Vatikanas


Šventasis Tėve,
 Mes, Lietuvos katalikai, su dideliu dėmesiu sekame per Vatikano ir kitas Vakarų radijo stotis Jūsų žodžius, pamokymus, darbus ir nuolatines keliones po įvairius žemynus, nešant pasimetusiam šių dienų pasauliui Tiesą ir Meilę.

Mus, daug iškentėjusius per paskutinius keturis dešimtmečius, jaudina Jūsų šventenybės nuolatinis rūpestis pagrindinėmis žmogaus teisėmis, kurios pas mus ypač negailestingai yra trypiamos ir nuostabi Jūsų meilė savajai Tėvynei.

Lenkijos tragedija dėl geografinės artumos ir panašių politinių sąlygų mums gerai žinoma ir suprantama, šios tautos vienoks ar kitoks likimas turės įtakos ir mūsų tolimesnėms pastangoms bei kovai. Lietuvoje valdiški bedieviai, kovodami su tikinčiu jaunimu, nuolat kartoja: „Ir Lenkijoje viskas prasidėjo nuo rožančiaus . . ."

Šventasis Tėve, iš Jūsų veiklos mes mokomės Dievo ir Tėvynės meilės. Dabar mes turime nenuginčijamą autoritetingą pavyzdį, jog, kovodami už Dievo, Bažnyčios ir tautiečių teises, mes neprasilenkiame su savo tiesiogine misija.


Lietuvos kunigai ir tikintieji malda ir žodžiu dėkoja už Jūsų tėviškos širdies gerumą, kasdieninį prisiminimą maldoje, už sveikinimus įvairiomis progomis lietuvių kalba, už lietuvišką pamokslą šv. Kazimiero kolegijos koplyčioje, už vysk. Pauliaus Marcinkaus, vysk. Jono-Vytauto Bulaičio ir msgr. Audriaus Bačkio paskyrimus į aukštas ir atsakingas bažnytines pareigas. Tuo būdu, Jūsų šventenybė, atkreipėte pasaulio dėmesį į mažą katalikišką tautą prie gintarinės Baltijos, kuri jau virš 40 metų veda gyvybinę kovą už Dievą žmonių širdyse, Bažnyčios ir Tautos egzistenciją, ši moralinė parama mums yra neįkainojamai svarbi ir būtina.

Mūsų tauta, jau keturi dešimtmečiai niokojama, sutelkė visas savo dvasines jėgas ir su viltimi, ypač per paskutinį dešimtmetį, eina į atgimimą su šūkiu: „Visa atnaujinti Kristuje!"

Lietuvos katalikai nuolat meldžiasi už Jūsų šventenybę, prašydami Aukščiausiąjį apsaugoti Jūsų gyvybę nuo samdomų žudikų, išlaikyti ilgus metus Dievo garbei ir Bažnyčios gerovei. Brandinkime mintį, kad 1987 metais, švenčiant Krikščionybės įvedimo Lietuvoje 600 metų garbingą sukaktį, galėsime deramai sutikti Jūsų šventenybę prie Aušros Vartų Dievo Motinos, kuriai, užimdami šv. Petro Sostą, padovanojote kardinolišką pijusę.
Mes, Lietuvos kunigai ir tikintieji, minėdami „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos" dešimtmečio sukaktį, suklaupę prie Jūsų šventenybės kojų, prašome: „šventasis Tėve, palaiminkite mūsų Bažnyčios ir Tėvynės keturių dešimtmečių kovą, kančias, didžiules aukas, mūsų visus kalinius su mokytoju Petru Paulaičiu priešakyje (jis šiemet spalio 30 d. baigs 35 metų bausmę), vyskupus, ypatingai tremtinius, — Julijoną Steponavičių ir Vincentą Sladkevičių, — praleidusius virš 20 metų tremtyje, kunigus (trečdalis jų ėjo Gulago kančios keliais), vienuolius, tikinčiuosius ir mūsų brolius išeivijoje".

Lietuvos kunigai ir tikintieji

Jo Ekscelencijai Arkivyskupui Pauliui Marcinkui

 

Vatikanas

Nuoširdžiai sveikiname, Jūsų Ekscelencija, užėmus svarbų ir atsakingą postą Vatikane ir meldžiame Dievą geros sveikatos ir visokeriopos palaimos. Nuo 1940 metų esame atskirti nuo Vakarų, o Rytai baigiasi Sibiru, todėl tik malda galime laiku pasiekti Jus pasveikinti.

