1983 m. sausio 7 d. Pakruojo ligoninėje nuo širdies infarkto mirė Panevėžio katedros Kapitulos pirmininkas, Linkuvos klebonas prelatas kun. Leopoldas Pratkelis. Tai viena iš šviesiausių ir tvirčiausių Lietuvos Katalikų Bažnyčios asmenybių.

Prel. L. Pratkelis gimė 1912 m. birželio 5 d. Petrapilyje. Tėvams grįžus į Lietuvą, gyveno Zarasų apskrityje, Antalieptės parapijoje, Paciškių kaime. Baigęs Antalieptės pradžios mokyklą, mokėsi Utenos gimnazijoje, vėliau įstojo į Kauno Kunigų seminariją. 1938 m. birželio 11 d. L. Pratkelis buvo įšventintas kunigu ir kurį laiką vikaravo Klovainiuose, Pabiržėje. 1942 m. jis skiriamas Panevėžio berniukų gimnazijos kapelionu. Rusams okupavus Lietuvą, vyskupas K. Paltarokas kun. L. Pratkelį paskiria Panevėžio vyskupijos kurijos kancleriu. Kanclerio vieta turėjo būti katedroje, bet, deja, jis, sekamas ir persekiojamas, palieka Panevėžį; dirba Rokiškyje, Šeduvoje, trejus metus eina klebono pareigas Rozalime, kur 1950 m. yra areštuojamas ir 6 metus kalinamas Rusijos kalėjimuose. Grįžęs į Lietuvą, kun. L. Pratkelis darbuojasi Pumpėnuose — pradžioje vikaru, vėliau kaip parapijos klebonas. 1957 m. jis paskiriamas Panevėžio katedros Kapitulos prelatu. 1964 m. prel. L. Pratkelis perkeliamas į Smilgių parapiją ir kartu eina Šeduvos dekanato dekano pareigas. Neišbuvęs nė dviejų metų Smilgiuose, keliamas į Debeikius. Debeikiuose už vaikų katekizaciją prel. L. Pratkeliui buvo ruošiama baudžiamoji byla, bet parapijiečių protestai padėjo išvengti teismo. 1972 m. jis paskiriamas dirbti į Linkuvą.


Prel. L. Pratkelis buvo visuomet užsiėmęs, kupinas naujų planų ir sumanymų. Virš dešimties metų jis buvo Lietuvos liturginės komisijos nariu-bendradarbiu. Iki paskutinių savo gyvenimo dienų prel. L. Pratkelis rūpinosi visais Bažnyčios reikalais: pastoraciniu darbu parapijose, vaikų katekizacija (pats ruošė vaikus Pirmajai Komunijai), Kunigų seminarija, kovojo su alkoholizmu ir t.t. Prelatas mylėjo žmones, mokėjo bendrauti su kunigais ir parapijiečiais, — kur tik jis darbavosi, visi jį prisimindavo su dideliu nuoširdumu.

1983 m. sausio 10 d. prel. L. Pratkelis buvo palaidotas Linkuvos bažnyčios šventoriuje. Laidotuvėse dalyvavo vyskupai — Julijonas Steponavičius, Vincentas Sladkevičius, Romualdas Krikščiūnas, Antanas Vaičius — virš 160 kunigų ir didelė minia tikinčiųjų; pamokslus pasakė vyskupas J. Steponavičius, kun. Alfonsas Svarinskas, kanauninkas Bronius Antanaitis, kanauninkas P. Žiukelis, kun. V. Arlauskas ir kt.

Prel. L. Pratkelio mirtis — tai didžiausias nuostolis Panevėžio vyskupijai po vyskupo Kazimiero Paltaroko mirties.