1. „Aušra", Nr. 28 (68). Numeryje randami straipsniai: „Kuriuo keliu?" (Žvilgsnis į Lietuvos dvasininkiją), „Mūsų kultūros rūpesčiai", „Lietuviai ir rusai", „Literatūrų „lygiateisiškumas" Tarybų Sąjungoje" ir kt.
Numeris pasirodęs rugsėjo mėn.

2. „Tiesos kelias", Nr. 20. Leidinio pasirodymo data — gruodžio mėn. Vienas iš reikšmingesnių straipsnių — „Kunigas sakykloje".

3. „Dievas ir tėvynė", Nr. 19. Leidinys pasirodė vasaros pabaigoje. Jame paliečiami Lietuvos krikščioniškos kultūros, lietuvių rusinimo ir kt. aktualūs klausimai.

4. „Rūpintojėlis", Nr. 17. Išleidimo data — 1981.VII.17. Leidinys skiriamas Eucharistiniams Metams. Leidinyje patalpinta nemaža Jadvygos Stanelytės laiškų, prašymas šv. Tėvui, kad greičiau palaimintuoju būtų paskelbtas akrivyskupas Jurgis Matulevičius ir kt. 

Papildymas „LKB Kronikos" 49 numeriui: 
Telšių parcinkulio atlaiduose devocinalijų pardavėjas vaikė nuo šventoriaus finansų inspektorius Vandzinskas.

* * *

Lietuvi, neužmiršk!

Sergiejus Kovaliovas             Balys Gajauskas 
Jadvyga Stanelytė                Viktoras Petkus 
Mečislovas Jurevičius           Povilas Pečeliūnas 
Gintautas Iešmantas            Genė Navickaitė
Julius Sasnauskas                Anastazas Janulis 
Vytautas Vaičiūnas               Vytautas Skuodis 
Petras Paulaitis                    Algirdas Statkevičius 
Antanas Terleckas

ir kiti neša nelaisvės pančius, kad tu galėtum laisvai gyventi ir tikėti!