Jau seniai Jūsų Ekscelenciją pažįstame iš Vatikano radijo. Džiaugiamės, kad lietuvis išgelbėjo popiežiaus Pauliaus VI gyvybę nuo žudiko rankos, didžiuojamės, kad jau antrą popiežių lydite apaštališkose kelionėse po įvairius žemynus.

Pernai labai nudžiugome sužinoję, kad Jūs ruošiatės aplankyti savo nematytą, bet mylimą Tėvynę. Deja, sovietinė valdžia pabūgo šio vizito ir to tautiečių entuziazmo, kurį būtų sukėlęs Jūsų apsilankymas tėvų žemėje. Neprarandame vilties, kad Jūsų sena svajonė „pabučiuoti brangią Lietuvos žemę" išsipildys dviejų didelių Jubiliejų proga — 1984 ar 1987 metais.

Mes dėkingi Vakarų spaudai, kad ji, minėdama Jūsų vardą, greta mini ir mūsų tremtinį vyskupą Julijoną Steponavičių. Spaudos pranašystės išsipildymas — būtų gražiausias mūsų Tautos aukų ir kančių užtvirtinimas.

Jūsų Ekscelencijos pamokslas, pasakytas per Vatikano radiją 1981 metų liepos 5 d., sulaukė gilaus atgarsio kiekvieno tauraus lietuvio širdyje. Kaip būtų gera, kad visi mūsų Tautos sūnūs ir dukros, kur jie begyventų, galėtų atkartoti Jūsų žodžius:
— Visa širdimi suaugau su Lietuvos istorija, nes tai mano tėvų ir protėvių istorija. Savo širdimi suaugau su lietuviška kultūra, nes tai lietuvių tautos, mano tėvų ir protėvių kultūra . . . Ačiū už gražų Tėvynės meilės pavyzdį ir gyvenantiems Lietuvoje.

Ekscelencija, laiminkite mūsų Bažnyčios laisvą balsą — „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką", mininčią savo gyvenimo pirmąjį dešimtmetį. Perduokite mūsų širdingiausią padėką visiems, kurie padėjo jai nugalėti keletos kalbų barjerus ir prabilti pasauliui apie Lietuvos Katalikų vargus, šią sunkią valandą mums labai reikia pasaulio viešosios opinijos pagalbos.
Ekscelencija, gyvuokite ilgiausius metus!
Lietuvos kunigai ir tikintieji

* * *

Jo Ekscelencijai Arkivyskupui Jonui-Vytautui Bulaičiui

Centrinė Afrika

 Nuoširdžiausiai sveikiname Jus kunigystės pilnatvės — vyskupo šventimų ir paskyrimo į aukštas bažnytines pareigas proga. Visokeriopos Dievo palaimos ir ilgiausių metų Dievo ir Bažnyčios tarnyboje!
Trijų Karalių šventėje mes savo dvasia buvome Romoje drauge su Jumis ir visais lietuviais, atvykusiais į Jūsų iškilmę. Jums, Ekscelencija, visos kovojančios Tautos pagarba ir meilė! Visiems mums buvo labai malonu radijo bangomis girdėti Jūsų žodžius, liudijančius nusistatymą visur, kur bebusite, remti savo tautiečių katalikų reikalus. Labai norėtųsi Jūsų žodį girdėti kiekviena galima proga.

Tėvynė ir gimtoji Jūsų Tėvelių parapija — Kučiūnai kviečia Jus, Ekscelencija, į svečius. Jūsų apsilankymas mums suteiktų labai daug džiaugsmo, o Jūs turėtumėte progos patirti ne tik tėvynainių meilę, bet ir sunkias sąlygas, kuriose jie turi praktikuoti tikėjimą.

Dėkojame Jūsų Mamytei — lietuvei Motinai, išauginusiai didelę, lietuvišką ir krikščionišką šeimą. Tai puikus pavyzdys ir mums, gyvenantiems Tėvynėje.

Sveikiname Jūsų brolius ir sesutes! Sveikatos ir gražiausių metų!

Ekscelencija, nors Jūs tiesiogiai turėsite rūpintis Afrikos krikščionimis, bet visais galimais būdais padėkite ir mums Tėvynėje. Kelkite į viešumą mūsų Tautos ir Bažnyčios skriaudas, padėkite Apaštalų Sostui susiorientuoti ateinančioje iš Tėvynės informacijoje.

Laiminkite mūsų kančias, kovą ir ryžtą sukurti šviesesnę Tėvynės ir Bažnyčios ateitį.

Lietuvos kunigai ir tikintieji