TSKP Generaliniam Sekretoriui Jurijui 
Andropovui
Nuorašai: LTSR Generaliniam Prokurorui, 
Vyskupams ir Valdytojams, 
Lietuvos Kulto Įgaliotiniui.

Kaišiadorių vyskupijos kunigų Pareiškimas


Pastaruoju metu mūsų spaudoje pagausėjo straipsnių ateistine tematika ir 1983 m. sausio 26 d. buvo suimtas Viduklės katalikų parapijos (Raseinių raj.) klebonas kunigas Alfonsas Svarinskas. Tuojau pat rajonų laikraščiuose buvo pakartoti seni priekaištai kun. Alfonso Svarinsko adresu.

Mes žinome kun. Alfonsą Svarinską kaip uolų ir gerą kunigą, aktyviai kovojantį su vis labiau plintančiu girtavimu Lietuvoje, drąsiai pakeliantį balsą prieš esamas negeroves mūsų tėvynėje, išdrįstantį pasisakyti, kad, savavališkai ar piktnaudžiaujant įstatymais, būna užgaunami tikintieji ar jiems šventi dalykai, išniekinamos šventovės, kai nesudraudžiami ateistai per daug sau leidžia.


1978 metų birželio mėn. 28 d. „Tiesoje" išspausdintas ir dabar rajoniniuose laikraščiuose pakartotas Vytauto Žeimanto straipsnis apie kun. Alfonsą Svarinską yra neteisingas. Pokario metais Lietuvoje visiškai neteisingai ir be teismo buvo represuota daug žmonių. Todėl prikišti tuos laikus kun. Alfonsui Svarinskui negalima, kaip negalima du kartus bausti už tą patį nusikaltimą. To laikotarpio „kaltumas" daug kam buvo tiktai primestas. Negalima tuomet nukentėjusių žmonių be išimčių vadinti „banditais". Lygiai mes netikime, kad dabar pas kun. Alfonsą Svarinską apsilankantieji žmonės yra buvę „banditai".

Tarybinė teisė teigia, kad ji yra labai humaniška nusikaltėlių atžvilgiu, bausdama net tikrus nusikaltėlius: neleidžia iš jų tyčiotis, įsako sugrįžusius iš bausmės vietos įdarbinti, jų nediskriminuojant. Kam taip išimtinai užsipulti kun. Alfonsą Svarinską?

Ir kun. Alfonso Svarinsko dalyvavimą Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitete negalima traktuoti nusikaltimu. Jie veikė viešai, pareiškimus rašė tarybinės valdžios įstaigoms, pranešdami, kur ir kaip konkrečiai yra diskriminuojami tikintieji žmonės. Visi žino, kad tikintieji ne kartą būna užgaunami, blogai traktuojami. Konstitucija suteikia kritikos teisę ir pramato bausmes už tokios kritikos užgniaužimą.

Religinių susivienijimų nuostatai yra pasenę, prieštarauja Konstitucijai, TSRS tarptautiniams įsipareigojimams, jų reikalavimai susikerta su tikinčiųjų sąžine, su kunigo tiesioginėmis pareigomis, su Bažnyčios įstatymais. Absoliuti Lietuvos kunigų dauguma savo laiku yra raštu pareiškusi TSRS Vyriausybei, kad jie, neišduodami savo pareigų ir neužgaudami savo Bažnyčios, daugelio šitų nuostatų tikrai laikytis negali. Mes manome, kad įstatymai privalo tarnauti žmonėms ir atsižvelgti į esamas ir toleruojamas Bažnyčias. Kai žmogus klauso savo sąžinės, kai jis atlieka savo pareigas ir už tai būna baudžiamas pagal netikslius įstatymus, — jis jaučiasi ir yra teisus, net didvyris.

Praėjusiais metais mes apsidžiaugėme sugrįžusiu į savo pareigas — po 25 metų visiškai neprasmiškos izoliacijos — mūsų vyskupijos vyskupu Vincentu Sladkevičiumi, šis sugrąžinimas ne vienam atrodė šviesesniu pragiedruliu mūsų padangėje. Todėl kun. Alfonso Svarinsko suėmimas mus visus nelauktai sukrėtė, šitaip būtų galima apkaltinti daugumą Lietuvos kunigų.

