Pasvalio rajono LDT Vykd. Komiteto Pirmininko
Pavaduotojui
Nuorašai:
1) Pasvalio rajono liaudies teismui
2) Panevėžio vyskupijos Apašt. Administratoriui
3) Panevėžio vyskupijos Kunigų Tarybai
4) Pasvalio dekanui

Joniškėlio bažnyčios klebono kun. B. Urbono

Pareiškimas


Kreipiuos į Jus, kaip į tiesioginį rajono vadovą kulto reikalams.

1982 m. balandžio mėn. 20 d., apskundus mane Joniškėlio miesto LDT Vykd. Komiteto pirmininkei J. Gasiūnienei, gavau administracinės komisijos prie Pasvalio raj. LDT VK nutarimą Nr. 59, rašytą 1982 m. balandžio mėn. 16 d., kuriuo esu apkaltintas dėl mokinių dalyvavimo pamaldose (patarnavimo) ir, neištyrus dalyko ir nedavus pasiaiškinti, nubaustas 50 rb. bauda.

Tą kaltinimą laikau nepagrįstu ir neteisėtu dėl šių motyvų:


1) LTSR Konstitucijos 50 str. pripažįsta religinių kultų atlikimo laisvę visiems piliečiams be apribojimų. Tad jei ir būtų išleistas koks potvarkis, ribojantis kai kuriems piliečiams tas teises, kaip priešingas Konstitucijai, jis yra negaliojantis. Juristai tai žino.

Niekur nesu radęs įstatymo, kad religinė laisvė suteikiama tik nuo 18 metų. Juk krikštijami kūdikiai, o ne suaugę.

2) Bažnyčia pas mus atskirta nuo valstybės ir mokykla nuo Bažnyčios. Kunigai į mokyklą nesikiša. Bet pilnateisiais Bažnyčios nariais yra tampama per krikštą — ir vaikai turi religinių kultų atlikimo laisvę. Nurodykite įstatymą, kuriuo tikintiesiems (t.y. ir mokiniams) draudžiama atlikti religinių kultų apeigas (eiti išpažinties, šv. Komunijos ir pan.).

3) Atskirų civilinės valdžios pareigūnų kišimasis į Bažnyčios vidaus reikalus, varžant tam tikros grupės tikinčiųjų (t.y. vaikų) teisę praktikuoti religinius kultus: a) yra priešingas Konstitucijai (žr. LTSR Konst. 50 str.: „Lietuvos TSR piliečiams garantuojama sąžinės laisvė, tai yra teisė išpažinti bet kurią religiją . . . praktikuoti religinius kultus . . .") ir b) yra laužymas Bažnyčios kanonų, kuriais ji pati nustato būdą ir formas, kaip bažnyčioje garbinti Dievą, o ne tai nustatinėja jai nepriklausą asmenys.

4) Praktika vaikams patarnauti bažnyčioje yra ne vyskupų ir net ne popiežių įvesta, o įsakyta paties Bažnyčios steigėjo Jėzaus Kristaus: „Leiskite vaikučiams eiti pas mane ir netrukdykite jiems" (Lk 18,16; plg Mk 10,14) ir todėl aš ne tik negaliu to uždrausti savo bažnyčioje, bet ir baudimas už tai yra grubus kišimasis į Bažnyčios vidaus reikalus ir jos kanonų teisę, kurią Valstybė pas mus teigia respektuojanti, ir paraližavimas jos laisvės ir Bažnyčios paties esminio uždavinio: skelbti Evangeliją visiems žmonėms (plg. Mk 16,15).

Tikintieji tėvai geruoju irgi neatsisakys teisės vesti
vaikus į bažnyčią ir ten elgsis pagal Bažnyčios nuostatus.

5) Dėl kaltinimo, kad vaikai „patarnavo", tai jokia tarnavimo ar samdos sutartis su jais nėra .sudaryta; jie dalyvavo apeigose kaip tikintieji visai laisvai pagal savo pačių ir tėvų pageidavimą ir pagal Bažnyčios nuostatus. Tai ne aš dabar čia sugalvojau ar įvedžiau, o taip buvo daroma ir prieš man atvykstant į Joniškėlį. Galite pasiklausti žmonių.

