Rokiškis. 1982 m. spalio 23 d. Rokiškio E. Tičkaus vid. m-klos ateistų būrelio vadovė mokytoja Milda Dilienė, pasikvietusi tikinčią mokinę Gitą Tervydytę (VIc kl.), prievartavo ją būti atsakinga savo klasėje už ateizmą ir reikalavo, kad mergaitė atneštų dvi religinio turinio knygas ar maldaknygę. „Per ateistinius susirinkimus skaitysime maldaknygę ir iš kvailų maldų pasijuoksime", — šypsodamasi pridūrė mokytoja M. Dilienė. Gita Tervydytė atsisakė paklusti tokiems mokytojos reikalavimams.

* * *

Rokiškis. 1982 m. spalio 31 d., sekmadienį, vakarinių pamaldų metu, Rokiškio E. Tičkaus vid. m-klob ateistų būrelio vadovė mokyt. Milda Dilienė kartu su tos pačios mokyklos pionierių vadove atėjo į bažnyčią šnipinėti, kas patarnauja šv. Mišioms ir, grubiai pažeisdamos tvarką bažnyčioje, šv. Mišių metu nuo altoriaus nuvarė patarnaujančius mokinius.

* * *

Rokiškis. 1982 m. gruodžio 11 d. Rokiškio E. Tičkaus vid. m-kloje vyko tėvų susirinkimas. Susirinkime dalyvavo partijos komiteto instruktorė Karolina Naprienė ir rajono Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas Firas.

Instruktorė K. Naprienė griežtai barė tuos tėvus, kurių vaikai lanko bažnyčią, draudė vaikams, kartu susirinkus, atšvęsti Kalėdas, Velykas ir kitas religines šventes. Savo kalboje K. Naprienė bandė įtikinti tėvus, kad rusų kalba būtina net darželinukams, kad be jos neįmanomas šiuolaikinis gyvenimas. „Visi tėvai privalo versti savo vaikus gerai mokytis rusų kalbos", — kalbėjo instruktorė. Susirinkimo metu K. Naprienė ypatingai piktinosi Rokiškio vikaro kun. Vlado Braukylos elgesiu, kam šis per pamokslus ragina tėvus vesti savo vaikus į bažnyčią, dalyvauti procesijose, ir tokį kunigo darbą laikė nusikalstamu.

Susirinkime K. Naprienė nuolat skaitė baudžiamojo kodekso straipsnius, juos taikydama kun. V. Braukylai. „Visus jo pamokslus rašome į magnetofono juostą. Už tokią veiklą mes jį pasodinsime į kalėjimą", — karščiavosi instruktorė K. Naprienė. „Tik ateizmo galima vaikus mokyti nuo darželinio amžiaus, o religijos nuo 18 metų", — baigė kalbą K. Naprienė.

* * *


Telšiai. 1982 m. rugsėjo 30 d. Telšių miesto IlI-je vid. m-kloje vyko pedagogų tarybos posėdis, į kurį buvo išvkiesti ir mokinės Elenos Gudaitės tėvai. Po posėdžio visai m-klai buvo paskelbta, kad mokinei Elenai Gudaitei už antitarybinį elgesį Ž. Kalvarijoje (atlaidų metu ji buvo apsirengusi žalia suknute) iki dvejeto sumažintas elgesio pažymys.