Tarptautinė padėtis, vieši Tarybinės Vyriausybės pareiškimai visam pasauliui ir mūsų gera valia patarnauti žmonėms leidžia mums tikėti, kad mes būtume geriau traktuojami.

Todėl prašome padaryti žygių, kad keliama baudžiamoji byla kun. Alfonsui Svarinskui būtų nutraukta ir šiam uoliam mūsų kunigui būtų leidžiama darbuotis laisvėje ir Bažnyčioje, nes kunigų Lietuvoje labai trūksta. Juo labiau, kad jis vis tiek lieka kunigu ir darbuosis visur ir visada. Mes galvojame, kad ne kun. Alfonsas Svarinskas, kuris jautriai, jaudindamasis ir atvirai kalbėjo apie dabarties negeroves mūsų visuomenėje, yra Jūsų priešas.

Yra žmonių, kurie niekur nedirba, nesąžiningai dirba, netvarkingai gyvena ir ardo gyvenimo rimtį ir tvarką, šitokių žmonių sutvarkymui ir auklėjimui privalėtų būti nukreiptos visos mūsų pastangos.

Prašome leisti kunigams ir tikintiesiems, jų neužgaunant ir jiems netrukdant, darbuotis su visais geros valios žmonėmis visos mūsų visuomenės gerovei.

1983 m. vasario mėn.

Kaišiadorių vyskupijos kunigai:

Vysk. Sladkevičius Vincentas Milašius Ignotas
Aliulis Vaclovas   Alkovikas Aleksandras 
Anusevičius Juozapas   Araminas Antanas 
Avižienis Vladislovas Ažubalis Alfonsas 
Budrauskas Petras Bulika Bronislovas 
Cukuras Viktoras Vilius Čeberiokas Juozapas 
Červokas Zigmantas Dabrovolskis Juozapas 
Danyla Jonas   Genevičius Pranciškus 
Guobys Petras Gustainis Zigmantas 
Jonys Jonas, kanauninkas Jurgilas Antanas 
Katulis Jonas  Kaušyla Jonas 
Kavaliauskas Česlovas Kavaliauskas Ignotas 
Kazlauskas Jonas Misiūnas Hiliaras 
Navickas Zenonas   Novelskis Bronislavas 
Novickis Mikalojus   Paulikas Zigmantas 
Petkevičius Mykolas Marijonas Pilka Jonas
Pinkevičius Vincentas   Pivariūnas Kazimieras 
Puzonas Liudvikas Puzonas Rokas 
Sidaras Vytautas Smalinskas Leonas 
Stančiauskas Zigmantas   Stankevičius Stanislovas 
Stasiūnas Juozapas Sudavičius Vytautas 
Šalčiūnas Romualdas   Šatas Alfonsas 
Šilkinis Albinas   Šiugžda Petras 
Švogžlys NikodemasTomkus Jonas
Kiškis Stanislovas, kanauninkas  Trimonis Kazimieras 
Kraujalis Edvardas Valatka Petras
Krikščiukaitis Petras Kastytis Venckus Pranciškus

Kuizinas Jonas Voveris Juozapas
Čiupala Stanislovas Zubrus Jonas
Laskauskas Petras, kanauninkas Žilys Kazimieras 
Leonavičius Aleksandras Žvinys Jonas 
Linda Stanislovas   Lunius Juozapas
Masalskas Juozapas Matulaitis Juozapas

TSRS CK Generaliniam Sekretoriui 
Jurijui Andropovui

Panevėžio vyskupijos kunigų

Pareiškimas1983 m. sausio 27 d. Lietuvos Komunistų partijos Centro komiteto, Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos organas „Tiesa" išspausdino žinią, kad Lietuvos TSR prokuratūroje A. Svarinskui iškelta baudžiamoji byla ir 1983 m. sausio 26 d. įstatymo numatyta tvarka patrauktas atsakomybėn, apkaltinant kun. A. Svarinską antikonstintucine, antivalstybine veikla.

Patirta, kad ne tik keliama byla, bet kun. A. Svarinskas š.m. sausio 26 d. Raseiniuose buvo areštuotas ir išvežtas į Vilniaus saugumo kalėjimą.