6) Tai, kas daroma ir leidžiama kitose respublikos bažnyčiose (pvz. Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, rajonų centruose ir kt.), tai negali būti neleidžiama ir laikoma nusikaltimu vien Joniškėlyje, nes jis yra vienas iš eilinių LTSR miestų ir neturi kokio nors specialaus statuso.

Prašau Jus, Pirmininke, atsižvelgiant į mano pateiktus argumentus, patvarkyti, kad, J. Gasiūnienės skundą ištyrus, būtų panaikintas minėtas administracinės komisijos sprendimas, kaip antikonstitucinis ir kompromituojantis tarybinį teisėtumą.

K. B. Urbonas 
Joniškėlio bažnyčios klebonas
Joniškėlis,

1982 m. balandžio 23 d.
 

* * *


Civilinė byla Nr. 2-128/1982 m.

Sprendimas


Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos vardu 
Pasvalys....................... 1982 m. gegužės 12 d.

Pasvalio rajono liaudies teismas, susidedantis iš pirmininkaujančio liaudies teisėjo L. Trakelio ir liaudies tarėjų: 1. A. Gritėnienės 2. S. Nevulienės, sekretoriaujant D. Svistovai, dalyvaujant prokuroro pad. V. Grigalavičiui, išnagrinėjo viešame teismo posėdyje civilinę bylą pagal Urbono Benedikto skundą dėl nutarimo, kuriuo paskirta bauda, panaikinimo ir nustatė:

B. M. Urbonas į teismo posėdį neatvyko. Pranešimas apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką jam įteiktas, bet jis atsisakė jį pasirašyti. Savo skunde Urbonas nurodo, kad administracinė komisija prie Pasvalio r. LDT VK 1982 m. balandžio 16 d. nutarimu nepagrįstai jį nubaudė 50 rb. bauda. Laiko, kad bausti jį nebuvo pagrindo, nes Lietuvos TSR Konstitucijos 50 str. suteikia piliečiams teisę išpažinti bet kokią religiją. Vaikams patarnauti bažnyčioje nedraudžia įstatymai. Nutarimą, kuriuo paskirta jam 50 rb. bauda, prašo panaikinti.

Administracinės komisijos atstovas į posėdį neatvyko.
Prokuroro padėjėjas prašo Urbono skundą atmesti, kadangi laiko, kad bauda paskirta pagrįstai.

Skundas atmestinas. Savo skunde Urbonas neginčija, kad 1982 m. balandžio 10-11 d. Joniškėlio vidurinės mokyklos moksleiviai patarnavo jam religinių apeigų metu. Iš administracinio nusižengimo protokolo matosi, kad š.m. balandžio 10-11 dienomis grupė Joniškėlio vidurinės mokyklos moksleivių patarnavo bažnyčioje. Liudytojos—Noreikienė ir Mikėnienė—parodė, kad jų vaikai š.m. balandžio 10-11 d. patarnavo bažnyčioje. Jos tik laiko, kad dėl to jos kaltos, o ne kunigas. Taigi neginčytinai nustatyta, kad religinių apeigų metu vaikai patarnavo bažnyčioje. Ne tikintieji, o Urbonas pažeidė LTSR ATP 1966 m. gegužės 12 d. įsaką „dėl administracinės atsakomybės už įstatymų apie religinius kultus pažeidimą". Bauda paskirta laikantis TSRS ir Sąjunginių respublikų įstatymų dėl administracinių teisės pažeidimų pagrindų 36 str. reikalavimų. Terminai baudai skirti nepraleisti. Minėtame įsake baudos dydis numatytas iki 50 rb. Baudą paskyrė organas, turintis teisę ją skirti (LTSR CPK 264 str.).

Administracinės komisijos nutarimas neprieštarauja LTSR Konstitucijos 50 str. ir minėtam įsakui.

Todėl, vadovaudamasis Lietuvos TSR CPK 15, 58, 222 str. L teismas nusprendė: Urbono Benedikto, Mykolo, Domininko skundą atmesti.
šis teismo sprendimas yra galutinis.
 

