Liurde ir prašė Jo Ekscelenciją tarpininkavimo. Oficialaus atsakymo nei iš J. E. Vysk. L. Povilonio, nei iš valdžios pareigūnų negavo.

Daug Vilkaviškio vyskupijos kunigų taip pat įteikė prašymą vysk. L. Poviloniui, kad tarpininkautų dėl kelionės į Liurdą, tačiau pastangos buvo tuščios — į prašymą niekas neatkreipė nė rimto dėmesio.
 

* * *

Antašava (Kupiškio raj.). 1981 m. sausio 1 d. naktį Antašavos bažnyčios šventoriuje buvo sulaužyta keletas kryžių ir išmėtyta po miestelį.
 

* * *

Klaipėda. 1981 m. rugpiūčio 16 d. Finansų skyriaus darbuotojai prie Klaipėdos bažnyčios užpuolė devocionalijų pardavėjas ir iš jų pavogė visus rožančius, maldaknyges, škaplierius ir žvakes.

 

* * *

Žilėnai (Varėnos raj.). 1981 m. birželio 19 d., kunigui Kastyčiui Krikščiukaičiui vaikams bažnyčioje aiškinant tikėjimo tiesas, prisistatė Jukėnų apylinkės sekretorė Lebednikienė ir mokytojai — Bieša bei Šukienė. Liepę vaikams neišsiskirstyti, sustatė kaltinamąjį aktą. Kun. K. Krikščiukaitis po aktu nepasirašė. Mokytoja šulcienė susirašė besiruošiančiųjų Pirmajai Komunijai mokinių pavardes.

Birželio 22 d. į bažnyčią vėl buvo atėjusi komisija: Jukėnų apyl. sekretorė Lebednikienė, Žilėnų m-klos direktorė ir mokyt, šulcienė. Atvykusieji sustatė naują aktą, po kuriuo niekas nepasirašė.

1981 m. birželio 25 d., po vakarinių pamaldų, bažnyčios šventoriuje mokytojai — Šulcienė, Zajankauskienė, Bucevičius, sustatė trečią aktą (mokytojas Bucevičius, rašęs aktą, buvo neblaivus). Kunigas ir po šiuo aktu nepasirašė.

Žilėnų apyl. pirmininkas A. Uždavinys, Varėnos raj. prokuroras, tardytojas ir milicininkas važinėjo po namus, tardė vaikus apie tai, ką kalba kunigas. Tardymo metu juos visokiais būdais baugino, draudė lankyti bažnyčią ir ruoštis Pirmajai Komunijai.

Liepos 16 d. kun. Kastytis Krikščiukaitis buvo iškviestas į Varėnos rajono prokuratūrą. Prokuroras Kontrimas supažindino kunigą su įspėjimo tekstu. Kun. K. Krikščiukaitis norėjo pasiimti įspėjimą, tačiau prokuroras išsigandęs pareikalavo jį grąžinti, kitaip žadėjo iškviesti miliciją. Paklausus, kur tikėjimo ir sąžinės laisvė, prokuroras Kontrimas pagrasino, jog kun. K. Krikščiukaitis viską išsiaiškinsiąs tardymo metu.

Liepos 10 d. į Varėnos raj., pas tardytoją Andriekų buvo iškviesti Kareivonių kaimo gyventojai: Albertas Kmieliauskas, Aldona Kmieliauskienė ir Sigitas Kmieliauskas.
 

* * *

Šilalė. 1981 m. vasario 15 d. Šilalės bažnyčios vikaras Vytautas Skiparis išsiuntė pareiškimą Lietuvos TSR Prokurorui, protestuodamas prieš 1981 m. sausio 24 d. „Komjaunimo tiesoje" išspausdintą Kauno A. Sniečkaus politechnikos instituto Mokslinio komunizmo katedros vyr. dėstytojo Felikso Laurinaičio straipsnį „Argi sakykla šmeižtams skleisti?"


Šį straipsnį kun. Vytautas Skiprais laiko vienu iš daugelio negarbingų išpuolių prieš kunigus. įrodinėdamas, kad iškelti tame straipsnyje kaltinimai neatitinka tikrovės, kun. V. Skiparis rašo: „Tylėti, kai esu išvadintas ,šmeižiku' ir ,klastingu melagiu', kai esu apkaltinamas tokiais „nusikaltimais", kuriais įtarti nėra pagrindo, negaliu ir reikalauju, kad šitas negarbingas straipsnis būtų viešai atšauktas".
 

* * *

Šaukotas (Radviliškio raj.). 1981 m. liepos mėn. pradžioje Šaukoto bažnyčios komiteto pirmininkui Vladui Paurai RRT įgaliotinis P. Anilionis atsiuntė naują komiteto ir revizijos komisijos registracijos pažymėjimą, išduotą 1981 m. sausio 23 d., pagal kurį buvo pakeista komiteto narių sudėtis.

Valdžia be komiteto žinios „išrinko" penkis naujus narius. Kadangi tarp naujai „išrinktųjų" buvo nepraktikuojančių tikėjimą asmenų, Šaukoto bažnyčios komitetas juos pakeitė tikinčiais. Apie pakeitimus komitetas raštu pranešė RRT įgaliotiniui P. Anilioniui.

Liepos 23 d. Šaukoto bažnyčios komitetas gavo iš RRT įgaliotinio pavaduotojo E. Juozėno šitokį raštą:

„Į jūsų 1981 m. liepos 16 d. pareiškimą atsakome, kad Šaukoto katalikų religinės bendruomenės vykdomasis organas ir revizijos komisija buvo išrinkti ir užregistruoti sutinkamai su nustatyta tvarka.

