Juodaičiai. Juodaičių klebonas kun. V. Pesliakas 1972 m. birželio mėn. gydėsi. Sugrįžęs į namus, sužinojo, kad nuo birželio vidurio jo ieško Raseinių rajono valdžia, reikalaudama atsiimti registracijos pažymėjimą ir kuo greičiausiai užimti Viduklės vikaro pareigas. J. E. vysk. Labukas paaiškino, kad Rugienis reikalauja jį perkelti į Viduklę, o J. E . vysk. Krikščiūnas pasakė: „Dirbai gerai, bet žinok, vyskupas Labukas nepaliks dėl tavęs dviejų vyskupijų ir nevažiuos į Žagarę." (Žagarėje gyvena ištremtas J. E. vysk. Steponavičius. — Red.)

J. E. vysk. Labukas įsakė kun. V. Pesliakui užimti Viduklės vikaro pareigas arba būsiąs suspenduotas: „Jeigu iki 1972 m. rugsėjo 20 imtinai nepradėsite eiti Viduklės bažnyčios vikaro pareigų, būsite ipso facto suspensus a divinis." (Bus uždrausta eiti kunigo pareigas. — Red.)

Žinodamas, kad vyskupas jį perkelia į Viduklę ir pažemina pareigose vien Rugienio verčiamas, kun. Pesliakas atsisakė vykti į naują paskyrimo vietą.

1972.IX.26 į Juodaičių apylinkę iš Raseinių atvyko trys pareigūnai ir bažnyčios vykdomajam organui pareiškė: „Jūsų klebonas neklauso vyskupo. Jis yra nuimtas nuo pareigų..."

Minėtas faktas labai nustebino visus žmones — kaip labai civilinė valdžia kišasi į bažnyčios vidaus gyvenimą.

Kun. V. Pesliakas spalio 10 d. rašte 'vyskupui rašė: „Atsižvelgdamas į suminėtus faktus ir bendrą daugumos kunigų nuomonę, esu tvirtai įsitikinęs ir labai apgailestauju, kad dėl manęs Ekselencija buvote kieno tai priverstas tokius raštus rašyti. Todėl laikau juos neteisingais ir negaliojančiais."

J. E. vysk. Labukas suspensą panaikino, o kun. Pesliakas išvyko gydytis.

Gruodžio mėnesį kun. Pesliakas buvo paskirtas Viduklės bažnyčios altarista.