* * *

1982 m. gegužės 16 d. Joniškėlio parapijos besimokančių vaikų tėvai parašė LTSR respublikiniam prokurorui pareiškimą, kur protestuojama dėl 1982 m. balandžio 16 d. uždėtos administracinės baudos kun. Benediktui Urbonui už „vaikų patarnavimą bažnyčioje". Tėvai iškelia visą eilę argumentų, įrodančių šios baudos neteisėtumą: „Tarybų valdžia leidžia mūsų vaikus krikštyti, t.y. padaryti juos pilnateisiais katalikais. Taigi jie turi turėti teisę atlikinėti ir katalikų tikėjimo pareigas. (. . .) Ar yra koks nors įstatymas, kuris, būdamas priešingas Konstitucijai, tai užgintų ir draustų mūsų vaikams atlikinėti religinių kultų apeigas? (. . .). Mūsų vaikai bažnyčioje ne „tarnauja", o dalyvauja apeigose visai laisvai be jokios samdos sutarties ar užmokesčio, o pagal savo ir mūsų pageidavimą ir Bažnyčios kanonus".
 

* * *


1982 m. birželio 25 d. vyr. prokurorė D. Kazakaitienė, atsakydama į Joniškėlio mokinių tėvų gegužės 16 d. protestą taip „paaiškino" tikintiesiems: „Į Jūsų ir kitų asmenų pareiškimą pranešu, kad užprotestuoti priežiūros tvarka Pasvalio rajono liaudies teismo 1982.05.12. sprendimą, kurio atmestas B. Urbono skundas dėl administracinės baudos panaikinimo respublikos prokuratūra nerado pagrindo."
 

* * *


Pasvalio rajono liaudies teismo Pirmininkui L.
Trakeliui
Nuorašai:
1) Pasvalio r. LDT VK Pirmininko Pav.
2) Pasvalio dekanui


I

kun. Benedikto Urbono, 
Joniškėlio parapijos klebono,

Pareiškimas


1982 m. gegužės 15 d. gavau paštu Pasvalio r. liaudies teismo civilinės bylos sprendimo Nr. 2-128 (1982 m. nuorašą. Jame rašoma, kad Pasvalio r. Liaudies teismas (cituoju): „išnagrinėjo viešame teismo posėdyje civilinę bylą pagal Urbono Benedikto skundą dėl nutarimo, kuriuo paskirta bauda, panaikinimo . . ."

Aš nesikreipiau į Pasvalio r. liaudies teismą ir tokio skundo nesu rašęs. Gavęs iš Administracinės komisijos prie Pasvalio r. LDT VK nutarimą Nr. 59, rašytą 1982 m. balandžio 16 d., kuriuo esu apkaltintas dėl mokinių dalyvavimo pamaldose (taip vadinamo „patarnavimo") ir nubaustas 50 rb. bauda, rašiau skundą ne liaudies teismui dėl administracinės nuobaudos, o kreipiausi raštu į Pasvalio r. LDT VK Pirmininko Pavaduotoją (cituoju), „kaip į tiesioginį rajono vadovą kulto reikalams".

Tą pačią dieną, t.y. 1982 m. balandžio 23 d., pasiunčiau keletą to pareiškimo nuorašų: Panevėžio vyskupui, Pasvalio dekanui ir Pasvalio rajono liaudies teismui.

Rašto nuorašas tai dar nėra skundas ar prašymas; jis nieko neįpareigoja, o tik supažindina gavėją su tuo, kokių žygių buvo imtasi.

Todėl ir nevykau į liaudies teismo posėdį, nes teismo nebuvau prašęs imtis mano bylos, o laukiu Pasvalio r. LDT VK Pirmininko Pavaduotojo atsakymo raštu.

Šia proga primenu, kad mano teismo 1982 m. gegužės 12 d. Pasvalyje dalyviai pasakojo, kad jame net nebuvo perskaitytas visas mano Pasvalio rajono LDT VK Pirmininko Pavaduotojui siųsto pareiškimo nuorašas ir nebuvo teismo metu atsakyta iš esmės į mano jame pateiktus kelis pasiteisinimo argumentus.

Su pagarba kun. B. Urbonas, 
Joniškėlio parapijos klebonas 
Joniškėlis, 1982 m. geužės 18 d.