Ši liūdna ir labai skaudi žinia pasklido labai plačiai ir sukrėtė kunigus ir tikinčiuosius, sukeldama nerimą.

Kun. A. Svarinsko veikla buvo tik religinėje srityje. Jis siekė, kad tikintieji galėtų naudotis, kas yra pagrindinio valstybės įstatymo — Konstitucijos deklaruota, garantuota ir Tarybų Sąjungos Vyriausybės pasirašyta, ratifikuota tarptautiniuose susitarimuose. Inkriminuojama, kad jis nepaisė Religinių susivienijimų nuostatų. Savo laiku du vyskupai ir 522 kunigai oficialiai pareiškė TSRS Vyriausybei, kad tie nuostatai prieštarauja Bažnyčios kanonams, o pastarųjų nesilaikant, — nusikalstama ištikimo kunigo sąžinei. Kun. A. Svarinskas, Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų Komiteto narys, pasisakydamas prieš tikinčiųjų diskriminavimą, rėmėsi TSRS Konstitucijos 49 straipsniu ir LTSR Konstitucijos 47 straipsniu: „Kiekvienas Lietuvos TSR pilietis turi teisę pateikti valstybiniams organams ir visuomeninėms organizacijoms pasiūlymus dėl jų veiklos gerinimo, kritikuoti darbo trūkumus (. . .) persekioti už kritiką draudžiama. Asmenys, persekiojantys už kritiką, traukiami atsakomybėn".

Tikėjimo skleidimas pamoksluose ir tikėjimo gynimas — nėra jokia antikonstitucinė ir antivalstybinė veikla. Kun. A. Svarinskas tuo ir ribojosi.

Prašome Tarybinę Vyriausybę šią kaltinamąją bylą kun. A. Svarinskui nutraukti ir leisti jam eiti kunigo pareigas.
1983 m. kovo 4 d.

Panevėžio vyskupijos kunigai:

Čiučkis Povilas Dubnikas Juozas 
Dulksnys Kazimieras Galvydis Steponas 
Garška Juozas Giedraitis Juozas 
Girnius Kazimieras   Gylys Mykolas 
Gobis Antanas Gražys Alfonsas 
Gutauskas Klemensas Ikamas Gaudentas 
Ivanovskis Tadas Jančys Alfonsas 
Jankevičius PovilasJanulis Juozas 
Jasiūnas Vytautas  Jatulis Jonas 
Juodelis Jonas  Adomonis Petras 
Antanaitis Bronius Arlauskas Vincentas 
Bagdonas Jonas Bagdonas Juozas 
Balaiša Bronius Balaišis Antanas 
Balašauskas Vytautas Balčiūnas Jonas 
Balčiūnas Juozas Balickaitis Jurgis 
Balsys Kostas Baltuška Petras 
Baniulis Algis Baronas Kazimieras 
Blynas Laimingas-Feliksas Braukyla Valdas 
Breivė Adolfas Budriūnas Petras

Buliauskas Jonas Butkus Jonas 
Juška Antanas Kadžius Alfonsas 
Kairys Antanas Kapočius Vytautas 
Keršulis Lionginas Kiela Petras 
Kietis Antanas Kisielius Anicetas 
Klezys Povilas Kremenskas Vladas 
Krumpliauskas Stanislovas Kuzmickas Petras 
Labakojis Jonas   Lapinskas Jonas 
Liesis Antanas Lukšas Juozas 
Lukšas Leonas Markevičius Petras 
Marozas Vytautas Masys Aleksandras 
Masys Vytautas   Mikulėnas Antanas 
Miškinis Povilas   Mitrikas Antanas 
Mozūras Kazimieras  Nagulevičius Jonas 
Narušis Algirdas   Neniškis Lionginas 
Nykštas Petras Paltanavičius Albinas 
Pelešynas Steponas  Petrauskas Antanas 
Pipiras Albinas Pranevičius Jonas
Juozėnas Povilas  Jurgaitis Jonas 
Raščius Pranas Rimša Jonas 
Rinkevičius Edmundas Sabaliauskas Pranas 
Saprigonas Raimundas Simsonas Bronius 
Skardinskas Leonardas Stonys Mykolas 
Stankevičius Vincentas Strazdas Bronius 
Sungaila Aloyzas Strelčiūnas Alfonsas 
Svirskis Povilas  Šiaušiūnas Ignas 
Šlapelis Bronius Šliauteris Povilas 
Šukys Gediminas Šumskis Juozas 
Talačka Albertas Tamošauskas Leonardas 
Tamulionis Stasys   Tarulis Petras 
Tvarijonas Vytautas Uogintas Jonas 
Urbonas Benediktas Vaičiūnas Jonas 
Valančiūnas Antanas Varnas Juozas 
Varžinskas Povilas   Vaškevičius Antanas 
Vaškevičius Juozas  Zakrys Vytautas 
Zubavičius Stasys Zulonas Antanas

