Prienai. 1973 vasario 9 d. Prienų aštuonmetėje mokykloje vyko tėvų susirinkimas, į kurį buvo pakviestas Prienų rajono valstybinės saugumo komiteto viršininkas Radionovas. Saugumietis kalbėjo apie aštrią ideologinę kovą, kad „Amerikos balsas" šmeižiąs tarybinę santvarką. Anot, jo, Prienuose vaikai nenorį stoti į pionierius ir komjaunuolius todėl, kad jų tėvai arba religingi, arba kadaise buvo susirišę su partizaniniu judėjimu. Kai saugumo viršininkas pradėjo kalbėti apie kun. J. Zdebskį, kuris „teisingai" buvo nubaustas už vaikų mokymą, salėje kilo protesto triukšmas. Radionovas, į tai neatsižvelgdamas, aiškino, kad yra tokių kunigų, kurie, jo žodžiais tariant, nedirba kunigiško darbo, o užsiima propaganda bei tarybinės santvarkos šmeižimu.

 Saugumietis priekaištavo tėvams, kam jie įsirašiusius į pionierius ir komjaunimą vaikus verčia lankyti bažnyčią, todėl moko juos vaidmainiauti. Viena moteris taip pareiškė: „Mes einame į bažnyčią, ir vaikai eina. Veidmainiauti mokome ne mes, bet jūs, nes tikinčius mokinius verčiate stoti į pionierių ir komjaunimo organizacijas." Visa salė pritarė. Norėjo kalbėti kita moteris, bet Radionovas pareiškė, kad į konfliktą neisiąs, ir apleido salę. Išeinantį saugumietį palydėjo didelis žmonių triukšmas. Direktorė Jakaitienė norėjo žmones sugėdinti, kad negražiai pasielgę, geriau reikėję patylėti.

 — Į pionierius vertėme stoti ir toliau versime, — sakė direktorė.

 — O mes neleisime, — atsakė tėvai.

 Prienai. 1973 m. balandžio mėn. kun. Zdebskis buvo paskirtas Kučiūnų parapijos klebonu. Ši parapija yra pasienio zonoje. Prieš šį paskyrimą kun. Zdebskis buvo įsidarbinęs, Prienų milicijos įsakymu, Kauno m. taksi parke sargu. Valdžios agentai skleidė paskalas, kad kun. J. Zdebskis pats nenorįs dirbti parapijoje.

 Krikštonys. 1973 m. Velykų rytą prie orkestrantų prisistatė milicijos įgaliotinis ir, atrodo, keli Lazdijų saugumiečiai, reikalaudami atiduoti dūdas. Orkestrantai įsakymui nepakluso. Tuo laiku įsikišo klebonas, žadėdamas skųstis aukščiau, ir valdžios pareigūnai, matyt, nenorėdami didesnio konflikto, pasišalino.

 Ilguva. 1973 m. balandžio mėn. nežinomi asmenys išplėšė Ilguvos, Žemosios Panemunės ir Pažerėlio bažnyčias, paimdami iš dviejų Švenčiausiąjį Sakramentą.

 Skriaudžiai. 1973.IV.25 Skriaudžių aštuonmetės mokyklos direktorė Rinkauskienėiškvietė kai kurių mokinių tėvus, kad jie pasiaiškintų, kodėl savo vaikus leidžia į bažnyčią, kodėl jie dalyvauja procesijose ir mergaitės barsto gėles. Į mokyklą pirmutinė atėjo K. Kairiūkštienė. Pokalbyje dalyvavo keli mokytojai ir direktorė. Jie motinai sakė, kad neleistų vaikų į bažnyčią, ypač į procesiją.

— Vaikus į bažnyčią vesiu, nes konstitucija garantuoja sąžinės laisvę. Tikėjimas nieko blogo nemoko. Jūsų auklėtiniai — bedieviai apstumdė kleboną Ulecką ir reikalavo iš jo pinigų, paskui senutę Tamulevičienę apmėtė akmenimis. Vienas jūsų auklėtinis išprievartavo mergaitę. Atsakykite, ar šitaip daro bažnyčią lanką tikinčiųjų tėvų vaikai?

Mokytojams tylint, motina kalbėjo apie Dievą.

— Eik sau su tuo Dievu, — ją pertraukė mokyt. Tumaitienė.

— Senų žmonių patarlė sako: nespiauk į dangų, nes barzdą apsispiausi, — atkirto energinga motina.

Direktorė pagrasino įrašysianti vaikams į charakteristiką, kad yra tikintys, ir negalės įstoti į jokią aukštąją mokyklą.