* * *

Religijų reikalų tarybos prie TSRS Ministrų Tarybos įgaliotinis Lietuvos TS Respublikai 1982.06.01 Nr. 193. 232600, Vilnius, Totorių 1, tel. 61-95-29

Kun. Bendiktui Urbonui 
Joniškėlis, M. Melnikaitės 24/2, Pasvalio raj.


Pranešame į Jūsų 1982 m. gegužės 17 d. pareiškimą, rašytą Lietuvos TSR Prokurorui, kad negalima sutapatinti veiksmų, jog kiekvienas pilietis gali laisvai eiti į bažnyčią su vaikų mokymu religijos arba pritraukimu juos patarnauti kulto tarnautojams atliekant religines apeigas. Tai dvi skirtingos ir Jums gerai suprantamos sąvokos.

Išvaryti vaikus iš bažnyčios arba neorganizuoti juos aktyviai dalyvauti religinėse apeigose, klapčiukauti, dalyvauti choruose, procesijose, ceremonijose — tai ne vienas ir tas pats.

Bažnyčios kanonais ir taisyklėmis Jūs galite vadovautis tiek, kiek jie neprieštarauja valstybės įstatymams, priešingu atveju valdžios organai už tarybinių kultų įstatymų pažeidimus bus priversti priimti Jūsų atžvilgiu atitinkamas priemones.

Tarybos Įgaliotinio nuomone, administracinė komisija prie Pasvalio r. LDT VK Jus nubausdama pasielgė teisingai.

Tarybos Įgaliotinis (parašas) P. Anilionis

 

* * *

Lietuvos TSR Prokurorui 
Nuorašai:
1) RRT prie TSR MT įgaliotiniui
2) Panevėžio vyskupijos Apaštališkajam Administratoriui
3) Panevėžio vyskupijos Kapitulai
4) Pasvalio dekanui

Kun. Bendikto Urbono, Joniškėlio parapijos klebono,

 

Pareiškimas


Esu patekęs į padėtį, kai LTSR Konstitucijos straipsniai ir Religijų reikalų tarybos prie TSRS Ministrų Tarybos įgaliotinio Lietuvos TSR oficialūs pareiškimai susikerta su man taikoma administracine praktika.

Gerai žinau LTSR Konstituciją: jos 32 ir 50 str. garantuoja religinių kultų praktikavimo laisvę visiems piliečiams be apribojimų.

Gerai žinau ir savo, kaip kunigo, pareigas. Katalikų Bažnyčios Kanonų teisės kodeksas įsako: „Sielų ganytojai griežčiausiai įpareigojami mokyti krikščioniško mokslo visus tikinčiuosius, tuo pačiu ir jų vaikus" (Žr. CIC can. 1329). Panevėžio vyskupijos Sinodas irgi to paties įsakmiai reikalauja (žr. Pirmasis Panevėžio vyskupijos Sinodas, 45-47 psl. 188-197 paragr.).

Štai ką oficialiai skelbia Valstybės atstovai:
Religijų reikalų tarybos prie TSRS MT įgaliotinis Lietuvos TSR, Petras Anilionis rašo: „Visiems piliečiams suteikiama visiška laisvė religijos klausimais . . . Kiekvienas pilietis gali laisvai eiti į bažnyčią . . . Tarybiniai įstatymai saugo tikinčiuosius nuo bet kokių pasikėsinimų į tikėjimo laisvę". („Valstiečių laikraštis", 1980.111.29, nr. 39, str. „Apie sąžinės laisvę").

RRT prie TSRS MT įgaliotinis LTSR, Justas Rugienis rašė: „Tarybinė valstybė ir jos valdžios organai nesikiša į bažnyčios vidaus reikalus, t.y. į jos kanoninę ir dogmatinę veiklą" („Tarybų darbas", 1982 m. rugsėjo 9 nr., str. „Tarybos ir religinių kultų įstatymai").

Taigi, noriu paklausti, kodėl skelbiama, kad visi piliečiai gali laisvai eiti į bažnyčią, atlikinėti religinius kultus, o kunigas už tai baudžiamas? Kodėl skelbiama, kad valstybė nesikiša į Bažnyčios vidaus reikalus ir jos kanonus, o kunigas už jų laikymąsi baudžiamas? Esu kaltas, kad, atėjus vaikams į bažnyčią, jų neišvarau?

