Viduklė. 1983 m. gegužės 13 d. Viduklės klebonijoje pas kun. Alf. Svarinsko šeimininkę Moniką Gavėnaitę buvo padaryta krata.  Kratai vadovavo Raseinių raj. kriminalinės paieškos tardytojas vyr. leitenantas T. Vaivada. Kratos metu paimta: jaunimo leidinys „Lietuvos ateitis" Nr. 5, „Tikybos pirmamokslis" (150 egz.), „Aušros žvaigždė" (48 egz.); 138 buvusių kalinių — tremtinių nuotraukos, 72 religinio turinio nuotraukos, 60 psl. įvairių mašinraščio rašytų tekstų, knygos: „Jaunoms širdims", „Trupinėliai", 3 užrašų knygutės su adresais, 6 magnetofono juostos. Krata truko daugiau kaip dvi valandas. Tą pačią dieną krata buvo padaryta pas M. Gavėnaitės tavą, gyvenantį Ukmergės raj. Jakutiškių kaime ir brolį Julių Gavėną, gyvenantį Kaune, Kapsų 43-3. Tėvo namuose rasta 2 kun. Alf. Svarinsko nuotraukos ir pareiškimas Vyskupams.

* * *

Kelmė. Po kun. Alf. Svarinsko arešto į Kelmės raj. Vidaus reikalų skyrių tardymams nuolat kviečiama Regina Teresiūtė, gyvenanti Kelmėje, Laisvės 11. Pareigūnai kaltina R. Teresiūtę bendravus su kun. Alf. Svarinsku bei perdavinėjus jam tarybinę visuomenę šmeižiančias žinias ir tvirtina, kad Regina Teresiūtė — TTGKK ryšininkė, už ką jai esanti užvesta byla.


1983 m. balandžio 28 d. milicijos pareigūnas Komikas atsilankė pas R. Teresiūtės tėvus (pasisakė atėjęs dėl dukters įdarbinimo), juos gąsdino, vertė pasirašyti ant kažkokių lapų, surašė visus šeimos narius, aprašė gyvulius. R. Teresiūtė dirba Žalpių parapijos vargonininke. Tuo pačiu tikslu pareigūnai buvo nuvykę ir pas Žalpių parapijos kleboną kun. Juozapą Razmontą bei komiteto pirmininką.

* * *

Kapsukas. 1983 m. balandžio 19 d. į Kapsuko saugumą pokalbiui su saugumiečiu iš Vilniaus buvo iškviesta pedagoginės mokyklos IV kurso moksleivė Zita Šarakauskaitė. Pokalbio metu buvo bandoma užsiverbuoti ją savo agente. Čekistą domino, kaip pateko jų ankstesnis pokalbis į pogrindžio leidinį „Kroniką", o taip pat buvo nepatenkintas, kad Zita apie įvykusį susitikimą pasakoja kurso draugams bei pažįstamiems. Išsiskirdamas pažadėjo dar susitikti, jei apie susitikimą vėl bus rašoma „Kronikoje".

* * *

Kybartai. 1983 m. gegužės mėn. 12 d. į direktoriaus kabinetą buvo iškviesta Kybartų K. Donelaičio vid. m-klos 11 kl. mokinė Vida Merkevičiūtė. Kabinete jos laukė KGB darbuotojas Kanonenko. Saugumiečio žodžiais tariant, pašnekesys turėjo būti trumpas ir slaptas. Jo tikslas — užverbuoti Vidą saugumo agente. Pradžioje jai pasiūlė įstojimą į aukštąją mokyklą, o po to paprašė gegužės 18 d. 16 val. atvykti į „pasimatymą". Susitikimo vieta buvo paskirta už Kybartų miesto ribų, Kaliningrado srityje.
Vida nesutiko bendradarbiauti ir dar tą pačią dieną apie pašnekesį su saugumiečiu Kanonenko papasakojo tėvams, visiems draugams bei pažįstamiems ir į susitikimą nenuvyko.

* * *

Vilnius. 1983 m. kovo mėn. milicijos pareigūnai kelis kartus lankėsi Tiesos gt. 11-38 ieškodami ir klausinėdami apie Nijolę Sadūnaitę. Milicijos kriminalinio skyriaus pareigūnas darbe apklausinėjo Marytę Sadūnienę (Sadūnaitės brolio žmoną), teiravosi, ar gyvena pas juos Nijolė, bandė aiškinti, kad, neva, kaimynai rašo anoniminius laiškus, jog N. Sadūnaitė negyvena savo bute, niekur nedirba, valkatauja. N. Sadūnaitės terorizavimas tęsiasi iki šiolei.