Pranskietis Augustinas Pukenis Robertas 
Puriuškis Izidorius Žilinskas Bronius 
Žvinys Serafinas Uždavinys Sigitas
Rameikis Antanas

Iš 126 vyskupijos kunigų pasirašė 117, atsisakė pasirašyti keturi kunigai, 5 kunigams dėl sunkumų susitikti pareiškimas nebuvo pasirašytas.
 

* * *

TSKP Generaliniam Sekretoriui Jurijui Andropovui

 

Kauno Arkivyskupijos kunigų

 

Pareiškimas1983 m. sausio 26 d. Lietuvos TSR prokuratūros įsakymu buvo suimtas Viduklės klebonas kun. Alfonsas Svarinskas.

Mes, Kauno Arkivyskupijos kunigai, kun. A. Svarinską gerai pažįstame, nes jis eilę metų dirbo Viduklės parapijoje. Pažįstame kaip gerą ir uolų kunigą. Jis nuoširdžiai patarnaudavo tikintiesiems, vykdant Bažnyčios reikalavimus, uoliai kovojo prieš alkoholizmą ir visada kalbėjo tik tai, kuo buvo įsitikinęs. Kaltinimai prieš kun. Alf. Svarinską, kad jis užsiima antitarybine veikla, yra nepagrįsti.

Kun. Alf. Svarinskui inkriminuojama, kad jis nepaisė Religinių susivienijimo nuostatų. Savo laiku du vyskupai ir 522 kunigai oficialiai pareiškė TSRS vyriausybei, kad nė vienas Bažnyčiai ištikimas kunigas tų nuostatų laikytis negalės, nes jie prieštarauja Bažnyčios kanonams, jie taip pat nesiderina ir su TSRS Konstitucija. Todėl ne tik kun. A. Svarinskas nesilaikė Religinių susivienijimo nuostatų — jų nesilaiko visi Bažnyčiai ištikimi Lietuvos kunigai, nes, jų laikydamiesi, jie elgtųsi prieš Bažnyčios kanonus ir prieš savo sąžinę. Pvz., kunigas, užimdamas parapijos klebono pareigas, prisiekia rūpestingai administruoti parapiją dvasiniuose ir medžiaginiuose reikaluose, o RSN reikalauja, kad kunigas būtų tiktai kulto tarnas.

Kai spaudoje buvo rašoma apie kun. Alf. Svarinską, nebuvo pateikta nė vieno rimto argumento, kad jo veikla būtų antitarybinė.

Kun. A. Svarinskui inkriminuojama jo veikla Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitete. O ką antitarybinio galima surasti Katalikų komiteto dokumentuose? TTGKK savo dokumentuose iškeldavo tik tikinčiųjų diskriminacijos faktus.

Mes esame giliai įsitikinę, kad kun. Alf. Svarinskas suimtas tik už religinę veiklą. Todėl jo byla labai kompromituoja Tarybinę vyriausybę viso pasaulio akyse.

Prašome kun. Alf. Svarinską paleisti ir bylą nutraukti.