— Visoks darbas yra garbingas. Galės dirbti kolūkyje, kaip ir aš. Kolūkis priima ir tikinčius.

Išeidama Kairiūkštienė pasakė: „Nepykite, jei pamatysite mane su mergaitėmis einančią į bažnyčią. Kaip vedžiau mergaites, taip ir vesiu."

Direktorė ypatingai užpyko, kai motina papasakojo vieną mergaičių pokalbį: „Mamyte, ne tik tu sakai, kad yra Dievas, bet ir mokytojai pasakoja. Jei jie kovoja prieš Dievą, tai jis tikrai yra. Juk niekas prieš nieką nekovotų."

 Lankeliškiai. 1973 m. sausio mėn. Lankeliškių parapijos tikintieji kreipėsi į L. Brežnevą tokio turinio raštu

„Mes, Lankeliškių parapijos tikintieji, turime Jums pranešti apgailėtiną atvejį. Buvusį mūsų kleboną kunigą Kupstaitį perkėlė dirbti į Gižų parapiją, o mums paskirti naują kleboną vyskupas negalėjo todėl, kad Lietuvoje trūksta kunigų. Šiuo laiku iš lagerio yra sugrįžęs kun. J. Zdebskis, bet vietinė valdžia jam neleidžia eiti kunigo pareigų mūsų vyskupijoje. Mums atrodo, kad tai yra neteisinga tikinčiųjų atžvilgiu.

Todėl prašome nurodyti atitinkamiems organams, kad nekliudytų mūsų vyskupui paskirti kun. J. Zdebskį klebonu į mūsų parapiją."

1973 sausio 21

Pareiškimą pasirašė 149 tikintieji. Atsakymui gauti buvo nurodytas adresas: Vilkaviškio raj., Bartininkų paštas, Moliniškių kaimas, Raulinaitis Juozas, Jurgio.

1973.11.2'Lankeliškių parapijos bažnyčios komitetas kreipėsi į J. E. vysk. Labuką, prašydamas paskirti pastovų kleboną.

Maskva į Lankeliškių tikinčiųjų pareiškimą neatsakė, o vyskupas, ir norėdamas, nebūtų galėjęs paskirti klebono, nes trūksta kunigų.

KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJA

 Šešuolėliai. Aštuonmetės mokyklos mokytoja M. Pakalnienė prieš 1973 m. Velykas aplankė kai kurių moksleivių tėvus, reikalaudama, kad šie neleistų savo vaikų per rekolekcijas ir Velykas į bažnyčią.

 Bogoslaviškis. 1972 m. prieš Visų Šventųjų šventę vienas Bogoslaviskio mokytojas mokinius griežtai įspėjo, kad neitų į bažnyčią; baugino juos, sakydamas, kad einą į bažnyčią būsią atleisti iš mokyklos ir turėsią prašytis priimami į kitas mokyklas.

Širvintos. Rajono valdžia ir Širvintų vidurinės mokyklos mokytojai susirūpino, kad moksleiviai gausiau lanko bažnyčią. Direktorius prasitarė, kad anksčiau moksleiviai, raginami stoti į komjaunimą, miksėdavo ir neryžtingai reikšdavo savo nenorą, o dabar drąsiai pareiškia: „Aš negaliu stoti į komjaunimą, nes esu tikintis!" Dešimtos klasės moksleiviai į klausimą apie jų požiūrį į religiją atsakė, kad ji reikalinga žmogui ir visuomenei.

1973 m. per Velykas į Širvintų bažnyčią sekti mokinius atėjo net pats direktorius. Sekančią dieną kai kurie moksleiviai buvo išbarti, kodėl jie per Velykas buvę bažnyčioje. Ypatingai kliuvo X kl. mokiniui T. Gurskiui, kam jis per pamaldas grojo smuiku.

— Negadink sau gyvenimo ir karjeros, nedaryk gėdos tarybinei mokyklai, — kalbėjo viena mokytoja.— Gal tau įrašyti į charakteristiką, kad pakenktų įstojimui?

T. Gurskis pareiškė, jei negalėsiąs Širvintose baigti vidurinės, išvažiuosiąs kitur.

***

SKELBIMAI

 „LKB Kronika" prašo, renkant medžiagą, tiksliai pažymėti datas, vietoves, asmenų vardus ir pavardes. Nekonkretūs faktai „LKB Kronikoje" nebus talpinami. Pažymėti neskelbtinas pavardes.

 „LKB Kronika" eina nuo 1972.III.19. 
1973 gegužės mėnuo.