Baltarusijos TSR

Varanavo raj. Varanavo mieste jau Chruščiovo laikais buvo uždaryta bažnyčia, o vėliau ji buvo nugriauta. Miesto tikintieji renkasi kur nors pas kaimynus, kad galėtų pasimelsti. 1981 m. gegužės 31 d. miesto milicijos įgaliotinis su kitais vykdomojo komiteto atstovais atvyko pas Feliksą ščyglą, kur buvo susirinkę žmonės gegužinėms pamaldoms. Už priėmimą tikinčiųjų į savo namus Varanavo rajono Administracinė komisija nubaudė F. Ščyglą 50 rub. bauda. Už tokį pat nusikaltimą buvo nubausta Vanda Versylo 50 rub. bauda. Administracinės komisijos atstovai įspėjo, jei nubaustieji antrą kartą organizuos „nelegalius" susirinkimus, t.y. pamaldas, — bus baudžiami nuo 300 rub. iki 500 rub. Trečią kartą — kalėjimas nuo 1 iki 3 metų.

Už 4 km. nuo Varanavo stūkso akmeninė Harmoniškių bažnyčia. Ji uždaryta irgi Chruščiovo laikais. Tikintieji jau seniai kovoja dėl tos bažnyčios atgavimo, tačiau visos pastangos atsimuša kaip į sieną.

1982 m. gavėnios metu Harmoniškių parapijos Markovščyznos kaime tikintieji susirinko pas Juralaitį kalbėti rožančių. Kovo pabaigoje pas Juralaitį atvyko Vykdomojo komiteto pirm. pav. Kuzmičius kartu su apylinkės pirmininku. Radę susirinkusius tikinčiuosius, atvykėliai sustatė aktą ir nubaudė Mykolą Juralaitį ir Vaclovą Grišką, vedusį rožančių, po 50 rub. bauda.


Varanavo rajonas ribojasi su Ivjės rajonu. Už 6 km. nuo Ivjės yra medinė Dūdų bažnyčia. Chruščiovo laikais ji buvo uždaryta ir 20 metų buvo paversta sandėliu. Paskutiniu metu bažnyčia buvo mineralinių trąšų sandėlys.


1980 m. balandžio mėn. tikintieji nutarė slapta suremontuoti benykstančią bažnyčią. Išgavę raktus, skubiai išnešė iš bažnyčios trąšas į lauką ir pradėjo remontuoti bažnyčią. Iš Ivjės rajono atvyko trys milicijos mašinos. Altoriui išgriauti atvarė traktorių. Rusas traktoristas atsisakė versti altorių. Tuomet į traktorių atsisėdo milicininkas, tačiau moterys klūpėdamos ir verkdamos neprileido prie altoriaus. Milicija pabūgo: prie bažnyčios vis daugiau rinkosi žmonių, ir jie išvažiavo. Nors rajonas labai trukdė, bet tikinčiųjų didelių pastangų ir kančių kaina bažnyčia buvo gražiai suremontuota. Dabar tikintieji kas sekmadienį renkasi į savo atkovotą bažnyčią.

Ivjės rajone šiuo metu yra tik vienas kunigas, gyvenantis Lipniškėse ir kartu aptarnaujantis Ivjės bažnyčią.