Pasirašė Kauno arkivyskupijos kunigai:

Vysk. J. Steponavičius P. Ščepavičius S. Pilka 
L. Kalinauskas  J. Survila R. Misaras 
V. Brusokas J. Užkuraitis A. Jakubauskas 
J. VaicekauskasB. Gimžauskas  K. Jakaitis
P. Petraitis  B. Gaižutis M. Dobrovolskis 
K. Dambrauskas A. Imbras P. Matulaitis
A. Počiulpis B. Jakubauskas J. Preinas
P. Mikutis   P. Bubnys V. Brilius 
Iz. ButkusV. Valavičius V. Ramanauskas 
J. Raudonikis  M . Buožius J. Račaitis
V. Šauklys  F. Baliūnas P. Meilus 
S. Kadys A. Bulotas   P. Martinkus 
A. Lileika A. Jurgutis K. Statkevičius 
A. Lapė  Ž. VeselkaA. Ramanauskas 
R. LiukasJ. Želvys  J. Matulevičius
B. Povilanskis  J. KatinasP. Gaižauskas 
P. TavoraitisA. Kazlauskas B. Vaira

Z. Grinevičius R. Macevičius P. Pranckūnas 
L. Semaška   J. Razmantas V. Griganavičius 
A. Petraitis,  A. Markaitis P. Žiugžda 
K. Peslikas K. Daknevičius  L. Vaičiulionis 
J. Maleckis V. Radzevičius J. Aleksiūnas 
K. Sirūnas A. YliusV. Luzgauskas
J. DobilaitisG. Gudanavičius L. Jagminas
V. Tamoševičius B. Stasuitis A. Vanagas 
V. PranskietisA. Slavinskas  P. Mačiūta
J. Fabijanskas E. Bartulis J. Indriūnas 
J. BabonasB. Nemeikšis P. Bastys 
J. Kaknevičius A. Danyla J. Tamonis 
J. Girdzevičius S. Gruodis P. Liubonas 
A. Močius J. Voveris J. Vaičeliūnas 
J. Albavičius E. Simaška G. Dunda 
J. Povilaitis V. Petkevičius J. Kazlauskas

Liet. TSR Prokurorui


Nuorašas: Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio 
vyskupijos apaštaliniam administratoriui 
vysk. L. Poviloniui

Kybartų parapijos bažnyčios komiteto 
Pareiškimas


Jau tuojau bus 2 mėn. kai mūsų parapijos klebonas kun. S. Tamkevičius laikomas Valstybinio saugumo komiteto izoliatoriuje. Kybartų parapijos tikintieji kantriai laukia Jo sugrįžtant.

Mūsų įsitikinimu, jis jokio nusikaltimo nėra padaręs.

Jau aštunti metai kai mes jį pažįstame kaip darbštų, tiesų, nuoširdų žmogų. Septynerius metus klausėme jo pamokslus ir negirdėjome, kad jis būtų ką nors šmeižęs, raginęs pakeisti esamą politinę ar ekonominę santvarką. Niekuomet negirdėjome, kad mūsų gerb. klebonas būtų raginęs nesilaikyti Konstitucijos.

Jis ragino gerbti kitus žmones, reikalavo sąžiningumo darbe. Jis griežtai nusistatęs prieš tinginiavimą ir girtuokliavimą, prieš artimo turto grobstymą.

Jaunimą ragino gerai mokytis, gerbti tėvus, mokytojus, vyresnius.

Prašome Prokurorą atsižvelgti į mūsų pareiškimą ir pakreipti reikalus taip, kad mūsų gerb. klebonas kun. S. Tamkevičius būtų nedelsiant paleistas.
1983 m. birželio 30 d.

Kybartų bažnyčios komiteto nariai:

O. Griškaitienė   Katkevičius B. Siaurusaitytė   
V. Paulauskas N. Mačiulaitienė  M. Ašmonas 
S. Kroelskas   T. Ferensas E. Menčinskienė 
K. Abraitis M. Mališkienė  A. Bilickas 
M. SabaliauskasJ. Samuolis  D. Abraitytė 
V. Urbonas G. Želvienė Tutlys
T. Basanavičiūtė

Visoje Lietuvoje buvo renkami ir dabar teberenkami parašai dėl kunigų — Alf. Svarinsko ir Sigito Tamkevičiaus — išlaisvinimo. Po protestu dėl kun. A. Svarinsko suėmimo pasirašė žemiau išvardintų parapijų tikintieji:
Pajūris — 43Šatės — 511
Šilalė — 257 Pievėnai — 48
Skaudvilė — 177   Klaipėda — 1709

Žemiau pateikiame pareiškimų-protestų tekstus, po kuriais Lietuvoje renkami parašai dėl kunigo Sigito Tamkevičiaus suėmimo ir kun. Alfonso Svarinsko nuteisimo ilga lagerio ir tremties bausme ir siunčiamus TSKP Generaliniam Sekretoriui J. Andropovui ir kitoms aukščiausioms valdžios įstaigoms.