Maloniai prašau LTSR Prokurorą man kompetentingai išaiškinti šiuos dalykus:

Ar Lietuvos TSR kunigas gali eiti savo kaip kunigo pareigas pagal kanonų nuostatus, ar ne? Jei gali, tai aš nekaltas. Jei negali, tai prieštarauja LTSR Konstitucijos 32 str. ir įgaliotinio J. Rugienio pareiškimui.

Ar Lietuvos TSR visi piliečiai turi religinių kultų praktikavimo laisvę, ar tik suaugę? Jei visi turi tą laisvę, tai aš nekaltas. Jei ne visi, tai prieštarauja LTSR Konstitucijos 50 str. ir čia minėtam įgaliotinio P. Anilionio pareiškimui.

Ar yra koks nors įstatymas, kuris piliečius skirsto į pilnateisius religijos atžvilgiu ir į tuos, kuriems tos teisės yra suvaržytos ar atimtos; kaip jis skamba, kieno ir kada išleistas?

Kol manęs neskundė, netrukdomas ėjau savo kaip kunigo pareigas. Taigi, ar tiesa, jeigu neskundžia niekas, tada galiu jas eiti, o jeigu kas skundžia, tada esu baudžiamas?

Ar tarybinės įstaigos nustatinėja RK bažnyčiose Lietuvos TSR apeigų būdą ir formą, tikinčiųjų elgesio taisykles, ar tai yra Bažnyčios vidaus reikalas? Jei tai Bažnyčios vidaus reikalas, aš esu nekaltas. Jei priešingai, tai prieštarauja įgaliotinio J. Rugienio aukščiau minėtam pareiškimui.

Su pagarba kun. B. Urbonas, 
Joniškėlio parapijos klebonas
Joniškėlis,

1982 m. gegužės 17 d.
 

* * *

Atsakymas į kun. Benedikto Urbono, Joniškėlio parapijos klebono, pareiškimą Lietuvos TSR Prokurorui 1982 m. gegužės 17 d.:

„Į Jūsų skundą pranešu, kad užprotestuoti priežiūros tvarką Pasvalio r. liaudies teismo 1982.05.12 sprendimą, kuriuo atmestas Jūsų skundas dėl administracinės baudos panaikinimo respublikos prokuratūra nerado pagrindo.

Sutinkamai su Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1966.06.12 Įsaku „Dėl administracinės atsakomybės už įstatymų apie religinius kultus pažeidimą" Jums administracinė bauda paskirta teisingai.

Civilinių bylų nagrinėjimo teismuose priežiūros 
skyriaus vyr. prokurorė vyr. justicijos patarėja 
D. Kazakaitienė (parašas)".
 

* * *

Pasvalio rajone dirbantys Panevėžio vyskupijos kunigai 1982.VI.30 pasiuntė protestą Pasvalio r. VK pirmininko pavaduotojui dėl neteisingai uždėtos piniginės baudos kun. B. Urbonui. Tarp kita ko kunigai rašo: „Mes visi, Pasvalio rajone gyvenantys kunigai, su dėmesiu sekėme įvykius. Gautas iš RRT įgaliotinio raštas neatsako iš esmės ir mūsų nepatenkina. Klausimas yra ne dėl galimybės eiti į bažnyčią (į ją eina ir netikintieji), bet dėl LTSR Konstitucijos 50 str., kuris deklaruoja, kad Lietuvos TSR piliečiams garantuojama sąžinės laisvė. (. . .) Juk į „religinių kultų praktikavimą" įeina ir dalyvavimas religinėse apeigose. Tai vienas ir tas pats dalykas. Skelbti, kad „LTSR piliečiai turi sąžinės laisvę, teisę praktikuoti religinius kultus" ir įstatymu drausti juose dalyvauti yra prieštaravimas". Pasirašė:
Gaudentas Ikamas
Juozas Dubnikas 
Antanas Liesis  
Aleksandras Masys 
Algirdas Miškinis
Jonas Buliauskas 
Sigitas Uždavinys
Alfonsas Jančys
Stasys Zubavičius
Petras Tijušas 
Albinas Pipiras 
Antanas Balaišis 
Jonas Rimša 
Antanas Valančiūnas 
Vytautas Jasiūnas
 

* * *