Jūsų pareiškime  nurodyto vykdomojo organo ir revizijos komisijos sudėtis nebus pakeista ir registruojama, kadangi mes neturime duomenų apie išrinkimo teisėtumą.

Dėl konkrečių paaiškinimų šiuo klausimu galite kreiptis į Radviliškio raj. LDT vykdomąjį komitetą."
 

* * *

Rainiai (Telšių raj.). 1981 m. birželio 24 d. sukako 40 metų nuo to laiko, kaip Rainių miškelyje komunistai žiauriai nukankino 73 lietuvius.

1981 m. birželio 21 d. jaunimo atstovai iš visos Lietuvos rinkosi į Telšių katedrą. Po sumos visi aplankė kankinių kapą Telšiuose, pasimeldė už juos ir padėjo gėles, o Rainių miškelyje kankinius pagerbė maldomis bei giesmėmis.

Metinių proga miškelis buvo saugomas čekistų, todėl tik liepos 15 d. tautos kankiniams atminti iškilo meniškas kryžius. Jis išstovėjo vos dvi dienas, po to buvo čekistų supjaustytas ir išmėtytas po miškelį. Kiek vėliau išmėtyti kryžiaus gabalai buvo surinkti ir vėl sudėti kryžiumi.

1981 m. rugpjūčio 11 d. rytą Telšiuose pasklido žinia: „Rainių miškelyje — net trys kryžiai!" Tos pačios dienos pavakare brigada, vadovaujama Telšių saugumo viršininko Laskutovo bei jo sekretoriaus, kryžius bandė nupjauti pjūklais, tačiau nesisekė: viduje medžių buvo metalas. Mėgino išrauti — šie nepasidavė. Kastuvai irgi nepadėjo — žemėje buvo daug geležies nuolaužų ir akmenų. Tuomet būrys kareivių apsupo miškelį. Rainių gyventojai krūptelėjo nuo trijų sprogimų. Žmonės dar bandė išsprogdintus kryžius sudėti ir pririšti prie medžių.

Rugpjūčio 17 d. visi trys kryžiai, čekistams vadovaujant, buvo išgabenti į Telšius.
 

* * *

Telšiai. 1981 m. rugpjūčio 1-2 dienomis Telšiuose, Katedroje vykstant Parciunkulio atlaidams ir teikiant Sutvirtinimo sakramentą, autoinspekcija (rajono valdžios įsakymu; sustatė draudžiamus įvažiavimo ženklus visose gatvėse, vedančiose į Katedrą. Vairuotojai, atvažiavę į stovėjimo aikštelę prie Katedros, buvo baudžiami. Ir lyg pasityčiojimui atvykusius su mašinomis į koncertą visai nekliudė.

Atlaidų metu rajono Finansų skyriaus inspektorius vaikė nuo šventoriaus prekiautojus devocionalijomis.
 

* * *

Biržai. 1981 m. kovo 2 d. į Biržų rajono Vykd. komitetą buvo sukviesti bažnytinių komitetų atstovai. Pranešimą skaitė RRT atstovas. Komitetų nariai buvo agituojami nesilaikyti bažnytinių įstatymų, neklausyti klebonų, uždrausti vaikams patarnauti šv. Mišioms. Baigus lektoriui skaityti pranešimą, Biržų parapijos bažnytinio komiteto pirmininkas P. Timukas drąsiai pareiškė, kad bažnytinių komitetų nariai yra katalikai, todėl ir privalo klausyti Bažnyčios nurodymų ir nesiruošia vaikyti vaikų nuo altoriaus, o paprašius atspausdinti papildomas šv. Rašto bei katekizmo laidas, paskaitininkas tik pasityčiojo: „Kaip matyti iš pasisakymo, tu jau per daug prisiskaitęs šv. Raštų!"
 

* * *

Kapčiamiestis. 1981 m. birželio 13-14 dienomis Kapčiamiestyje, prie kelio į Leipalingį, iškilo naujas tikinčiųjų pastatytas kryžius. Birželio 15 d. apžiūrėti kryžiaus atskubėjo Lazdijų raj. Vykdomojo komiteto pirm. pav. Vanagas, apylinkės milicijos įgaliotinis Kavaliu-kas, apyl. pirm. S. Sabalius ir kt. Valdžia sunėrimus tarė: „Pastatytas ne vietoje!"

Kapčiamiesčio milicijos įgaliotinis Kavaliukas, išsikvietęs parapijos komiteto pirmininką B. Mieliauską tardė, kas pastatė kryžių ir prievartavo parašyti pasiaiškinimą.
 

* * *

Druskininkai. 1981 m. birželio 26 d. komisija, susidedanti iš Druskininkų miesto Vaikų kambario inspektorės Leonavičienės, I-sios, vid. mokyklos mokytojų — Klusevičienės bei Matusevičiūtės, įsiveržė į gydytojos Leokadijos Balandytės butą ir, radę keliolika vaikų, sustatė protokolą už vaikų ruošimą Pirmajai Komunijai.
Gyd. Leokadija Balandytė (gyv. Veisėjų g. 14-12) jau seniai yra šantažuojama saugumo darbuotojų.
 

* * *

Vilnius. 1981 m. liepos 14 d. „Tiesa" straipsnyje rašė apie tai, kad Vilniaus Valst. pedagoginio instituto doc. Sigitas Rudzevičius reikalaudavo iš studentų kyšių net iki 1000 rublių. Kurie reikiamos sumos neduodavo, egzaminus neišlaikydavo. Tačiau straipsnio autorė Vanda Bogušienė nepaminėjo, kad docentas S. Rudzevičius dėstė ... marksizmą!

* * *