 

Pareiškimas


1983 m. gegužės 6 d. mus, tikinčiuosius, pasiekė skaudi žinia, kad kun. Alf. Svarinsko teismo metu buvo iškelta baudžiamoji byla TTG Katalikų komiteto nariui, Kybartų parapijos klebonui S. Tamkevičiui.

Kun. S. Tamkevičius yra vienas iš geriausių Lietuvos kunigų, o jo antivalstybinis bei antikonstitucinis kaltinimas yra neteisingas. Lietuvos kunigų suėmimus mes traktuojame kaip mūsų, tikinčiųjų, persekiojimu; o juk mes auginame duoną, dirbame gamyklose — mumis remiasi valstybė.

Reikalaujame nedelsiant paleisti nuteistą kun. Alf. Svarinską ir suimtą kun. S. Tamkevičių.
 

* * *


Pareiškimas


1983 m. gegužės 6 d. mus, Lietuvos tikinčiuosius, pasiekė skaudi žinia: kun. Alf. Svarinskas nubaustas 7 m. lagerio ir 3 metus tremties. Negana to, suimtas kun. S. Tamkevičius. Jam iškelta baudžiamoji byla už tai, kad buvo geras ir uolus Katalikų Bažnyčios kunigas.

Ką visa tai reiškia? Kaip ilgai bus tyčiojamasi ir diskriminuojami tikintieji?! Nejaugi tai ir yra Jūsų atsakymas į 50,000 Lietuvos tikinčiųjų prašymą paleisti nekaltai suimtąjį kun. Alfonsą Svarinską?

Gražinkite Lietuvai mylimus ir brangius kunigus — Alf. Svarinską ir S. Tamkevičių!
 

* * *


Pareiškimas

Lietuvoje šiuo metu virš 150 parapijų neturi kunigų. Paskutiniu laiku buvo suimti 2 kunigai: Alfonsas Svarinskas ir Sigitas Tamkevičius. Visa tai mums, tikintiesiems, kelia didelį susirūpinimą: jau daug kur negali būti pilnai patenkinti tikinčiųjų religiniai poreikiai.

Mums nesuprantama, už ką yra suimti ir teisiami tie kunigai? Kiek mums teko girdėti jų sakomų pamokslų ar Tikinčiųjų teisėms ginti komiteto pareiškimų, jie nė vienu žodžiu nepasisako prieš valstybę ar prieš jos santvarką.

Mūsų spauda, aprašydama kun. A. Svarinsko teismą, nenurodė nė vieno nusikaltimo prieš valstybę ar jos santvarką, už kurį šis kunigas buvo nuteistas. Kalbama bendrom frazėm: antikonstitucinė, antitarybinė veikla, šmeižimas. Bet kokia veikla — nepasakoma.

Tie kunigai savo pasisakymuose tik gynė tikinčiųjų teises, kėlė viešumon faktus, rodančius tikinčiųjų diskriminavimą įvairiose gyvenimo srityse, kėlė aikštėn ateistų savivaliavimą, užgaunantį tikinčiųjų teises ir jausmus. Tų faktų kėlimas viešumon negali būti traktuojamas valstybės ar jos santvarkos šmeižimu.

Jūs savo kalboje š.m. birželio mėn. 15 d. pasakėte: „Mūsų šalyje visi turi vienodas teises ir vienodas pareigas visuomenei" („Tiesa", 1983.06.16 Nr. 138). TSKPCK sekretorius K. Černenka savo kalboje š.m. birželio mėn. 14 d. pasakė: „Visiems žinoma, kad mūsų Konstitucija garantuoja sąžinės laisvę. Komunistai — nuoseklūs ateistai, bet savų pažiūrų niekas neprimeta. Mūsų metodas — švietimas, įtikinėjimas, propaganda. („Tiesa", 1983.06.14. Nr. 137). Teisingai pasakyta, o praktikoje — kitaip. Visose Lietuvos mokyklose iš mokinių pareikalaujama pasirinkti: jei lankysi bažnyčią, jei nebūsi komjaunuolis, — taigi ateistas, — tai į jokią aukštesnę mokyklą neįstosi. Ar tai ne diskriminacija ir ateizmo primetimas? O kai kunigai tokius ir jiems panašius tikinčiuosius diskriminuojančius faktus pareiškė viešai, tai jie kaltinami Valstybės ir jos santvarkos šmeižimu, antikonstitucine veikla, suimami ir teisiami.

Jus, kaip Valstybės Vadovą, prašome padaryti viską, kad tikintieji nebūtų diskriminuojami,  o už teisingą kritiką suimti kunigai — Alf. Svarinskas ir Sigitas Tamkevičius — būtų paleisti.

 

ProtestasPerskaitę gegužės 7 d. „Tiesoje" pranešimą, kad kun. Sigitas Tamkevičius patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, remiantis LTSR BK 68 str. I dalimi, esam giliai pasipiktinę.

Tokį LTSR Aukščiausiojo teismo kaltinimą laikome neteisingu. Kun. S. Tamkevičius, kaip ir kun. A. Svarinskas, yra vienas iš uoliausių kunigų mūsų tautoje.

Savo pamoksluose jis gynė Bažnyčios ir valstybės autoritetą, skelbė blaivybę, sąžiningą žmonių požiūrį į darbą, jaunuomenės dorinimą, Dievo ir Bažnyčios įsakymų vykdymą.

Jo areštavimas — tai dar vienas išpuolis prieš Lietuvos Katalikų Bažnyčią ir Jos uoliausius kunigus.

Gerb. Prokurore, nors tarybų valdžia neatsižvelgė į 45 tūkstančių tikinčiųjų liudijimą, kad kun. A. Svarinskas neteisingai patrauktas baudžiamon atsakomybėn, protestuodami reikalaujame, kad neteisingai baudžiami kunigai — A. Svarinskas ir S. Tamkevičius — būtų paleisti ir prašome neterorizuoti uoliai savo pareigas einančių kunigų.

Mes, savo pūslėtomis rankomis uždirbdami duoną visiems vadovaujantiems, reikalaujame, kad būtų palikta tikėjimo laisvė.
Po pareiškimias-protestais pasirašė:

Dotnuva 136 Druskininkai 453Šiauliai 1255
Vidiškiai 170 Prienai 2996  Ukmergė 489
Dūkštas 448 Šakiai 1717   Zarasai 522
Imbradas 86 Kybartai 1145Biržai 2345
Veisėjai 475 Pociūnėliai 76   Telšiai 1007
Kirdeikiai 161   Spitrėnai 42  Garliava 317

Sintautai 110 Skirsnemunė 50 Santaika 571 
Meteliai 618   Seirijai 371  Vištytis 145 
Viešvienai 89 Paringys 1559   Girdžiai 279 
Raseiniai 36   Balbieriškis 406 Prienų raj. 1020 
Kėdainiai 1142   Anykščiai 415 Utena 828 
Griškabūdis 227  Molėtai 212  Žagarė 270
Užpaliai 454  Salakas 136  Leipalingis 351 
Virbalis 128Vilkaviškis 1149   Gižai 87 
Riečiai 35  Krosna 415   Liubavas 474 
Pilviškiai 335 Butrimonys 341 Šimkaičiai 139 
Gražiškiai 535Bartininkai 604  Vilnius 1024 
Kaunas 7324 Panevėžys 2672 Alytus I ir II 1098
Rudamina 224   Leliūnai 218   Smalvos 78 
Skudutiškės 325 Kapčiamiestis 754  Kudirkos Naumiestis 357 
Jurbarkas 475 Simnas 627  Igliauka 161 
Gudeliai 85   Šeštokai 163  Leckava 31 
Punia 268 Jonava 406 Pajevonys 1705 
Lazdijai 1848 Mažeikiai 671
 

* * *